Дейност на нефинансовите предприятия в област Шумен през 2018 година

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 7 018 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Шумен, или с 1.5% повече в сравнение с 2017 година.