Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Кърджали през 2020 година

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 78.9% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.8 процентни пункта в сравнение с предходната година. За достъп до интернет домакинствата използват мобилна връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори (68.0%) и фиксирана кабелна връзка – 59.4%.

Достъп до интернет в домакинствата

През 2020 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е Югозападният район (85.9%), а след него се нареждат Южният централен и Североизточният район, съответно със 79.2 и 77.7%. Домакинствата от Югоизточния и Северния централен район, където с достъп до интернет са съответно 77.2 и 74.8% от домакинствата, изостават от средната стойност за страната. Най-нисък е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в Северозападния район – 66.2%.

Домакинствата с деца използват по-активно глобалната мрежа, като 96.1% от тях имат достъп до интернет при 75.5% за домакинствата без деца. В област Кърджали 77.3% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си. Спрямо предходната година в област Кърджали е отбелязан ръст от 9.8 процентни пункта.