Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през второ тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 125 жилищни сгради със 147 жилища в тях и 24 031 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 67 други сгради с 91 047 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 40.4%, жилищата в тях – с 58.1%, а общата им застроена площ – с 36.9%. Броят на другите сгради, които са получили разрешителни за строеж, нараства с 21.8%, а тяхната РЗП – със 159.2%.
В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са с 8.1% по-малко, броят на жилищата в тях се увеличава с 5.8%, но общата им застроена площ намалява с 2.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е с 69.7% по-малко, а тяхната РЗП – с 54.1%.
В Югозападен район през второ тримесечие на 2018 г. 13.0% от издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и 77.3% на други сгради са в Софийска област.

През второто тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 70 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 11 960 кв. м обща застроена площ и на 31 други сгради с 42 030 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават със 125.8%, жилищата в тях – с 94.4%, а общата им застроена площ – с 50.3%. Броят на започнатите други сгради нараства със 72.2%, а разгънатата им застроена площ – с 225.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Перник през юли 2018 година

PDF файл

През юли 2018 г. в област Перник са функционирали 13 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 250, а на леглата – 484. В сравнение с юли 2017 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване намалява с 1, а на леглата в тях – с 9.7%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2018 г. е 2 788, или с 9.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2018 г. намаляват с 24.1% в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 1 714 броя. От всички пренощували лица 85.1% са българи.
Общата заетост на леглата в местата за настанянане в област Перник през юли 2018 г. е 18.6%, като спрямо юли 2017 г. остава без промяна.
Приходите от нощувки през юли 2018 г. достигат 84.8 хил. лв., или с 6.9% повече в сравнение с юли 2017 година.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Смолян през 2017 година

PDF_файл

През 2017 г. в област Смолян са регистрирани 478 пътнотранспортните произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали. Спрямо предходната година броят им намалява с 10.3%. ПТП с пострадали са 90, вследствие на тях леко ранени са 83 души, тежко ранени – 23, а 7  лица са  загинали. В сравнение с 2016 г. броят на ПТП с пострадали нараства с 12.5%,  леко ранените намаляват с 9.8%, а тежко ранените лица нарастват с 43.8%. Броят на  загиналите  нараства  също със 75.0% (фиг. 1).

По брой на тежките катастрофи (с пострадали) област Смолян заема 21-во място в страната, като по-голяма част от пътнотранспортните произшествия през 2017 г. са регистрирани в границите на извъннаселените места – 46 на брой, или 51.1% от всички произшествия в областта.

От общо пострадалите участници в движението най-много са водачите на моторни превозни средства – 4 2 или  39.6%. Ранените пътници и пешеходци са с относителни дялове съответно 36. 8и 23.6%.

31 от ранените водачи са управлявали лек автомобил, 3 – товарен автомобил, 3 – мотоциклет, 3 – мотопед и 2 – велосипед. И петимата загинали водачи са управлявали лек автомобил.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през юли 2018 година

PDF файл

През юли 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през юли 2018 г. достигат 1 188 160 лв., или с 5.9% по-малко в сравнение с юли 2017 година, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 13.2%, а тези от нощувки на български граждани – с 2.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през юли 2018 година

PDF_файл

През юли 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 103, а на леглата – 4 489. В сравнение с юли 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 5.1%, а на леглата в тях се увеличава с 0.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2018 г. е 69 975, или с 4.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 5.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5.

През юли 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 91.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 80.5% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8.9 и 19.5%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 54.0%, следвани от  бившата югославска република Македония – 13.0% и Русия – 4.3%.

Дейност на местата за настаняване през юли 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През юли 2018 г. в област Шумен са функционирали 63 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 755, а на леглата – 1 571. В сравнение с юли 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 3.3%, а броят на леглата в тях намалява със 7.3%.

През месец юли 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

Дейност на читалищата в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. действащите читалища на територията на област Кюстендил са 97, от тях 26 (26.8%) са в градовете, а 71 (73.2%) в селата. В сравнение с 2012 г. се наблюдава увеличение на броя на читалищата с 20, или 26.0%, съответно с 8 (44.4%) в градовете и с 12 (20.3%) в селата (фиг. 1). Членовете на читалищата в областта са 8 315, като спрямо 2012 г. броят им се увеличава с 2 339, или с 39.1% .
Най-много са действащите читалища в областите Пловдив (207) и Стара Загора (183). Най-малко са читалищата в областите Видин и Габрово – по 77. С изключение на София (столица) във всички области на страната в селата има повече читалища отколкото в градовете.
За първи път в настоящото изследване беше събрана информация за компютърната осигуреност, предоставяне на достъп до интернет, наличието на действащи библиотеки, както и зали за представления в област Кюстендил:
• В 79 читалища, или 81.4% от всички читалища, има действащи библиотеки;
• 51 читалища (52.6%) предлагат услуги за ползване на компютър с достъп до интернет за потребители;
• 49 (50.5%) читалища разполагат със зала за представления.

В съответствие с целите на читалищната дейност се сформират школи/групи/състави, чрез които се „задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място“ .

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ЮЛИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През юли 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 48 места за настаняване с общ капацитет 1 979 легла, от които 20 хотели с 1 071 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2018 г., е 18 281, като от тях 10 123 са от български граждани, а 8 158 – от чужденци. Спрямо юли 2017 г. нощувките бележат увеличение с 24.9%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 39.1%, а при гостите от страната с 15.4%. През юли 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 52.6% от всички нощувки на български граждани и 22.8% от тези на чужденци.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през юли 2018 година

PDF файл

През юли 2018 г. в област Ямбол са функционирали 19 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през юли 2018 г. в областта достигат 103 593 лв., или с 54.1% по-малко в сравнение с юли 2017 година.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през второто тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2018 г. е 6, с 36 новопостроени жилища в тях.
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през второто тримесечие на 2018 г. е 3 159 кв.м, или с 59.1% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2017 г., а жилищната площ намалява с 68.8% и достига 2 177 кв. метра.