ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12.2018 г. за област Велико Търново възлизат на 140.7 млн. евро по текущи цени, което е с 4.9% повече в сравнение с 2017 година.

В сравнение с 2017 г. увеличение на ПЧИ с над осем пъти е регистрирано в сектор „Операции с недвижими имоти“ и в сектор „Строителство“ – с 31.0%.