Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2020 година в област Плевен

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на март 2020 г. се увеличават с 1.4% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 56.9 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Добивна промишленост“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Други дейности“.