Население в област София(столица) към 7 септември 2021 г. (окончателни данни от Преброяване 2021)

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в България. Преброяванията се провеждат веднъж на всеки десет години, за да бъде предоставена детайлна картина на населението и условията, при които живее.

Брой и прираст на населението

Населението на страната към 7 септември 2021 г., според данните от Преброяване 2021, е 6 519 789. Жените са 3 383 527 (51.9%), а мъжете – 3 136 262 (48.1%), или на 1000 жени се падат 927 мъже.

Населението на област София (столица) е 1 274 290. Това означава, че на територията на област София (столица) живее 19.5% от населението на страната. Жените са 668 513 (52.5%), а мъжете – 605 777 (47.5%), или на 1000 жени се падат 906 мъже.

В периода между последните две преброявания населението в област София (столица) е намаляло със 17 301 души, или с 1.3% (Приложение, Таблица 1). В страната за този десетгодишен период това е областта с най-малка загуба на население.

Основни резултати от изследване на информационното общество в домакинствата в област София (столица) през 2022 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2022 г. показват, че 94.7% от домакинствата в област София (столица), при средно 87.3% за страната, имат достъп до интернет в домовете си, което е с 4.4 процентни пункта повече в сравнение с предходната година.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2022 г. област София (столица) се нарежда на първо място в страната.

Относителният дял на лицата използващи редовно интернет в област София (столица) за 2022 г. е 90.9%, като се разпределят по пол съответно – мъже – 91.9% и жени – 89.9%. Делът на използващите редовно интернет бележи нарастване спрямо предходната година със 7.1 процентни пункта при мъжете и с 5.9 процентни пункта при жените.

Значително нарастване при редовно използващите интернет в област София (столица) през 2022 г. има при лицата с основно или по-ниско образование – 83.1%. Лицата с висше образование, които използват редовно интернет са 96.3%, а тези със средно образование са 87.6%.

Дейност на местата за настаняване в област София (столица) през октомври 2022 година

През октомври 2022 г. в област София (столица) са функционирали 150 обекта с над 10 легла- хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 8.6 хил., а на леглата – 14.8 хиляди. В сравнение с октомври 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 30.4%, а броят на леглата в тях – с 19.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област София (столица), регистрирани през октомври 2022 г. е 213.5 хил., или със 71.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 138.1 хил. нощувки, а българските – 75.4 хиляди.

През октомври 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 76.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 45.1% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18.1% от нощувките на чужди граждани и 33.8% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.4 и 21.1%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област София (столица) през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област София (столица) е 700.8 хил., от които 354.4 хил. са мъже, а 346.3 хил. – жени. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица намалява с 3.2 хил., а спрямо третото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 27 хиляди.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 63.3%, като при мъжете този дял е 67.5%, а при жените – 59.5%. В сравнение със същото тримесечие на 2021 г. относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години се увеличава с 2.5 процентни пункта.   

            През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица на 15 – 64 навършени години в област София (столица) е 679.2 хил., от които 342.2 хил. са мъже и 337.1 хил. – жени. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица намалява с 2.7 хил., а спрямо третото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 22.3 хиляди.

Коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група (15 – 64 г.) е 77.1% (77.8% за мъжете и 76.4% за жените). В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. този коефициент намалява с 0.3 процентни пункта, а спрямо третото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 2.2 процентни пункта.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област София (столица) през 2021 година

През 2021 г. в област София (столица) са регистрирани 8 920 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2020 г. се наблюдава увеличение с 10.4%. През годината са настъпили 649 тежки произшествия, при които леко ранени са 443 души, тежко ранени са 298, а загинали – 52 души. В сравнение с 2020 г. броят на загиналите и тежко ранените нараства съответно с 48.6 и 2.8%, а броят на леко ранените лица намалява с 3.1%.

По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област София (столица) заема второ място в страната.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 338 жилищни сгради с 5 984 жилища в тях и 716 885 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради/офиси с 11 427 кв. м РЗП и на 49 други сгради с 58 887 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нараства с 47.6%, жилищата в тях с 80.5%, а общата им застроена площ – с 83.4%. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради е регистрирано нарастване с 14.0%, но общата им застроена площ намалява с 32.2%.

Дейност на местата за настаняване в област София (столица) през август 2022 година

През август 2022 г. в област София (столица) са функционирали 151 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 8.6 хил., а на леглата – 14.8 хиляди. В сравнение с август 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 32.5%, а броят на леглата в тях – с 19.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област София (столица), регистрирани през август 2022 г. е 204.4 хил., или с 42.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 141.3 хил. нощувки, а българските – 63.1 хиляди.

През август 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 76.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 47.6% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.4% от нощувките на чужди граждани и 30.0% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.6 и 22.4%.

Основни данни за културата в област София (столица) през 2021 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио и телевизионната програмна дейност. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

През 2020 и 2021 г. дейността на културните институции беше ограничена поради въведените противоепидемични мерки на територията на Република България.

Културни институции

            В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи и библиотеките.

  1. Музеи

Към 31.12.2021 г. на територията на София (столица) функционират 18 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Посещенията в музеите през 2021 г. са 379 хил. и в сравнение с 2020 г. се увеличават с 38.7%, като 18.4% от тях са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите – с 25 хил., или с 68.6%, в сравнение с предходната година.         

Общият персонал на музеите в област София (столица) през 2021 г. е 741 души и се намалява с 0.8% в сравнение с 2020 година.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област София (столица) през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област София (столица) през второто тримесечие на 2022 г. е 165, с 1 026 новопостроени жилища в тях. Спрямо второто тримесечие на 2021 г. сградите са с 27 повече, или с 19.6%, а жилищата в тях намаляват с 334, или с 24.6% (фиг. 1).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област София (столица) през второто тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 98.8%, с панелна – 0.6% и с друга – 0.6%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 165 сгради с 1 026 жилища, Пловдив – 163 сгради с 533 жилища, и Бургас – 138 сгради с 472 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две и три стаи (80.9%), следват тези с  четири стаи (11.5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 2.3%.

Издателска дейност в област София (столица) през 2021 година

През 2021 г. в област София (столица) са издадени:

  • 6 678 книги с годишен тираж 3 214 хиляди;
  • 1 235 брошури с годишен тираж 759 хиляди;
  • 98 вестници с годишен тираж 108 711 хиляди.

            В сравнение с предходната година през 2021 г. броят на издадените книги и брошури нараства с 1 121 (16.5%), но средния тираж намалява от 701 през 2020 г. на 502 през 2021 г. или с 71.6%.