Основни данни за културата в област Бургас през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Бургас действат 12 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство със 100.0 хил. фондови единици и в сравнение с 2017 г. техният брой намалява с 3.5%. Цифровизирани са 16.7 фондови единици, което е с 44.3% повече в сравнение с предходната година.