Жилищен фонд в Софийска област през 2016 година

PDF файл

Към 31.12.2016 г. в Софийска област са регистрирани 178 249 жилища, което представлява 4.5% от жилищата в страната и 16.0% от жилищата в Югозападен район. По този показател тя се нарежда на пето място в страната след областите София (столица), Пловдив, Бургас и Варна, и на второ място в Югозападен район след област София (столица).
Повече от половината жилища в Софийска област са с две и три стаи, съответно 33.5% и 31.0%, следвани от тези с четири стаи (15.2%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (5.1% ). Жилищата, състоящи се само от една стая, са 9.5% от всички жилища в областта.
През периода 2007 – 2016 г. общият брой на жилищата в Софийска област е намалял с 0.7%, като най-чувствително е намалението в броя на едностайните жилища – с 30.4%. Същевременно жилищата с шест и повече стаи са се увеличили с 41.4%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 34.7% през 2007 г. и 33.5% през 2016 година.
Към 31.12.2016 г. общата полезна площ на жилищата в Софийска област е 12 187 хил. кв. м., което е с 0.2% повече в сравнение с 2015 година. По този показател Софийска област е на шесто място в страната, като с по-големи стойности са само областите София (столица), Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора. В областта 75.3% от общата полезна площ е жилищна, 13.7% е спомагателна, а площта на кухните е 11.0%.
През периода 2007 – 2016 г. общата полезна площ на жилищата в Софийска област се е увеличила с 16.0%, като дела на жилищната площ е нараснал с 29.2%, на спомагателната площ – с по-малко от 0.1%, а площта на кухните е намаляла с 22.5%.
Към 31.12.2007 г. на всеки 100 души от населението в Софийска област са се падали по 71.0 жилища, а полезната площ е била средно 41.2 кв. м на човек, докато към 31.12.2016г. на всеки 100 души се падат 76.0 жилища, а средната площ на човек е 52.0 кв. метра.