Образование в област Перник през учебната 2020/2021 година

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Перник показват, че:

  • През учебната 2020/2021 година в детски градини са записани 3 671 деца, или с 1.0% повече в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2020 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 364 и 341 ученици.

            Предучилищно образование

            През учебната 2020/2021 г. броят на самостоятелните детски градини в област Перник е 22 и остава без промяна в сравнение с 2019/2020 учебна година. Броят на децата настанени в детските градини през учебната 2020/2021 г. е 3 671, от които 1 951, или 53.1% са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата се увеличава с 1.0%  (фиг.1).

            Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване[1], за учебната 2020/2021 година е 87.7%, или с 0.9 процентни пункта по-малко спрямо миналата учебната година.

            Средният брой деца в една детска градина за областта е 167. За  община Перник този брой е 192, за община Радомир – 189, а за останалите общини е по-малък – Брезник (121), Трън (77), Земен (17), Ковачевци (10).


[1] Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини се изчислява в проценти като отношение на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3 – 6 години към броя на населението в същата възрастова група.