Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област София (столица) през 2018 година

През 2018 г. на територията на област София (столица) са регистрирани 12 081 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление с 12.7%. През годината са настъпили 798 тежки произшествия, при които леко ранени са 613 души, тежко ранени са 377, а загинали – 51 души. В сравнение с 2017 г. броят на загиналите и тежко ранени лица нараства съответно с 37.8 и 22.8%, а на леко ранените лица намалява с 30.1%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали София (столица) заема първо място в страната.

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали в област София (столица) е 11.9%, на ранените – 11.7%, а на загиналите – 8.3%.

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 717, или 89.8% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите, управлявали лични МПС – 506, или 70.6%.

Най-голям брой произшествия е регистриран през месеците януари и май – по 76, или 19.0% от общия брой ПТП, а най-малък през месец декември 50, или 6.3%. През месец януари ранените лица са най-много – 104, или 10.5% от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месец ноември – 8, или 15.7% от общия брой загинали през годината.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област София (столица) през 2018 година

През 2018 г. в София (столица) са приключили делата за 1 271 извършени престъпления. Делата за 511 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 599 – с условно осъждане, за 100 – с оправдаване, за 14 – с прекратяване, и за 47 – с освобождаване от наказание.

            С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 110 извършени престъпления, което е с 44.2% по-малко в сравнение с 2017 година.

            През 2018 г. обвиняеми са били 1 171 лица, от които:

 • условно осъдени са 560 (47.8%) лица;
 • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 461 лица, или 39.4% от общия брой на обвиняемите;
 • оправдани са 90 обвиняеми лица (7.7%);
 • освободени от наказателна отговорност са 47 (4.0%) лица;

на 13 лица делата са прекратени (1.1%).

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област София (столица) към 31.12. 2018 година

 1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2018 г. в област София (столица) функционират 67 заведения за болнична помощ с 10 274 легла, от които 66 болници с 10 229 легла .

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2017 г. легловият им фонд нараства с 277 легла, или с 2.8%.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2018 г. многопрофилните болници са 27 с 6 933 легла, или в 40.3% от тези заведения е съсредоточен 67.5% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ. Към 31.12.2018 г. специализираните болници са 39 с 3 296 легла.

            Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2018 г. е 773.6 на 100 000 души от населението, като бележи увеличение с 19.3 спрямо 2017 година.

Основни данни за културата в област София (столица) през 2018 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

            В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи и библиотеките.

 1. Музеи

Към 31.12.2018 г. на територията на София (столица) функционират 19 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Посещенията в музеите през 2018 г. са 992 хил. и в сравнение с 2017 г. се намаляват с 4.6%, като 33.4% от тях са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите – с 13 хил., или с 3.9%, в сравнение с предходната година.         

Общият персонал на музеите  в област София (столица) през 2018 г. е 810 души и се увеличава с 13.4% в сравнение с 2017 година.

Образование в област София (столица) през учебната 2018/2019 година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че в област София (столица):

 • През учебната 2018/2019 година в детски градини са записани 44.9 хил. деца, или с 0.9% по-малко в сравнение с предходната година.
 • Завършилите средно образование през 2018 година в общообразователни и професионални училища са съответно 5.9 и 3.4 хил. ученици.
 • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 година са 101.2 хиляди.
 • Към 31.12.2018 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ се обучават 3 761 лица, от които 273 чужди граждани.

Издателска дейност в област София (столица) през 2018 година

През 2018 г. в област София (столица) са издадени:

 • 5 733 книги с годишен тираж 8 155 хиляди
 • 857 брошури с годишен тираж 2 111 хиляди
 • 109 вестници с годишен тираж 200 млн.

            В сравнение с предходната година през 2018 г. броят на издадените книги и брошури намалява с 551 (7.7%), а средния тираж се  увеличава от 811 през 2017 г. на 1 558 през 2018г., или с 92.1 %.

Детски ясли в област София (столица) през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област София (столица) функционират 191 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 8 303 места в тях (табл. 1). Продължава очерталата се в последните години тенденция на увеличение броя заведения в област София (столица). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява с 298, или с 3.5%.

В градовете детските ясли са 186 с 8 165 места, а в селата – 5 със 138 места.

През 2018 г. на територията на област София (столица) в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 6 857 деца, или с 1 289 деца по-малко в сравнение с предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитание в детските ясли остават 8 422 деца (фиг. 1), от които момчетата са 4 333, а момичета – 4 089.

Жилищен фонд в област София (столица) през 2018

Към 31.12.2018 г. в област София (столица) са регистрирани 610 087 жилища, което представлява 15.4% от жилищата в страната.

Повече от половината жилища в София (столица) са с две и три стаи, съответно 40.9 и 34.2%, следвани от тези с една стая (13.5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (1.8%). Жилищата, състоящи се от четири стаи са 7.8% от всички жилища в областта.

През периода 2009-2018 г. общият брой на жилищата в област София (столица) се е увеличил с 14.1%, като най-чувствително се е увеличил броя на жилищата с шест и повече стаи – 89.1%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 40.6% през 2009 г. и 40.9% през 2018 година.

Към 31.12.2018 г. общата полезна площ на жилищата в област София (столица) е 45 252 хил. кв. м, което е с 0.05% повече в сравнение с 2017 година. В областта 74.9% от общата полезна площ е жилищна, 15.4% е спомагателна, а площта на кухните е 9.7%.

През периода 2009-2018 г. общата полезна площ на жилищата в област София (столица) се е увеличила с 29.4%, като дела на жилищната площ е нараснал с 58.1%, а спомагателната площ е намаляла с 21.6%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 213 жилищни сгради с 2 906 жилища в тях и 357 787 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 8 административни сгради/офиси с  54 044 кв. м РЗП  и на 46 други сгради с 59 165  кв. м РЗП.

 Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради  намалява с 35.1%, а жилищата в тях и общата им застроена площ  – съответно с 45.1 и 46.4%. Разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, бележат спад с 38.5%, а тяхната РЗП – със 74.9%. При другите видове сгради издадените разрешителни за строеж са по-малко с 4.2%, а общата им застроена площ – с 42.6%.

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради  нарастват с 3.9%, броят на жилищата в тях – с 24.3%, а разгънатата им застроена площ – с 18.6%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличават със 7.0%, а тяхната РЗП – с 6.2% (фиг. 1).

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица през 2018 година в област София (столица)

Малолетни и непълнолетни лица, водени заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

През 2018 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи на територията на област София (столица) са водени 1 651 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им нараства с 38, или 2.4%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

 • Непълнолетни (на възраст
 •  от 14 до 17 г.) са 81.6%
 • Малолетни (8-13г.) – 18.4%.
 • Момчетата са 1130, или 68.4%.
 • Учащи са 1 335 лица (80.9%).

[1] Съгласно чл.26, ал.1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.