Жилищен фонд в област София (столица) през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област София (столица) са регистрирани 611 391 жилища, което представлява 15.4% от жилищата в страната.

Повече от половината жилища в София (столица) са с две и три стаи, съответно 40.9 и 34.2%, следвани от тези с една стая (13.5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (1.8%). Жилищата, състоящи се от четири стаи са 7.8% от всички жилища в областта.

Фиг. 1. Жилища по брой на стаите в област София (столица) към 31.12.

През периода 2010-2019 г. общият брой на жилищата в област София (столица) се е увеличил с 13.9%, като най-чувствително се е увеличил броя на жилищата с шест и повече стаи – 89.1%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 40.6% през 2010 г. и 40.9% през 2019 година.

Детски ясли в област София (столица) през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област София (столица) функционират 193 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 8 682 места в тях (табл. 1). Продължава очерталата се в последните години тенденция на увеличение броя заведения в област София (столица). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта се увеличава с 379, или с 4.6%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица през 2019 г. в област София (столица)

Малолетни и непълнолетни лица, водени заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

През 2019 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи на територията на област София (столица) са водени 1 559 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2018 г. броят им намалява с 92, или 5.6%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 86.1%;
  • малолетни (8-13 години) – 13.9%;
  • момчетата са 1019, или 65.4%.;
  • учащи са 1 263 лица (81.0%);
  • в криминогенна среда живеят 590 деца (37.8%).

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 227 жилищни сгради с 2 512 жилища в тях и 334 220 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 24 други сгради с 39 479 кв. м РЗП.

 Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 6.6%, жилищата в тях – с 0.1% , докато общата им застроена площ нараства с 10.1%. При другите видове сгради издадените разрешителни за строеж са по-малко с 51.0%, а общата им застроена площ – с 59.3%. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 6.6%, но броят на жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват съответно с 13.6 и 6.6%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради също намаляват с 47.8%, а тяхната РЗП – с 33.3%

Брачност и бракоразводност в област София (столица) през 2019 година

Бракове

През 2019 г. в област София (столица) са регистрирани 6 292 юридически брака – с 228 повече спрямо предходната година. Коефициентът на брачност[1] се повишава и възлиза на 4.7‰. От всички регистрирани бракове 96.9% (6 096) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 196 брака.


Сключилите брак през 2019 г. във възрастова група 25-34 години са 55.4% за мъжете и 60.2% за жените.

            За 84.2% от мъжете и 86.3% от жените, сключили граждански брак през 2019 г., той е бил първи.

Разводи

            Броят на разводите през 2019 г. е 2 308, или със 32 по-малко спрямо 2018 г. От всички прекратени бракове  96% се отнасят за населението в градовете.

            Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (67.6%), следват причините „несходство в характерите“ (26.5%) и фактическа раздяла (5.2%).

Население и демографски процеси през 2019 година  в област София (столица)

Към 31 декември 2019 г. населението на област София (столица) е 1 328 790 души, което представлява 19.1% от населението на България. В сравнение с 2018 г. населението се увеличава с 670 души, или с 0.05%. Мъжете са 637 465 (48.0%), а жените – 691 325 (52.0%). Най-голям е броят на мъжете във възрастите 30-34 г., и на жените е 30-34 години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определяне на възрастовите граници при пенсиониране.

            В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 235 188, или 17.7% от населението на област София (столица). В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област София (столица) през 2019 година

• През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 697.8 хил., или 77.7% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 0.5 процентни пункта.

• Общият брой на заетите лица e 706.1 хил., или 62.4% от населението на 15 и повече навършени години. Най-висок коефициент на заетост имат висшистите – 76.7 %, следвани от лицата със средно образование – 55.8%, и лицата с основно и по-ниско образование -28.1%.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 686.6 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 76.4%, съответно 78.4% за мъжете и 74.5% за жените. В сравнение с 2018 г. коефициентът на заетост (15 – 64 навършени години) се увеличава с 0.8 процентни пункта.

Брутен вътрешен продукт за област София (столица) през 2018 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт[1] (БВП) за област София (столица)  през 2018 година е 44 364 млн. лв. Това нарежда област София (столица) на 1 място в страната. В сравнение с 2017 г. обемът му в номинално изражение се е увеличил с 8.7%. Произведеният в областта БВП е 40.4% от общия за страната. На човек от населението се падат  33 437 лв. от стойностния обем на БВП  за областта, при 15 615 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 33 437 лв.


[1] Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

а) БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

б) БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентите институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

в) БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).

Статистика на околната среда в област София (столица) през 2018 година

Води

През 2018 г. 100.0% от населението на област София(столица) е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта остава непроменена спрямо 2017 година – 126 л/ден (фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най-голямо потребление са областите София – столица (126 л/ден/чов.) и Благоевград (117 л/ден/чов.), а с най-ниско – област Търговище (69 л/ден/чов.).

През 2018 г. в област София(столица) не се регистрира режим на  водоснабдяване за населението поради недостиг на вода. С ограничено водоподаване през 2018 г. е 1.1% от населението в страната, като най-засегнати са областите Габрово (28.2%) и Търговище (13.1%) и Сливен (7.8%).

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област София (столица) през 2018 година

По окончателни данни през 2018 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област София (столица) са 6 778.7 млн. лв., като спрямо 2017 г. нарастват с 10.4%.   

            Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 6 156.4 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 8.6% , а при нежилищните сгради – с 21.7% спрямо предходната година.

            Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 622.3 млн. лв., или с 9.5% повече в сравнение с 2017 година. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищни сгради е 60.0%, а на жилищни сгради – 40.0%.

            През 2018 г. приходите от сградно строителство са 3 626.9 млн. лв., като спрямо 2017 г. нарастват с 13.9%. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 47.9%, а от строителство на нежилищни сгради – 52.1% от общите приходи от сградно строителство.

            В област София (столица) приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции са 3 151.8 млн. лв., като нарастват с 6.6% спрямо предходната година. Относителният дял на гражданското строителство е 46.5% от общите приходи на строителните предприятия. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ – 59.1%.