Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2016 година

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

Пълен текст в PDF файл

По данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2016 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2016 г., като достигат 60.2 хиляди. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” – с 24.6%, „Административни и спомагателни дейности” и „Добивна промишленост“– с по 3.2% и „Други дейности“  – с 2.3%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Създаване и разпространение на информация  и творчески продукти; далекосъобщения“ – с по 5.6%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” – с 3.2%  и „ Професионални дейности и научни изследвания” – с 1.8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности през четвъртото тримесечие най-голям е относителният дял на наетите по трудово или служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 28.6%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – 16.8% , „Образование” – 9.9% и „Хуманно здравеопазване и социална работа” – с 9.7%.

В края на декември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Плевен са с 5.5% или 3.2 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври  2016 г. е 757 лв., за ноември – 747 лв. и за декември – 759 лева (фиг.1).