Дейност на нефинансовите предприятия в област Хасково през 2018 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2018 г. нефинансовите предприятия, осъществяващи дейност в област Хасково, са 11 865.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял от всички предприятия – 93.5%. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.4%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.0%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от общия брой предприятия.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2018 г. е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 43.2% от общия брой на отчетените предприятия, следван от сектори „Преработваща промишленост” – 11.3% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – 7.0%. Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2018 г. е печалба в размер на 239 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 8 950, със загуба – 1 697, а с нулев финансов резултат – 1 218.