НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец юни 2018 г. са 26.6 хиляди. Спрямо края на март 2018 г. наетите лица се увеличават с 2.3%, а в сравнение със същия период на предходната година е регистрирано намаление с 2.4%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 30.06.2018 г. в обществения сектор са 7.9 хиляди, а в частния – 18.7 хиляди. Спрямо края на март 2018 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.4%, а в частния сектор се увеличават с 3.5%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.0%, а в частния сектор намаляват – с 3.8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на юни 2018 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 27.1%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 14.0% и „Селско, горско и рибно стопанство” – 11.0%.

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Разград нараства с 17.9% спрямо същия период на 2017 г. и достига 989 лв. Спрямо предходното тримесечие увеличението е с 8.7%. В обществения сектор получават средно 946 лв., а в частния – 1007 лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения”, „Операции с недвижими имоти” и „Селско, горско и рибно стопанство“.

По размер на средната заплата, през второто тримесечие на 2018 г., област Разград е на 7-мо място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1518 лв., София – 1118 лв. и Стара Загора – 1101 лв., а най-ниско в Благоевград – 743 лв., Видин – 747 лв. и Кюстендил – 789 лв.

Методологични бележки

 Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/.