Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Пловдив през 2014 година – окончателни данни

PDF файл

В област Пловдив преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2014 г. възлизат на 1 546 млн. евро, което е с 6.2% по-малко в сравнение с 2013 година.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността – 1 203 млн. евро, и в сектор търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – 153 млн. евро. През 2014 г. тези дейности заедно формират 87.7% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо нараства с 3.5 пункта спрямо предходната година. В сектор „Операции с недвижими имоти” преките чуждестранни инвестиции намаляват с 46.7% в сравнение с 2013 г. и са в размер на 104 млн. евро.

С най-голям размер на ПЧИ е община Пловдив – 71.3% от общия обем, следвана от Марица и Раковски – съответно 12.3% и 3.4%.