Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Кюстендил през 2015 година

PDF файл

• През 2015 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 55.0 хил., или 69.2% от населението на същата възраст. В сравнение с 2014 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 2.3 процентни пункта.
• Общият брой на заетите лица e 48.3 хил., или 43.1% от населението на 15 и повече навършени години.
• Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 47.8 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 60.2%, съответно 60.4% за мъжете и 59.9% за жените. В сравнение с 2014 г. коефициентът на заетост (15 – 64 навършени години) се увеличава с 2.8 процентни пункта.
• Коефициентът на заетост за възрастовата група 25 – 34 навършени години е 71.3%, или с 9.6 процентни пункта повече спрямо 2014 година (фиг.1).
• Наблюдава се намаление на коефициента на заетост за възрастовата група 35 – 44 навършени години с 2.1 процентни пункта в сравнение с 2014 г. – от 85.4 на 83.3%.
• Увеличение с 4.0 процентни пункта спрямо 2014 г. се отчита при коефициента на заетост за възрастовата група 45 – 54 навършени години – от 68.2 на 72.2%.
• Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години е 43.2%. В сравнение с 2014 г. той отбелязва увеличение със 7.2 процентни пункта.
• Безработните лица са 7.3 хиляди.
• Коефициентът на безработица намалява с 1.1 процентни пункта в сравнение с 2014 г. и достига 13.1%.
• Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 24.4 хил., от които 12.1 хил. са мъже и 12.4 хил. – жени.
• По степен на образование коефициентът на заетост е най-висок при лицата с висше образование – 67.8%. При лицата със средно образование относителният дял на заетите е 50.5%. От заетите лица със средно образование, които са 30.8 хил., 19.6 хил. са с придобита степен на професионална квалификация.