НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

PDF файл

По предварителни данни към края на декември 2015 г. списъчният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 66.8 хиляди. Спрямо края на септември 2015 г. наетите лица намаляват с 2.4%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2014 г.) нараства с 1.3%. В обществения сектор на област Русе работят 13.1 хил. наети, а в частния сектор – 53.7 хил., или 80.4% от всички наети лица в областта. Спрямо края на третото тримесечие на 2015 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 2.9%, а в частния сектор – с 2.3%.

В сектора на услугите към края на декември 2015 г. работят 34.2 хил. (51.2%) от наетите лица, в индустрията – 29.1 хил. (43.5%), а в селското, горското и рибното стопанство 3.5 хиляди (5.3%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 29.0% от всички наети в сектора. Спрямо края на третото тримесечие на 2015 г. броят на наетите в тази дейност нараства с 3.5%, а в сравнение с края на декември 2014 г. е регистриран ръст с 1.8%. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (24.9 хил.) дават облика на 85.8% от общия брой на наетите в икономически сектор „Индустрия”. Спрямо края на септември 2015 г. броят на наетите в тази дейност намалява с 223 души или с 0.9%, а в сравнение със същия период на предходната година бележи ръст с 2.3%.

В област Русе работят 3.0% от всички наети лица в страната, като разпределението по икономически сектори показва, че в аграрния сектор (селско, горско и рибно стопанство) наетите в областта представляват 5.1% от всички наети в този сектор, в индустрията – 4.1%, а в сектора на услугите делът на наетите в област Русе е 2.4% от всички наети, ангажирани в дейности в обхвата на този икономически сектор в страната. В сравнение с края на предходното тримесечие на т. г. е регистрирано незначително увеличение в дела на наетите в сферата на услугите.

Към 31.12.2015 г. в областната икономика 5.0 хил. лица са наети на непълно работно време, а 10.8 хил. работят на минимална работна заплата. В сравнение с края на септември 2015 г. броят на наетите на непълен работен ден намалява с 2.0% , а този на работещите на минимална заплата – с 0.7%. Най-голям остава относителният дял на лицата с минимално месечно възнаграждение в преработващата промишленост (38.8%), като в сравнение с предходното тримесечие броят им нараства с 3.3%. В рамките на периода октомври – декември т. г. на работа в предприятията в областта са приети 6 795 лица, а напусналите на различни основания са 8 405, което сочи отрицателна релация от 1 610 лица (броят на приетите през четвъртото тримесечие е по-малък от този на напусналите с 1 610). Данните сочат, че 34.5% от приетите и съответно 29.9% от напусналите лица, са свързани с икономически активни предприятия от сферата на преработващата промишленост. 

През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 729 лв., или със 186 лв. под средната за страната (915 лева). Спрямо последното тримесечие на 2014 г. е регистрирано увеличение със 17 лв. , а в сравнение с периода юли-септември 2015 г. увеличението е с 27 лв., или с 3.8%. Средната месечна работна заплата за октомври е 714 лв., за ноември – 738 лв., и за декември – 734 лева. По размер на средната заплата областта запазва 12-та позиция сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1 235 лв., и област София – 911 лева. С най-ниско средномесечно възнаграждение отново са наетите лица в област Видин – 622 лева. В сравнение с предходното тримесечие на 2015 г. само в област Разград е регистрирано намаление в размера на работната заплата. Най-значителен ръст на средната работна заплата е регистриран в област Бургас – с 9.2%. В останалите области увеличението варира между 0.9% за област Добрич и 8.3% – за област Силистра.

В обществения сектор средната работна заплата за периода октомвридекември 2015 г. е 881 лв., а в частния сектор – съответно 691 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта бележи увеличение с 91 лв. или с 11.5%, а в частния – с 1.6%. Средната месечна работна заплата на наетите в обществения сектор е с 10.4% под средното равнище за страната, а тази в частния – с 22.5%. В национален мащаб средната работна заплата в обществения сектор надвишава тази в частния с 10.2%, докато за област Русе разликата достига 27.5%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2015 г. са получили наетите лица в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 335 лв., «Хуманно здравеопазване и социална работа» – 975 лв. и «Финансови и застрахователни дейности» – 894 лева. И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „»Хотелиерство и ресторантьорство» – 428 лв., и «Административни и спомагателни дейности» – 435 лева. В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата на наетите по трудово правоотношение в хотелиерския и ресторантьорския бизнес бележи ръст с 2.9%, а при ангажираните с административни и спомагателни дейности увеличението е с 3.3%.

Спрямо периода юли-септември 2015 г. в седем икономически дейности в област Русе средната месечна работна заплата бележи намаление, което е най-значително в добивната промишленост – с 4.6%. В останалите дванадесет икономически дейности, представени в област Русе, средномесечното възнаграждение на наетите лица нараства, като в сферата на образованието е регистриран най-значителен ръст – с 19.1%, а само в една от дейностите увеличението е под 2.0%.

Сравнението на средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности в област Русе със средното равнище за страната показва, че в три икономически дейности – „Селско, горско и рибно стопанство”, „Хуманно здравеопазване и социална работа” и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” средната работна заплата за областта надвишава регистрираната средна за страната.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ – https://www.nsi.bg/.