НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец декември 2020 г. са 25.2 хиляди. Спрямо края на септември 2020 г. наетите лица се увеличават с 0.7%, а в сравнение със същия период на предходната година намаляват с 3.2%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.12.2020 г. в обществения сектор са 8.2 хиляди, а в частния – 16.9 хиляди. Спрямо края на септември 2020 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 3.2%, а в частния сектор се увеличават с 2.7%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.2%, а в частния сектор намаляват с 5.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на месец декември 2020 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 26.0%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 16.2% и „Образование” – 11.1%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за област Разград нараства с 9.5% спрямо същия период на 2019 г. и достига 1227 лв. Спрямо предходното тримесечие е отчетено увеличение с 0.7%. В обществения сектор получават средно 1262 лв., а в частния – 1210 лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2020 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Образование“.

По размер на средната брутна заплата, през четвъртото тримесечие на 2020 г., област Разград е на 7-мо място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите
София (столица) – 1959 лв., Враца – 1360 лв. и София – 1330 лв., а най-ниско в Благоевград – 948 лв., Видин – 964 лв. и Смолян – 1007 лв.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: https://www.nsi.bg/.