Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2020 година

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 222 жилищни сгради с 3 624 жилища в тях и с 354 462 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради с 14 068 кв. м РЗП и на 91 други сгради с 58 157 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 13.6%, но жилищата в тях нарастват със 124.7%, а общата им застроена площ – със 106.5%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи спад с 24.8%, а тяхната РЗП – с 59.9%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 14.9%, но жилищата в тях нарастват близо три пъти, а разгънатата им застроена площ – почти два пъти. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради е без промяна, но общата им застроена площ нараства със 190.6%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са по-малко с 25.4%, а тяхната РЗП – с 44.4%.