Основни данни за културата в София (столица) през 2019 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

            В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи и библиотеките.

 1. Музеи

Към 31.12.2019 г. на територията на София (столица) функционират 18 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Посещенията в музеите през 2019 г. са 867 хил. и в сравнение с 2018 г. се намаляват с 12.6%, като 39.4% от тях са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е намаление на посещенията на чужденци в музеите – със 117 хил., или с 33.5%, в сравнение с предходната година.

Общият персонал на музеите  в област София (столица) през 2019 г. е 748 души и се намалява със 7.7% в сравнение с 2018 година.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област София (столица) към 31.12.2019 година

 1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2019 г. в област София (столица) функционират 65 заведения за болнична помощ с 10 661 легла, от които 64 болници с 10 616 легла (табл. 1).

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2018 г. легловият им фонд нараства с 387 легла, или с 3.8%.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2019 г. многопрофилните болници са 26 с 7 337 легла, или в 40.0% от болничните заведения е съсредоточен 68.8% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ. Към 31.12.2019 г. специализираните болници са 38 с 3 279 легла.

            Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2019 г. е 802.3 на 100 000 души от населението, като бележи увеличение с 28.7 спрямо 2018 година.

Издателска дейност в област София (столица) през 2019 година

През 2019 г. в област София (столица) са издадени:

 • 5 734 книги с годишен тираж 5 557 хиляди
 • 690 брошури с годишен тираж 1 203 хиляди
 • 108 вестници с годишен тираж 155  млн.

            В сравнение с предходната година през 2019 г. броят на издадените книги и брошури намалява с 166 (2.5%), а средния тираж намалява от 1 558 през 2018 г. на 1 052 през 2019г., или с 32.5%.

През 2019 г. в област София (столица) са издадени 108 вестника с годишен тираж 155 млн., като спрямо предходната година издадените вестници намаляват със 1 (0.9%), а тиражът намалява  с 45 256 хил. (22.7%).

Образование в област София (столица) през учебната 2019/2020 година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че в област София (столица):

 • През учебната 2019/2020 година в детски градини са записани 44.4 хил. деца, или с 1.3 % по-малко в сравнение с предходната година.
 • Завършилите средно образование през 2019 година в общообразователни и професионални училища са съответно 5.9 и 3.3 хил. ученици.
 • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2019/2020 година са 98.6 хиляди.
 • Към 31.12.2019 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ се обучават 3 615 лица, от които 303 чужди граждани.

Жилищен фонд в област София (столица) през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област София (столица) са регистрирани 611 391 жилища, което представлява 15.4% от жилищата в страната.

Повече от половината жилища в София (столица) са с две и три стаи, съответно 40.9 и 34.2%, следвани от тези с една стая (13.5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (1.8%). Жилищата, състоящи се от четири стаи са 7.8% от всички жилища в областта.

Фиг. 1. Жилища по брой на стаите в област София (столица) към 31.12.

През периода 2010-2019 г. общият брой на жилищата в област София (столица) се е увеличил с 13.9%, като най-чувствително се е увеличил броя на жилищата с шест и повече стаи – 89.1%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 40.6% през 2010 г. и 40.9% през 2019 година.

Детски ясли в област София (столица) през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област София (столица) функционират 193 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 8 682 места в тях (табл. 1). Продължава очерталата се в последните години тенденция на увеличение броя заведения в област София (столица). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта се увеличава с 379, или с 4.6%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица през 2019 г. в област София (столица)

Малолетни и непълнолетни лица, водени заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

През 2019 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи на територията на област София (столица) са водени 1 559 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2018 г. броят им намалява с 92, или 5.6%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

 • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 86.1%;
 • малолетни (8-13 години) – 13.9%;
 • момчетата са 1019, или 65.4%.;
 • учащи са 1 263 лица (81.0%);
 • в криминогенна среда живеят 590 деца (37.8%).

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 227 жилищни сгради с 2 512 жилища в тях и 334 220 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 24 други сгради с 39 479 кв. м РЗП.

 Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 6.6%, жилищата в тях – с 0.1% , докато общата им застроена площ нараства с 10.1%. При другите видове сгради издадените разрешителни за строеж са по-малко с 51.0%, а общата им застроена площ – с 59.3%. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 6.6%, но броят на жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват съответно с 13.6 и 6.6%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради също намаляват с 47.8%, а тяхната РЗП – с 33.3%

Брачност и бракоразводност в област София (столица) през 2019 година

Бракове

През 2019 г. в област София (столица) са регистрирани 6 292 юридически брака – с 228 повече спрямо предходната година. Коефициентът на брачност[1] се повишава и възлиза на 4.7‰. От всички регистрирани бракове 96.9% (6 096) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 196 брака.


Сключилите брак през 2019 г. във възрастова група 25-34 години са 55.4% за мъжете и 60.2% за жените.

            За 84.2% от мъжете и 86.3% от жените, сключили граждански брак през 2019 г., той е бил първи.

Разводи

            Броят на разводите през 2019 г. е 2 308, или със 32 по-малко спрямо 2018 г. От всички прекратени бракове  96% се отнасят за населението в градовете.

            Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (67.6%), следват причините „несходство в характерите“ (26.5%) и фактическа раздяла (5.2%).

Население и демографски процеси през 2019 година  в област София (столица)

Към 31 декември 2019 г. населението на област София (столица) е 1 328 790 души, което представлява 19.1% от населението на България. В сравнение с 2018 г. населението се увеличава с 670 души, или с 0.05%. Мъжете са 637 465 (48.0%), а жените – 691 325 (52.0%). Най-голям е броят на мъжете във възрастите 30-34 г., и на жените е 30-34 години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определяне на възрастовите граници при пенсиониране.

            В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 235 188, или 17.7% от населението на област София (столица). В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.