Места за настаняване в Софийска област през януари 2019 година

През януари 2019 г. в Софийска област са функционирали 90 места за настаняване с общо 7 475 броя легла. В сравнение с януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) намалява с 4.3%, което се дължи на по-малкия брой на местата за настаняване от категория 3 звезди, като тези от категория 1 и 2 звезди и категория 4 и 5 звезди остават без промяна.

Реализираните приходи от нощувки през януари 2019 г. са над 7 144 хил. лв., като 70.6% от тях са от приходи от нощувки на чужди граждани.

В сравнение с януари 2018 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 10.0%, като приходите от нощувки на български граждани са със 17.9% повече, а тези на чужденци – със 7.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Смолян през декември 2018 година

През декември 2018 г. в област Смолян са функционирали 290 места за настаняване с над 10 легла, от които 140 са хотели и 150 – други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища). Броят на стаите в тях е 5 715, а на леглата -11 881. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 39.4%, а леглата в тях – с 51.3%. Спрямо декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличават с 6.2%, а леглата в тях – с 5.4%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 82 514, като 72 219 (87.5%) от тях са от български граждани, а 10 295 (12.5%) – от чужденци. Спрямо ноември 2018 г. нощувките се увеличават със 218.8%. В сравнение със същия месец на предходната година, през декември 2018 г. реализираните нощувки се увеличават с 5.4%, като нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди се увеличават с 18.3%, в категориите с 3 звезди- с 2.4%, а в местата с 4 и 5 звезди – с 0.8%. През декември 2018 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 52.4% от нощувките на чужденци и 33.4% – на български граждани. В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са осъществени 42.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 38.2% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 5.5 и 28.4%.

Годишна статистика на труда и разходите за труд в област Сливен през 2017 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Сливен сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 39 212, което представлява 1.7% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите се увеличават с 1 876 или с 5.0%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през 2018 година

През 2018 г. в област Шумен икономически активните лица (заети и безработни) на възраст 15 – 64 навършени години са 82.1 хил., или 73.4% от населението на същата възраст. Коефициентът на икономическа активност намалява с 1.3 процентни пункта в сравнение с 2017 година.

Наблюдение на работната сила в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2018 година

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през четвърто тримесечие на 2018 г. е 55.6%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 5.7 процентни пункта. През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 110.2 хил., от които 62.0 хил. са мъже и 48.2 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 9.9%, като с 9.7% нараства броят на мъжете и с 9.8% – този на жените.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор към 31.12.2017 година в област Добрич

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Добрич към 31.12.2017 г. възлизат на 270.2 млн. евро, което е с 10.7% повече в сравнение с 2016 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.1% и съответно 10.5% от ПЧИ в рамките на Североизточен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Добрич заема 11-то място в страната, като водещи са областите София (столица), Варна и Пловдив.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 46.0 хил., от които 25.4 хил. са мъже, а 20.6 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица намалява с 1.1%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през 2018 година

През 2018 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Бургас са 190.0 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) е 71.1% и се увеличава с 0.1 процентни пункта в сравнение с 2017 година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през 2018 година

• През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Варна са 215.8 хил., или 69.3% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 1.9 процентни пункта.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Перник през 2018 година

• През 2018 г. Икономически активните лица в област Перник на възраст 15 – 64 навършени години са 55.2 хил., или 72.1% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 0.7 процентни пункта.

• Общият брой на заетите лица e 52.7 хил., или 49.4% от населението на 15 и повече навършени години. От тях 27.9 хил. (52.9%) са мъже и 24.8 хил. (47.1%) са жени.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 51.0 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 66.7%, съответно 68.5% за мъжете и 64.8% за жените. В сравнение с 2017 г. този коефициент се увеличава с 0.2 процентни пункта, като увеличение се наблюдава във възрастовата група 35 – 44 години с 6.0 процентни пункта  и във възрастовата група 45 – 54 години с 0.8 процентни пункта.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 21.4 хил., от които 10.1 хил. са мъже и 11.3 хил. – жени. В сравнение с 2017 г. икономически неактивните лица в същата възрастова група намаляват с 4.5%. При мъжете икономически неактивните лица са по-малко с  3.8%, а при жените – с 5.0%.

• Заетите лица с висше образование в област Перникса 13.4 хил., като коефициентът на заетост е 70.2%. В сравнение с 2017 г. този коефициент намалява с 4.8 процентни пункта.