НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец март 2019 г. са 26.5 хиляди. Спрямо края на декември 2018 г. наетите лица се увеличават с 3.3%, а в сравнение със същия период на предходната година увеличението е с 2.1%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.03.2019 г. в обществения сектор са 8.3 хиляди, а в частния – 18.2 хиляди. Спрямо края на декември 2018 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.7%, а в частния сектор – с 4.5%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 5.2%, а в частния сектор – с 0.8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на месец март 2019 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 27.2%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.2% и „Образование” – 10.4%.

През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Разград нараства с 11.5% спрямо същия период на 2018 г. и достига 1015 лв. Спрямо предходното тримесечие е отчетено увеличение с 0.7%. В обществения сектор получават средно 982 лв., а в частния – 1030 лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първо тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения“, „Държавно управление“ и „Операции с недвижими имоти“.

По размер на средната заплата, през първо тримесечие на 2019 г., област Разград е на 8-мо място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1656 лв., София – 1139 лв. и Стара Загора – 1134 лв., а най-ниско в Благоевград – 779 лв., Видин – 796 лв. и Кюстендил – 845 лв.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/.