Основни данни за културата в област Добрич през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в страната действат 182 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, а в област Добрич функционират 6 самостоятелни музея и музейни филиали. Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите от област Добрич са част от националното ни  богатство и формират музеен фонд, който се състои от 249 хил. фондови единици. През 2020 г. броят на културните ценности нараства с 1.9% в сравнение с 2019 година. С цел улесняване на комуникацията с публиката фондовите единици се цифровизират, като през 2020 г. техният брой е 8 633. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите от област Добрич е 13 493 квадратни метра.