Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Благоевград през 2019 година

През 2019 г. в област Благоевград са приключилиделата за 1 521 извършени престъпления. Делата за 507 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 775 – с условно осъждане, за 38 – с оправдаване, за 9 – с прекратяване, и за 192 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 282 извършени престъпления, което е по-малко с 1.5% в сравнение с 2018 година.

Броят на обвиняемите лица в областтапрез 2019 г. е 1 392, от които:

• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 435 лица (31.3% от общия брой на обвиняемите);

• условно осъдени са 717 лица, или 51.5 % от общия брой на обвиняемите;

• освободени от наказателна отговорност са 191 лица, или 13.7% от общия брой на обвиняемите;

• оправдани са 41 обвиняеми лица (2.9%); • на 8 лица (0.6%) делата са прекратени.