Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област София (столица) през 2023 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

През 2023 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи на територията на област София (столица) са водени 1 173 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 87.6%;
  • малолетни (8-13 години) – 12.4%;
  • момчета – 815 (69.5%);
  • момичета – 358 (30.5%);
  • учащи – 935 (79.7%);
  • в криминогенна среда живеят 487 малолетни и непълнолетни (41.5).

[1] Съгласно чл.26, ал.1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Детски ясли в област София (столица) през 2023 година

Към 31.12.2023 г. в област София (столица) функционират 214 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 8 464 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта нараства  с 274, или с 3.3%.

В градовете детските ясли са 207 с 8 268 места, а в селата – 7 със 196 места.

Към 31.12.2023 г. Осигуреността1 с места в област София (столица) е 22.3%, като за страната тя е 19.5%. Най-висока е в областите Плевен (26.5%), Благоевград (25.4%) и Габрово (24.3%).

През 2023 г. на територията на област София (столица) в детски ясли са постъпили 7 236 деца, или с 247 деца по-малко в сравнение с предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитание в детските ясли остават 8 294 деца (таб. 2), от които момчетата са 4 305, а момичета – 3 989.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област София (столица) през 2023 година

        Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

         • През 2023 г. общият брой на заетите лица в област София (столица) e 668.5 хил., от които 337.0 хил., или 50.4% са мъже и 331.5 хил., или 49.6% са жени. Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече навършени години е 61.5% (65.9% за мъжете и 57.6% за жените).

        • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 644.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 76.5%, съответно 77.4% за мъжете и 75.6% за жените.

        • През 2023 г. икономически активните лица в област София (столица) на възраст 15 – 64 навършени години са 662.3 хил., или 88.7% от населението на същата възраст. В сравнение с 2022 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се намалява с 1.2 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област София (столица) през февруари 2024 година

През февруари 2024 г. в област София (столица) са функционирали 145 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 8.5 хил., а на леглата – 14.8 хиляди. Общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода остава непроменен, както през февруари 2023 г., но броят на леглата в тях е намалял с 0.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област София (столица), регистрирани през февруари 2024 г. е 159.7 хил., или с 3.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 96.5 хил. нощувки, а българските – 63.2 хиляди.

През февруари 2024 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 79.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 51.3% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16.1% от нощувките на чужди граждани и 28.9% – на български, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 4.7 и 19.8%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство в област София (столица) през четвъртото тримесечие на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 435 жилищни сгради със 7 559 жилища в тях и 821 241 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради/офиси с 61 006 кв. м РЗП и на 45 други сгради със 187 279 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 23.9%, жилищата в тях нарастват с 84.4%, а общата им застроена площ – с 89.3%. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради е регистрирано намаление с 50.0%, а при общата им застроена площ – с 9.5%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 18.4%, а тяхната РЗП нараства с 12.4%.

Наблюдение на работната сила в област София (столица) през четвъртото тримесечие на 2023 година

            През четвъртото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област София (столица) е 654.9 хил., от които 330.4 хил. са мъже, а 324.5 хил. – жени. В сравнение с третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица намалява с 20.1 хил., а спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г.- с 29.2 хиляди. [1]

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 60.2%, като при мъжете този дял е 64.5%, а при жените – 56.3%. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години намалява с 2.7 процентни пункта.          

            През четвъртото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица на 15 – 64 навършени години в област София (столица) е 633.0 хил., от които 319.4 хил. са мъже и 313.6 хил. – жени. В сравнение с третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица намалява с 16.3 хил., а спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. – с 31.4 хиляди.

Коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група (15 – 64 г.) е 75.2% (76.1% за мъжете и 74.3% за жените). В сравнение с третото тримесечие на 2023 г. този коефициент намалява с 2.0 процентни пункта, а спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г.  – с 3.7 процентни пункта.


[1] Сравненията са направени с ревизирани данни за четвъртото тримесечие на 2022 година (виж Методологичните бележки).

