НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец март 2018 г. са 26.0 хиляди. Спрямо края на декември 2017 г. наетите лица намаляват с 1.9%, а в сравнение със същия период на предходната година намалението е с 1.5%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.03.2018 г. в обществения сектор са 7.9 хиляди, а в частния – 18.1 хиляди. Спрямо края на декември 2017 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2.0%, а в частния сектор намаляват с 3.5%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 2.7%, а в частния сектор – с 1.0%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности в началото на 2018 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 27.6%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 14.1% и „Образование” – 10.9%.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Разград нараства с 12.2% спрямо същия период на 2017 г. и достига 910 лв. Спрямо предходното тримесечие увеличението е с 0.9%. В обществения сектор получават средно 884 лв., а в частния – 921 лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения”, „Операции с недвижими имоти” и „Държавно управление“.

По размер на средната заплата, през първото тримесечие на 2018 г., област Разград е на 8-мо място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1456 лв., София – 1074 лв. и Стара Загора – 1052 лв., а най-ниско във Видин – 710 лв., Благоевград – 721 лв. и Кюстендил – 754 лв.

 

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/.