Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област София (столица) през 2022 година

Доходи на домакинствата

През 2022 г. в област София (столица) годишният общ доход средно на лице от домакинство е 11 237 лв. и нараства със 17.7% спрямо 2021 година. За последните 6 години общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1.48 пъти (табл. 1.)

През периода 2017 – 2022 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:

 • Доходът от работна заплата през 2022 г. е 7 390 лв. и се увеличава със 18.1% спрямо 2021 г., а нарастването му в сравнение с 2017 г. е 1.5 пъти;
 • Доходите от пенсии за последната година са 2 826 лева. Те нарастват с 31.1% спрямо 2021 г. и с 2.0 пъти в сравнение с 2017 година;
 • Доходите от самостоятелна заетост през 2022 г. са 273 лв. и намаляват с 45.2% спрямо 2021 г., а спрямо 2017 г.  – с 2.2 пъти.
 • Доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е 36 лв. и се увеличава 1.6 пъти спрямо 2021 г., а спрямо 2017 г. намалява 4.9 пъти.

Дейност на местата за настаняване в област София (столица) през юли 2023 година

През юли 2023 г. в област София (столица) са функционирали 149 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 8.7 хил., а на леглата – 15.1 хиляди. В сравнение с юли 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, е намалял с 1.3%, а броят на леглата в тях се е увеличил с 0.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област София (столица), регистрирани през юли 2023 г. е 193.2 хил., или с 2.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 133.5 хил. нощувки, а българските – 59.7 хиляди.

През юли 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 75.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 45.4% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.6% от нощувките на чужди граждани и 28.8% – на български, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.5 и 25.8%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство в област София (столица) през второто тримесечие на 2023 година

През второто тримесечие на 2023 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 327 жилищни сгради с 4 631 жилища в тях и 501 611 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради/офиси с 11 548 кв. м РЗП и на 52 други сгради с 68 322 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нараства с 35.1%, жилищата в тях – с 1.4%, а общата им застроена площ – с 5.7%. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради е регистрирано намаление с 28.6%, а при общата им застроена площ – с 58.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради и тяхната РЗП са по-малко съответно с 16.1 и 36.8%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област София (столица) през 2022 година

През 2022 г. в област София (столица) са приключени делата за 2 520 извършени престъпления. От тях 1 377 са завършили с условно осъждане, 836 – с ефективно осъждане, 107 – с оправдаване, 15 – с прекратяване и 185 с освобождаване от наказание.

            С ефективни и условни присъди са приключили делата за 2 213 извършени престъпления, което е с 18.5% повече в сравнение с 2021 година.

            През 2022 г. обвиняеми в областта са били 2 347 лица от които:

 • условно осъдени са 1 280 лица (54.6%);
 • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 779 лица, или 33.2% от общия брой на обвиняемите;
 • освободени от наказателна отговорност са 190 лица (8.1%);
 • оправдани са 83 лица (3.5%);
 • на 15 лица делата са прекратени (0.6%)

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 2 059, което е с 13.0% повече в сравнение с 2021 година. Осъдените непълнолетни лица (14-17 години) са 74, или 3.6% от всички осъдени в областта.

Наети лица и средна брутна заплата в област София (столица) през второто тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област София (столица) към края на юни 2023 г. намаляват с 280 спрямо първо тримесечие на 2023 г., като достигат 798.5 хиляди. Спрямо края на първо тримесечие на 2023 г. най – голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „ Хотелиерство и ресторантьорство” – с 11.1%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 0.7% и „Държавно управление” – с 0.6%. Намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ с 2.1%, „Административни и спомагателни дейности”- с 1.2% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ с 0.7%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най – голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” с 20.8% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” с 12.9%.

В края на юни 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 9.4 хил., или с 1.2%, повече в сравнение с края на юни 2022 г. Най – голямо увеличение на наетите в абсолютно изражение се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 5.1 хил., „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 4.0 хил., и „Хотелиерство и ресторантьорство”- с 3.8 хиляди. В процентно изражение увеличението е най – значително в икономическите дейности „Добивна промишленост“ с 13.9% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 14.1%, както и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“  с 5.2%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2023 г. е 2 810 лв., за май –

2 638 лв. и за юни – 2 644 лева.

Дейност на местата за настаняване в област София (столица) през юни 2023 година

През юни 2023 г. в област София (столица) са функционирали 151 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 8.6 хил., а на леглата – 15.0 хиляди. В сравнение с юни 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, не се е променил, а броят на леглата в тях се е увеличил с 1.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област София (столица), регистрирани през юни 2023 г. е 202.8 хил., или с 4.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 136.5 хил. нощувки, а българските – 66.3 хиляди.

През юни 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 78.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 47.7% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15.3% от нощувките на чужди граждани и 31.3% – на български, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.8 и 21.0%.

Жилищен фонд в област София (столица) през 2022 година

Към 31.12.2022 г. жилищният фонд в област София (столица) се състои от 118.6 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 69.9% от всички жилищни сгради, а в селата – 30.1%. Жилищните сгради в областта представляват 5.7% от общия жилищен фонд в страната.

Според броя на етажите на жилищните сгради най – висок е относителния даял на двуетажните жилишни сгради – 38.8%, а най – нисък на тези, на девет етажа – 0.7%

 Най-висок е относителният дял на жилищните сгради, построени в периода 1971 – 1980 г. – 19.3%, а най-нисък на тези, построени от началото на  2021 г. – 0.4%.

Към 31.12.2022 г. броят на жилищата в област София (столица) е 762.0 хиляди. В градовете се намират 717.5 хил. жилища или 94.2% от общия брой.

Осигуреността с жилища в област София (столица) на 1 000 души от населението през 2022 г. е 595, като в градовете тя е 589, а в селата – 710.

По-голямата част от жилищата са с две и три стаи – 74.5% от всички жилища в областта, следвани от четиристайните жилища – 11.3% и едностайните жилища – 9.3%.

Средният брой лица на едно жилище, отчетен в област София (столица) е 1.7, като за градовете показателят е 1.7 лица, а за селата – 1.4.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област София (столица) през 2022 година

 1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2022 г. в област София (столица) функционират 67 заведения за болнична помощ с 10 712 легла, от които 66 болници с 10 667 легла (табл. 1).

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2021 г. легловият им фонд намалява с 62 легла, или с 0.6%.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2022 г. многопрофилните болници са 27 с 7 271 легла, или в 40.3% от болничните заведения е съсредоточен 67.9% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ. Към 31.12.2022 г. специализираните болници са 39 с 3 396 легла.

Дейност на местата за настаняване в област София (столица) през май 2023 година

През май 2023 г. в област София (столица) са функционирали 149 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 8.6 хил., а на леглата – 15.0 хиляди. В сравнение с май 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 2.1%, а броят на леглата в тях – с 9.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област София (столица), регистрирани през май 2023 г. е 183.2 хил., или с 1.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 121.3 хил. нощувки, а българските – 61.9 хиляди.

През май 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 78.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 47.3% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16.2% от нощувките на чужди граждани и 31.5% – на български, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.5 и 21.2%.

Издателска дейност в област София (столица) през 2022 година

През 2022 г. в област София (столица) са издадени:

 • 6 808 книги с годишен тираж 3 761 хиляди;
 • 926 брошури с годишен тираж 817 хиляди;
 • 90 вестници с годишен тираж 91 794 хиляди.

            В сравнение с предходната година през 2022 г. броят на издадените книги и брошури намалява със 179 (2.3%), а средния тираж нараства от 502 през 2021 г. на 592 през 2022 г. или със 17.9%.