Основни данни за културата в област Добрич през 2019 година

1. Музеи

Към 31.12.2019 г. в страната действат 160 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, а в област Добрич функционират 6 самостоятелни музея и музейни филиали.

Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите от област Добрич са част от националното ни  богатство и формират музеен фонд, който се състои от 244 хил. фондови единици. През 2019 г. броят на културните ценности нараства с 0.6% в сравнение с 2018 година. С цел улесняване на комуникацията с публиката фондовите единици се цифровизират, като през
2019 г. техният брой е 7 810. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите от област Добрич е 13 493 квадратни метра.