НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец декември 2018 г. са 25.7 хиляди. Спрямо края на септември 2018 г. наетите лица намаляват с 2.7%, а в сравнение със същия период на предходната година намалението е с 3.0%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.12.2018 г. в обществения сектор са 8.2 хиляди, а в частния – 17.4 хиляди. Спрямо края на септември 2018 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.7%, а в частния сектор намаляват с 4.6%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 6.6%, а в частния сектор намаляват с 6.9%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на 2018 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 26.6%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 13.7% и „Образование” – 11.1%.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Разград нараства с 11.8% спрямо същия период на 2017 г. и достига 1008 лв. Спрямо предходното тримесечие е отчетено увеличение с 0.6%. В обществения сектор получават средно 990 лв., а в частния – 1015 лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Образование“.

По размер на средната заплата, през четвъртото тримесечие на 2018 г., област Разград е на 8-мо място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1582 лв., София – 1144 лв. и Стара Загора – 1132 лв., а най-ниско във Видин – 763 лв., Благоевград – 771 лв. и Кюстендил – 805 лв.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/.