Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на юни 2018 г. се увеличават с 2.4% спрямо края на март 2018 г. и достигат 32.1 хил., като увеличението на наетите в частния сектор е с 2.1%, а в обществения сектор – 3.3%.

Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 35.5%, „Административни и спомагателни дейности” – с 25.5%, „Транспорт, складиране и пощи“ – 20.7% и „Строителство” – с 12.9%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения” – с 33.4%, „Операции с недвижими имоти” – с 11.7% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 4.4%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 37.9 и 10.2%.