Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Добрич през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекги от финансовия и нефинансовия сектор в област Добрич сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 40.5 хил., което преставлява 1.7% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите нараства с 0.1 хил. или с 0.2%. Увеличение са наблюдава в 8 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Други дейности” (4.0%) и „Административни и спомагателни дейности” (3.9%). Намаление на наетите е регистрирано в 11 икономически дейности – като най-значимо е в „Добивна промишленост“ с 13.5% и в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” с 10.5%.