Основни резултати от изследване на информационното общество в домакинствата в област София (столица) през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 г. показват, че 90.3% от домакинствата в област София (столица), при средно 83.5% за страната, имат достъп до интернет в домовете си.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2021 г. област София (столица) се нарежда на второ място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Варна – 91.1%.

Относителният дял на лицата използващи редовно интернет в област София (столица) за 2021 г. е 84.4%, като се разпределят по пол съответно – мъже – 84.8% и жени – 84.0%. Делът на използващите редовно интернет бележи намаление спрямо предходната година с 2.3 процентни пункта при мъжете и увеличение с 3.2 процентни пункта при жените.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област София (столица) през 2020 година

През 2020 г. в област София (столица) са регистрирани 8 080 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2019 г. се наблюдава намаление с 27.3%. През годината са настъпили 622 тежки произшествия, при които леко ранени са 457 души, тежко ранени са 290, а загинали – 35 души. В сравнение с 2019 г. броят на загиналите намалява с 53.3%. Броят на леко и тежко ранените лица също намалява съответно с 14.6 и 15.7%.

По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област София (столица) заема второ място в страната.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през третото тримесечие на 2021 г. в област София (столица)

През третото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 321 жилищни сгради с 4 274 жилища в тях и 485 705 кв. м разгъната застроена площ (РЗП)  и на 48 други сгради със 139 388 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 19.3%, но броят на жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно с – 20.4 и 15.0%. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради е регистрирано нарастване с 50.0%, a при общата им застроена площ  с повече от два пъти.

Наблюдение на работната сила в област София (столица) през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област София (столица) е 667.3 хил., от които 340.0 хил. са мъже, а 327.3 хил. са жени.  Коефициентът на заетост в областта е 60.2% (при 52.1% за страната). Коефициентът на заетост при мъжете е 64.9%, а при жените  – 56.0%.

През второто тримесечие на 2021 г. във възрастовата група 15-64 навършени години заетите лица са 652.0 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 74.2% (75.7% за мъжете и 72.7% за жените).

Основни данни за културата в област София (столица) през 2020 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио и телевизионната програмна дейност. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

            В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи и библиотеките.

 1. Музеи

Към 31.12.2020 г. на територията на София (столица) функционират 18 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Посещенията в музеите през 2020 г. са 273 хил. и в сравнение с 2019 г. се намаляват с 68.5%, като 14.0% от тях са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е намаление на посещенията на чужденци в музеите – със 197 хил., или с 84.3%, в сравнение с предходната година.

Общият персонал на музеите в област София (столица) през 2020г. е 747 души и се намалява с 0.1% в сравнение с 2019 година.

Жилищен фонд в област София (столица) през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област София (столица) са регистрирани 615 197 жилища, което представлява 15.4% от жилищата в страната.

Повече от половината жилища в София (столица) са с две и три стаи, съответно 41.0 и 34.2%, следвани от тези с една стая (13.5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (1.8%). Жилищата, състоящи се от четири стаи са 7.8% от всички жилища в областта.

Издателска дейност в област София (столица) през 2020 година

През 2020 г. в област София (столица) са издадени:

 • 5 792 книги с годишен тираж 3 734 хиляди;
 • 1 000 брошури с годишен тираж 1 025 хиляди;
 • 99 вестници с годишен тираж 110 529 хиляди.

            В сравнение с предходната година през 2020 г. броят на издадените книги и брошури нараства с 368 (5.7%), но средния тираж намалява от 1 052 през 2019г., на 701 през 2020 г. или с 33.4%.

Образование в област София (столица) през учебната 2020/2021 година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че в област София (столица):

 • През учебната 2020/2021 година в детски градини са записани 44.0 хил. деца, или с 0.8% по-малко в сравнение с предходната година.
 • Завършилите средно образование през 2020 година в общообразователни и професионални училища са съответно 5.8 и 3.1 хил. ученици.
 • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2020/2021 година са 97.4 хиляди.
 • Към 31.12.2020 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ се обучават 3 659 лица, от които 370 чужди граждани.

Детски ясли в област София (столица) през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област София (столица) функционират 199 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 8 027 места в тях (табл. 1). Продължава очерталата се в последните години тенденция на увеличение броя заведения в област София (столица). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява  с 655, или с 7.5%.

В градовете детските ясли са 194 с 7 888 места, а в селата – 5 със 139 места.

През 2020 г. на територията на област София (столица) в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 6 495 деца, или с 1 062 деца по-малко в сравнение с предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитание в детските ясли остават 7 981 деца (фиг. 1), от които момчетата са 4 155, а момичета – 3 826.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област София (столица) през 2020 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2020 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи на територията на област София (столица) са водени 1 369 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

 • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 86.3%;
 • малолетни (8-13 години) – 13.7%;
 • момчетата са 963, или 70.3%;
 • учащи са 1 182 лица (86.3%);
 • в криминогенна среда живеят 558 малолетни и непълнолетни (40.8%).