Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Кюстендил през 2020 година

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 78.6% от домакинствата в област Кюстендил имат достъп до интернет в домовете си, при средно 78.9% за страната. Спрямо предходната година в областта се регистрира увеличение от 16.1 процентни пункта на домакинствата с достъп до интернет.

За периода 2011 – 2020 г. използването на ИКТ става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил повече от два пъти.

През 2020 г. с най-нисък относителен дял на домакинствата с достъп до интернет са областите Видин, Монтана и Ямбол, а с най-висок – София (столица), Сливен и Перник  (фиг. 2). По относителен дял на тези домакинства област Кюстендил се нарежда на 11-то място в страната.