Брутен вътрешен продукт за област София (столица) през 2019 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт[1] (БВП) за област София (столица) през 2019 година е 51 282 млн. лв. Това нарежда област София (столица) на 1 място в страната. В сравнение с 2018г. обемът му в номинално изражение се е увеличил с 15.5%. Произведеният в областта БВП е 42.8% от общия за страната. На човек от населението се падат 38 603 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 17 170 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 38 603 лв.


[1] Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

Статистика на околната среда в област София (столица) през 2019 година

  1. Води

През 2019 г. 100.0% от населението на област София(столица) е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта намалява от 126 л/ден през 2018 г. на 124 л/ден през 2019 г.(фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най-голямо потребление са областите София – столица (124 л/ден/чов.) и Благоевград (113 л/ден/чов.), а с най-ниско – област Търговище (66 л/ден/чов.).

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област София (столица) през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2019 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област София (столица) са 7 298.0 млн. лв., като спрямо 2018 г. нарастват със 7.7%.         

            Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 6 797.9 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 12,9%, а при нежилищните сгради – със 17,7% спрямо предходната година.

            Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 500.1 млн. лв., или с 19.6% по-малко в сравнение с 2018 година. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищни сгради е 56.5%, а на жилищни сгради – 43.5%.             През 2019 г. приходите от сградно строителство нарастват с 9.3% спрямо 2018 г. и достигат 3 965.5 млн. лева. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 47.9%, а от строителство на нежилищни сгради – 52.1% от общите приходи от сградно строителство.

Чуждестранни преки инвестиции в област София (столица) към 31.12.2019 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област София (столица) към 31.12.2019 г. възлизат на 12 693 млн. евро, което е с 2.1% повече в сравнение с 2018 година.

През 2019 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4 275 млн. евро, което е с 0.2% повече в сравнение с 2018 година. Следващ по обем на направените ПЧИ е отрасъл „Операции с недвижими имоти“ – 2 586 млн. евро, или с 10.6% повече от предходната година. В промишлените предприятия са направени инвестиции за 1 951 млн. евро, което е с 0.5% по-малко спрямо 2018 година. В сектор „Строителство“ преките чуждестранни инвестиции са 351 млн. евро, или с 28.7% повече в сравнение с предходната година.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област София (столица) през 2019 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област София (столица) сочат, че средногодишният брой наетите лица по трудово служебно правоотношение е 768 471, което представлява 33.1% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2018 г. броят на наетите се увеличава със 17 360 души или с 2.3%. Увеличение се наблюдава в шестнадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения “ (7.6%) , „Строителство“ (5.0%) и „Държавно управление“ (4.6%). Намаление на наетите лица е регистрирано в три икономически дейности, като най-значимо е в „Преработваща промишленост“ (1.9%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – съответно 19.9 и 11.1 процента.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение (768 471) област София (столица) заема първо място сред 28-те области в страната.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област София (столица) през 2019 година

През 2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област София (столица) са 9423.5 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 27.4%.

Най-голям обем на инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите  (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 2 452.9 млн. лв., което е с 16.4% повече в сравнение с 2018 година. В структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности през 2019 г. се наблюдава спад на направените инвестиции в промишления сектор и сектора на операциите с недвижими имоти с 3.2 процентни пункта.

В сектор „Строителство“ инвестициите за ДМА са 744.9 млн. лв. и са с 15.2% повече в сравнение с 2018 година.

Наблюдение на работната сила в област София (столица) през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област София (столица) е 663.2 хил., от които 342.0 хил. са мъже, а 321.2 хил. – жени.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 59.6%, като при мъжете този дял е 65.1%, а при жените – 54.7%. В сравнение  със същото тримесечие  на 2019 г. относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години намалява с 2.9 процентни пункта.          

            През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 – 64 навършени години в област София (столица) е 644.5 хил., от които 332.6 хил. са мъже и 312.0 хил. – жени.

 Коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група (15 – 64 г.) е 73.4% (76.4% за мъжете и 70.6% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. този коефициент намалява с 3.2 процентни пункта.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област София (столица) през 2020 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2020 г. показват, че 90.8% от домакинствата в област София (столица), при средно 78.9% за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 7.8 процентни пункта спрямо предходната година.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2020 г. област София (столица) се нарежда на първо място в страната. На второ място по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет са областите Перник и Сливен – 83.4%.

Относителният дял на лицата използващи редовно интернет в област София (столица) за 2020 г. е 83.9%, като се разпределят по пол съответно – мъже – 87.1% и жени – 80.8%. Делът на използващите редовно интернет бележи увеличение спрямо предходната година с 6.9 процентни пункта при мъжете и 1.3 процентни пункта при жените.

Значителни са различията при редовно използващите интернет в област София (столица) през 2020 г. по образование. Докато 97.0% от лицата с висше образование използват редовно интернет, то 53.1% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които предоставя глобалната мрежа. Редовно използващите интернет със средно образование са 76.6%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 301 жилищни сгради с 2 141 жилища в тях и 302 999 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради/офиси с 12 205 кв. м РЗП и на 32 други сгради с 38 615 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 43.3%, жилищата в тях – с 16.2%, а общата им застроена площ – с 21.6%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради нараства с 33.3%, а тяхната РЗП – над пет пъти. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са повече с 10.3%, a общата им застроена площ – с 9.2%.

Индикатори за бедност и социално включване в област София (столица) през 2019 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.През 2019 г. линията на бедност общо за област София (столица) е 588.6 лв. средномесечно на лице от домакинство.В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 14.7%, а относителният дял на бедното население нараства с 0.7 процентни пункта.