Наблюдение на работната сила в област София (столица) през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област София (столица) е 663.2 хил., от които 342.0 хил. са мъже, а 321.2 хил. – жени.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 59.6%, като при мъжете този дял е 65.1%, а при жените – 54.7%. В сравнение  със същото тримесечие  на 2019 г. относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години намалява с 2.9 процентни пункта.          

            През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 – 64 навършени години в област София (столица) е 644.5 хил., от които 332.6 хил. са мъже и 312.0 хил. – жени.

 Коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група (15 – 64 г.) е 73.4% (76.4% за мъжете и 70.6% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. този коефициент намалява с 3.2 процентни пункта.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област София (столица) през 2020 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2020 г. показват, че 90.8% от домакинствата в област София (столица), при средно 78.9% за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 7.8 процентни пункта спрямо предходната година.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2020 г. област София (столица) се нарежда на първо място в страната. На второ място по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет са областите Перник и Сливен – 83.4%.

Относителният дял на лицата използващи редовно интернет в област София (столица) за 2020 г. е 83.9%, като се разпределят по пол съответно – мъже – 87.1% и жени – 80.8%. Делът на използващите редовно интернет бележи увеличение спрямо предходната година с 6.9 процентни пункта при мъжете и 1.3 процентни пункта при жените.

Значителни са различията при редовно използващите интернет в област София (столица) през 2020 г. по образование. Докато 97.0% от лицата с висше образование използват редовно интернет, то 53.1% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които предоставя глобалната мрежа. Редовно използващите интернет със средно образование са 76.6%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 301 жилищни сгради с 2 141 жилища в тях и 302 999 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради/офиси с 12 205 кв. м РЗП и на 32 други сгради с 38 615 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 43.3%, жилищата в тях – с 16.2%, а общата им застроена площ – с 21.6%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради нараства с 33.3%, а тяхната РЗП – над пет пъти. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са повече с 10.3%, a общата им застроена площ – с 9.2%.

Индикатори за бедност и социално включване в област София (столица) през 2019 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.През 2019 г. линията на бедност общо за област София (столица) е 588.6 лв. средномесечно на лице от домакинство.В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 14.7%, а относителният дял на бедното население нараства с 0.7 процентни пункта.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област София (столица) през 2019 година

През 2019 г. в София (столица) са приключили делата за 1 501 извършени престъпления. Делата за 601 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 768 – с условно осъждане, за 86 – с оправдаване, за 14 – с прекратяване, и за 32 – с освобождаване от наказание.

            С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 369 извършени престъпления, което е с 23.3% повече в сравнение с 2018 година.

            През 2019 г. обвиняеми са били 1 395 лица, от които:

 • условно осъдени са 711 (51%) лица;
 • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 558 лица, или 40% от общия брой на обвиняемите;
 • оправдани са 80 обвиняеми лица (5.7%);
 • освободени от наказателна отговорност са 32 (2.3%) лица;
 • на 14 лица делата са прекратени (1%).

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област София (столица) през 2019 година

През 2019 г. на територията на област София (столица) са регистрирани 11 121 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2018 г. се наблюдава намаление със 7.9%. През годината са настъпили 759 тежки произшествия, при които леко ранени са 535 души, тежко ранени са 344, а загинали – 75 души. В сравнение с 2018 г. броят на загиналите нараства с 47.1%, докато броят на леко и тежко ранените лица намалява съответно с 12.7 и 8.8%.

Основни данни за културата в София (столица) през 2019 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

            В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи и библиотеките.

 1. Музеи

Към 31.12.2019 г. на територията на София (столица) функционират 18 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Посещенията в музеите през 2019 г. са 867 хил. и в сравнение с 2018 г. се намаляват с 12.6%, като 39.4% от тях са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е намаление на посещенията на чужденци в музеите – със 117 хил., или с 33.5%, в сравнение с предходната година.

Общият персонал на музеите  в област София (столица) през 2019 г. е 748 души и се намалява със 7.7% в сравнение с 2018 година.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област София (столица) към 31.12.2019 година

 1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2019 г. в област София (столица) функционират 65 заведения за болнична помощ с 10 661 легла, от които 64 болници с 10 616 легла (табл. 1).

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2018 г. легловият им фонд нараства с 387 легла, или с 3.8%.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2019 г. многопрофилните болници са 26 с 7 337 легла, или в 40.0% от болничните заведения е съсредоточен 68.8% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ. Към 31.12.2019 г. специализираните болници са 38 с 3 279 легла.

            Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2019 г. е 802.3 на 100 000 души от населението, като бележи увеличение с 28.7 спрямо 2018 година.

Издателска дейност в област София (столица) през 2019 година

През 2019 г. в област София (столица) са издадени:

 • 5 734 книги с годишен тираж 5 557 хиляди
 • 690 брошури с годишен тираж 1 203 хиляди
 • 108 вестници с годишен тираж 155  млн.

            В сравнение с предходната година през 2019 г. броят на издадените книги и брошури намалява с 166 (2.5%), а средния тираж намалява от 1 558 през 2018 г. на 1 052 през 2019г., или с 32.5%.

През 2019 г. в област София (столица) са издадени 108 вестника с годишен тираж 155 млн., като спрямо предходната година издадените вестници намаляват със 1 (0.9%), а тиражът намалява  с 45 256 хил. (22.7%).

Образование в област София (столица) през учебната 2019/2020 година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че в област София (столица):

 • През учебната 2019/2020 година в детски градини са записани 44.4 хил. деца, или с 1.3 % по-малко в сравнение с предходната година.
 • Завършилите средно образование през 2019 година в общообразователни и професионални училища са съответно 5.9 и 3.3 хил. ученици.
 • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2019/2020 година са 98.6 хиляди.
 • Към 31.12.2019 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ се обучават 3 615 лица, от които 303 чужди граждани.