НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец март 2021 г. са 25.6 хиляди. Спрямо края на декември 2020 г. наетите лица се увеличават с 1.7%, а в сравнение със същия период на предходната година увеличението е с 2.4%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.03.2021 г. в обществения сектор са 8.1 хиляди, а в частния – 17.5 хиляди. Спрямо края на декември 2020 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 2.4%, а в частния сектор се увеличават с 3.7%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.3%, а в частния сектор се увеличават с 4.1%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на месец март 2021 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 27.7%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.5% и „Образование” – 11.2%.

През първото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата за област Разград нараства с 5.8% спрямо същия период на 2020 г. и достига 1185 лв. Спрямо предходното тримесечие е отчетено намаление с 3.4%. В обществения сектор получават средно 1356 лв., а в частния – 1107 лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2021 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Държавно управление“.

По размер на средната брутна заплата, през първото тримесечие на 2021 г., област Разград е на 11-то място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1989 лв., София – 1410 лв. и Варна – 1313 лв., а най-ниско в Благоевград – 949 лв.,

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: https://www.nsi.bg/.