Индикатори за бедност и социално включване в област Смолян през 2016 година

PDF_файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели наЕвропейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

 

Оценка на бедността

 

През 2016 г. линията на бедност за област Смолян e 299.33 лв. средно месечно на лице отдомакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 22.3% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 13.4%, а относителният дял на бедното население намалява с 2.8 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2016 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22.3 до 27.7%, или с 5.4 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 47.2%, или с 24.9 процентни пункта.