Наети лица и средна брутна заплата в област София (столица) през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област София (столица) към края на декември 2023 г. нарастват спрямо края на септември2023 г. с 0.1% и достигат 793.1 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – съответно 21.0 и 13.1%.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.1% (до 148.9 хил.), а в частния сектор се увеличават с 0.9% (до 644.1 хиляди).

В края на декември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област София (столица) са повече с 0.8%  в сравнение с края на декември 2022 година.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2023 г. с 6.5%, като достига 2 900 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 2 867 лв., а за частния – 2 908 лева.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за област София (столица) нараства с 12.8%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава със 17.6%, а в частния – с 11.7%.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА ПРЕЗ 2024 ГОДИНА В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА)

През периода април – юни 2024 г. Националният статистически институт (НСИ) стартира провеждането на анкетно изследване „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2024 година“. Изследването се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз по обща методология, която отразява разпространението и използването на ИКТ в Република България и осигурява международна съпоставимост на резултатите.

Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно управление, електронна търговия и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата.

Aнкетьори от отдел „Статистически изследвания – София“ ще посетят избрани на случаен принцип домакинства за провеждане на персонални интервюта, легитимирайки се със служебна карта издадена от Териториално статистическо бюро – Югозапад.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област София (столица) може да се получи на телефон 02/9857 692 в Териториално статистическо бюро – Югозапад, отдел „Статистически изследвания – София“.

В област София (столица)  ще бъдат анкетирани 1152 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години.

По данни на същото проучване, проведено в област София (столица)  за 2023 г. 95.8% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, а 92.0% от лицата на възраст 16 – 74 навършени години използват регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично). Мъжете в областта са по-активни от жените, като 93.4% от тях използват редовно интернет, при 90.9% за жените.

Предварително благодарим на домакинствата за сътрудничеството при представянето на страната ни в европейската общност!

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното изследване „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2024година“ може да се намери на уебсайта на НСИ в рубриката „Статистически данни“ – „Бизнес статистика“, „Информационно общество“: https://www.nsi.bg/node/2805/.

Дейност на местата за настаняване в област София (столица) през януари 2024 година

През януари 2024 г. в област София (столица) са функционирали 145 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 8.5 хил., а на леглата – 14.8 хиляди. В сравнение с януари 2023 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, е намалял с 0.7% и броят на леглата в тях също е намалял, но с 1.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област София (столица), регистрирани през януари 2024 г. е 141.4 хил., или със 7.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 86.5 хил. нощувки, а българските – 54.9 хиляди.

През януари 2024 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 81.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 48.4% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 13.6% от нощувките на чужди граждани и 31.0% – на български, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 4.9 и 20.6%.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ДОМАКИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ В НОВИ ДОМАКИНСТВА В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА)

В началото на април 2024 г. Националният статистически институт (НСИ), чрез териториалните статистически бюра (ТСБ) в страната, започва провеждането на ежегодното Наблюдение на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства. То се провежда в Република България от 1953 година и е включено в Националната статистическа програма за 2024 година. В него ще вземат участие 306 домакинства от област София (столица) –  гр. София, гр. Банкя, с. Горни Богров, с. Клисура избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 102 домакинства. В периода април – юни 2024 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.

Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Същите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ, ТСБ – Югозапад, отдел „Статистически изследвания – София“ и при първото си посещение в домакинствата ще представят писмо от председателя на НСИ. Предоставените от домакинствата лични данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани само и единствено за производството на статистическа информация.

Опазването на тайната на данните, тяхната защита и използването им изключително за статистически цели е гарантирано от разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни, Регламент (ЕО) 223/2009 относно европейската статистика, Закона за статистиката и Закона за защита на личните данни.

Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички страни от Европейския съюз, както и в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област София (столица) може да се получи на телефон 02/9857 694 в Териториално статистическо бюро – Югозапад, отдел „Статистически изследвания – София“.

Предварително благодарим на домакинствата за сътрудничеството! Повече информация за методологията на наблюдението, както и резултати от предходни изследвания, могат да се намерят на сайта на НСИ, рубриката „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“: https://www.nsi.bg/bg/node/3168/ и в Информационната система „Инфостат“.