Дейност на местата за настаняване в област Търговище през септември 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През септември 2018 г. в област Търговище са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 332, а на леглата – 652.

Общият брой на нощувките, регистрирани през септември 2018 г. е 3 320, или с 14.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани се увеличават с 15.7%, а от чуждестранни туристи са с 10.8% повече.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни към края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 67.2 хиляди. Спрямо края на юни 2018 г. наетите лица намаляват с 0.6%, а в сравнение със същия период на предходната година (септември 2017 г.) – намаляват също с 0.6%. В обществения сектор на област Русе работят 13.5 хил. души, а в частния сектор – 53.7 хил., или 79.9% от всички наети лица в областта. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 1.1 %.

В сектора на услугите към края на септември 2018 г. работят 35.1 хил. (52.1%) от наетите лица, в индустрията – 28.8 хил. (42.8%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.4 хиляди (5.1%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 26.1% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.7 хил.) представляват 82.3% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. Спрямо края на юни 2018 г. броят на наетите в сектор „Индустрия” се увеличава с 24 души.

Дейност на местата за настаняване в област Ловеч през септември 2018 година

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

            През септември 2018 г. в област Ловеч са функционирали 74 места за настаняване с над 10 легла, от които 47 с една и две звезди, 23 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 822, а на леглата 3 796. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) намалява с 1 и броят на леглата в тях намалява с 1.4%. Спрямо септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване се запазва същия, а леглата в тях намаляват – с 2.3%.

            Реализираните нощувки в област Ловеч са 23 039 като 21 691 (94.1%) от тях са от български граждани, а 1 348 (5.9%) – от чужденци. Спрямо август 2018 г. нощувките намаляват с 32.3%. В сравнение със същия период на предходната година през септември 2018 г. реализираните нощувки намаляват с 0.6%.

 

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен се увеличават с 0.3% спрямо края на юни 2018 и към края на септември 2018 г. достигат 37.7 хиляди.
През третото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна заплата за областта е намаляла спрямо второто тримесечие с 2.3% и е 839 лева.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 147.8 хил., от които 80.5 хил. са мъже и 67.3 хил. са жени.
През третото тримесечие на 2018 г. във възрастовата група 15 – 64 навършени години заетите лица са 143.9 хиляди.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През септември 2018 г. в област Велико Търново са функционирали 117 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 348, а на леглата – 4 870 . В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 8.3%, а леглата в тях – с 0.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през септември 2018 г. е 34 500, или с 8.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Във всички видове места за настаняване се наблюдава увеличение на нощувките, като най-голямо е в тези с 3 звезди – с 38.1%, следвани от местата за настаняване с 4 и 5 звезди – с 4.7% и тези с 1 и 2 звезди – с 4.4%. Реализираните нощувки от чужденци спрямо септември 2017 г. нарастват с 20.7% и са 11 672, а тези, реализирани от български граждани – с 2.9% и са 22 828.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на септември 2018 г. намаляват с 2.7% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 28.4 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 32.4 и 14.6%.
Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.3% (до 7.2 хил.), а в частния сектор с 3.2% (до 21.2 хиляди).
В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 2.2% по-малко в сравнение с края на септември 2017 година. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Финансови и застрахователни дейности”, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Добивна промишленост”. Най-голямо процентно увеличение на наетите лица в края на септември 2018 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство”, „Други дейности” и „Транспорт, складиране и пощи”.
През третото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за областта e 783 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2018 г. с 0.8%. Най-голямо намаление има в „Култура,спорт и развлечения” и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са „Селско, горско и рибно стопанство” и „Финансови и застрахователни дейности”.
Средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през третото тримесечие на 2018 г. за обществения сектор е 905 лв., а за частния – 741 лева.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през третото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Шумен е 76.4 хил., от които 41.2 хил. са мъже, а 35.2 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 0.8%.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2018 г. е 51.6% (при 53.3% за страната), съответно 57.5% за мъжете и 46.1% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-висок с 0.7 процентни пункта, като при мъжете се наблюдава намаление с 0.6 процентни пункта, а при жените – увеличение с 1.9 процентни пункта. По брой на заетите лица област Шумен е на 14-то място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Монтана и Видин. По показателя коефициент на заетост област Шумен заема 12-то място в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през септември 2018 година

PDF_файл

През септември 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 022, а на леглата – 4 445. В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 5.2%, а на леглата в тях – 1.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2018 г. е 53 398, или с 2.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 2.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През септември 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 95.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 84.6% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 4.7 и 15.4%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 48.9%, следвани от Русия – 12.3% и от бившата югославска република Македония – 5.9%.

Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през третото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на септември 2018 г. намаляват с 2.9 хил. или с 6.7% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 40.4 хиляди.

Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица в обществения сектор нараства с 0.1% (до 10.4 хил.), а в частния сектор намалението е с 8.8% (до 30.0 хиляди).

В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 1.1%, или с 0.5 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението в обществения сектор е с 0.7%., а в частния сектор намалението е с 1.7%.