Годишна статистика на заетостта и за разходите за труд в област Враца през 2017 година

  Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Враца сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 38.6, което представлява 1.7% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите се увеличават с 2.5 или с 7.0%. Увеличение са наблюдава в 13 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в “ Преработваща промишленост” (27.9%) и “Професионални дейности и научни изследвания ” (16.1%). Намаление на наетите е регистрирано в 6 икономически дейности – като най-значимо е в „ Строителство” с 7.9%.