НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТОТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по
трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на март 2021 г. се увеличават с
1.5% спрямо края на декември 2020 г., като достигат 57.3 хиляди. Спрямо края на четвъртото
тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите
дейности „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“,
„Операции с недвижими имоти“, „Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; далекосъобщения“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“. Най-голямо намаление на
наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Добивната промишленост“
и „Финансови и застрахователни дейности“