Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Кюстендил през 2019 година

Резултатите от проведеното през 2019 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 62.5% от домакинствата в област Кюстендил имат достъп до интернет в домовете си, при средно 75.1% за страната. Спрямо предходната година в областта се регистрира увеличение от 2.7 процентни пункта на домакинствата с достъп до интернет. За периода 2009 – 2019 г. използването на ИКТ става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил повече от два пъти (фиг. 1).

През 2019 г. с най-нисък относителен дял на домакинствата с достъп до интернет са областите Ямбол, Кюстендил, Велико Търново и Видин, а с най-висок – Русе, София (столица), Смолян и Пловдив (фиг. 2). По относителен дял на тези домакинства област Кюстендил се нарежда на 27-то място в страната.