Дейност на нефинансовите предприятия в област Смолян през 2014 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2014 г. са представили 5 162 нефинансови предприятия от област Смолян, като увеличението спрямо предходната година е с 19 фирми (0.4%). Общият финансов резултат за 2014 г. е печалба в размер на 64 млн. лв. и е с 8 млн. лв. (11.1%) по-малко от 2013 година.

С печалба са приключили 3 254 (63.0%) предприятия с общ положителен резултат 126 млн. лева. С обща загуба от 62 млн. лв. са 1 046 (20.3%) предприятия, а с нулев финансов резултат са 862 (16.7%) предприятия.

В групата на микропредприятията (до 9 заети лица) общият финансов резултат е в размер на 6 млн. лв., в групата на малките предприятия (със заети лица от 10 до 49) e 12 млн. лв., на средните предприятия (със заети лица от 50 до 249) – 36 млн. лв., а в групата на големите предприятия (с над 250 заети лица) – 10 млн. лева.