Основни данни за културата в област София (столица) през 2021 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио и телевизионната програмна дейност. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

През 2020 и 2021 г. дейността на културните институции беше ограничена поради въведените противоепидемични мерки на територията на Република България.

Културни институции

            В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи и библиотеките.

 1. Музеи

Към 31.12.2021 г. на територията на София (столица) функционират 18 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Посещенията в музеите през 2021 г. са 379 хил. и в сравнение с 2020 г. се увеличават с 38.7%, като 18.4% от тях са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите – с 25 хил., или с 68.6%, в сравнение с предходната година.         

Общият персонал на музеите в област София (столица) през 2021 г. е 741 души и се намалява с 0.8% в сравнение с 2020 година.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област София (столица) през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област София (столица) през второто тримесечие на 2022 г. е 165, с 1 026 новопостроени жилища в тях. Спрямо второто тримесечие на 2021 г. сградите са с 27 повече, или с 19.6%, а жилищата в тях намаляват с 334, или с 24.6% (фиг. 1).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област София (столица) през второто тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 98.8%, с панелна – 0.6% и с друга – 0.6%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 165 сгради с 1 026 жилища, Пловдив – 163 сгради с 533 жилища, и Бургас – 138 сгради с 472 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две и три стаи (80.9%), следват тези с  четири стаи (11.5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 2.3%.

Издателска дейност в област София (столица) през 2021 година

През 2021 г. в област София (столица) са издадени:

 • 6 678 книги с годишен тираж 3 214 хиляди;
 • 1 235 брошури с годишен тираж 759 хиляди;
 • 98 вестници с годишен тираж 108 711 хиляди.

            В сравнение с предходната година през 2021 г. броят на издадените книги и брошури нараства с 1 121 (16.5%), но средния тираж намалява от 701 през 2020 г. на 502 през 2021 г. или с 71.6%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област София (столица) към 31.12.2021 година

Към 31.12.2021 г. в област София (столица) функционират 67 заведения за болнична помощ с 10 774 легла, от които 66 болници с 10 729 легла (табл. 1).

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2020 г. легловият им фонд намалява с 94 легла, или с 0.9%.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2021 г. многопрофилните болници са 28 с 7 436 легла, или в 41.8% от болничните заведения е съсредоточен 69.0% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ. Към 31.12.2021 г. специализираните болници са 38 с 3 293 легла.

Жилищен фонд в област София (столица) през 2021 година

Към 31.12.2021 г. жилищният фонд в област София (столица) се състои от 102.5 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 70.5% от всички жилищни сгради, а в селата – 29.5%. Жилищните сгради в областта представляват 4.9% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) – 87.3 хил. или 85.2% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 8.7%, панелните – 3.4%, а сградите с друга конструкция – 2.7%.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради, построени в периода 1946 – 1960 г. – 18.0%, а най-нисък на тези, построени до 1918 г. – 1.1%.

Към 31.12.2021 г. броят на жилищата в област София (столица) е 620.5 хиляди. В градовете се намират 585.4 хил. жилища или 94.3% от общия брой.

Осигуреността с жилища в област София (столица) на 1 000 души от населението през 2021 г. е 475, като в градовете тя е 469, а в селата – 595.

По-голямата част от жилищата са с две и три стаи – 75.2% от всички жилища в областта, следвани от едностайните жилища – 13.4% и  жилищата с четири и повече стаи – 11.4%.

Средният брой лица на едно жилище отчетен в област София (столица)  е 2.1, като за градовете показателят е 2.1 лица, а за селата – 1.7.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 574.0 хил. или 92.5% от общия жилищен фонд на област София (столица).

Общата полезна площ на жилищата в областта е 46 366.5 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 74.7 кв. м., като в градовете тя е 74.0 кв. м., а в селата – 87.6 кв. метра.

Образование в област София (столица) през учебната 2021/2022 година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че в област София (столица):

 • През учебната 2021/2022 година в детски градини са записани 44.6 хил. деца, или с 1.2% повече в сравнение с предходната година.
 • Завършилите средно образование през 2021 година в общообразователни и професионални училища са съответно 5.9 и 3.2 хил. ученици.
 • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2021/2022 година са 93.6 хиляди.
 • Към 31.12.2020 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ се обучават 3 564 лица, от които 381 чужди граждани.

Детски ясли в област София (столица) през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област София (столица) функционират 198 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 8 068места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта нараства  с 41, или с 0.5%.

В градовете детските ясли са 193 със 7 933 места, а в селата – 5 със 135 места.

През 2021 г. на територията на област София (столица) в детски ясли са постъпили 6 592 деца, или с 97 деца повече в сравнение с предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитание в детските ясли остават 7 750 деца (фиг. 1), от които момчетата са 3 929, а момичета – 3 821.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област София (столица) през 2021 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2021 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи на територията на област София (столица) са водени 1 264 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

 • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 89.9%;
 • малолетни (8-13 години) – 10.1%;
 • момчета –  877 (69.4%);
 • момичета – 378 (30.6%);
 • учащи – 1 027 (81.3%);
 • в криминогенна среда живеят 441 малолетни и непълнолетни (34.9%).

[1] Съгласно чл.26, ал.1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Население и демографски процеси в област София (столица) през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, население на страната в края на 2021 г. е 6 838 937 души, а на област София (столица) – 1 307 439 души. В сравнение с предходната година населението на страната намалява със 77 611 души (1.1%), а на областта – с 973 души, или с 0.1%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка[1] от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души, а на територията на област София (столица) – 1 480 830.


[1] Предварителна оценка за броя на населението на България към 7 септември 2021 година (nsi.bg)

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през първото тримесечие на 2022 година

През първото тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 229 жилищни сгради с 3 316 жилища в тях и 390 944 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 43 други сгради с 86 854 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 35.9%, жилищата в тях с 36.4%, а общата им застроена площ – с 33.4%. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради е регистрирано намаление с 18.9%, a при общата им застроена площ с 9.7%.