Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област София (столица) през 2018 година

През 2018 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област София (столица) е 8 224 лв. и нараства с 8.2% спрямо 2017 година. За периода 2014-2018 г. общият доход средно на лице от домакинство нараства с 19.4%.

През периода 2014 – 2018 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинството:  Доходът от работна заплата се увеличава с 12.8% спрямо 2017 г., а нарастването му спрямо 2014 г. е 26.1%.  Доходите от пенсии нарастват с 6.3% спрямо 2017 г., или с 27.5% в сравнение с 2014 година;  Доходът от трудова дейност извън работна заплата намалява спрямо 2017 г. с 63.4%, а в сравнение с 2014 година със 76.9%.  Доходите от самостоятелна заетост нарастват с 1.1% спрямо 2017 г., а спрямо 2014 г. нарастват с 1.3%.  Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) намаляват с 23.8% спрямо 2017 г. и нарастват 3.7 % спрямо 2014 година.

Наблюдение на работната сила в област София (столица) през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област София (столица) е 705.5 хил., от които 358.0 хил. са мъже, а 347.4 хил. са жени.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 62.5%, при мъжете този дял е 67.1%, а при жените – 58.4%. В сравнение  със същото тримесечие  на 2018 г. относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години се увеличава с 0.3 процентни пункта.  

            През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 – 64 навършени години в област София (столица) е 686.8 хил., от които 347.6 хил. са мъже и 339.2 хил. са жени.

 Коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група (15 – 64) е 76.6% (78.3% за мъжете и 75.0% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. този коефициент се увеличава с 0.6 процентни пункта.

Индикатори за бедност и социално включване в област София (столица) през 2018 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

            Оценка на бедността

            През 2018 г. линията на бедност общо за област София (столица) е 513.2 лв. средномесечно на лице от домакинство.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 0.5%, а относителният дял на бедното население намалява с 0.5 процентни пункта.             Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2018 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20.1 до 25.1%, или с 5.0 процентни пункта.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 263 жилищни сгради с 3 839 жилища в тях и 442 412 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради/офиси с 43 677 кв. м РЗП и на 49 други сгради със 72 671 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 11.0%, броят на жилищата в тях – с 5.3%, а общата им застроена площ – с 2.8%. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради е регистрирано нарастване с 6.5%, докато при общата им застроена площ намаление с 20.5%.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област София (столица) през 2018 година

През 2018 г. на територията на област София (столица) са регистрирани 12 081 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление с 12.7%. През годината са настъпили 798 тежки произшествия, при които леко ранени са 613 души, тежко ранени са 377, а загинали – 51 души. В сравнение с 2017 г. броят на загиналите и тежко ранени лица нараства съответно с 37.8 и 22.8%, а на леко ранените лица намалява с 30.1%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали София (столица) заема първо място в страната.

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали в област София (столица) е 11.9%, на ранените – 11.7%, а на загиналите – 8.3%.

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 717, или 89.8% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите, управлявали лични МПС – 506, или 70.6%.

Най-голям брой произшествия е регистриран през месеците януари и май – по 76, или 19.0% от общия брой ПТП, а най-малък през месец декември 50, или 6.3%. През месец януари ранените лица са най-много – 104, или 10.5% от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месец ноември – 8, или 15.7% от общия брой загинали през годината.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област София (столица) през 2018 година

През 2018 г. в София (столица) са приключили делата за 1 271 извършени престъпления. Делата за 511 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 599 – с условно осъждане, за 100 – с оправдаване, за 14 – с прекратяване, и за 47 – с освобождаване от наказание.

            С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 110 извършени престъпления, което е с 44.2% по-малко в сравнение с 2017 година.

            През 2018 г. обвиняеми са били 1 171 лица, от които:

 • условно осъдени са 560 (47.8%) лица;
 • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 461 лица, или 39.4% от общия брой на обвиняемите;
 • оправдани са 90 обвиняеми лица (7.7%);
 • освободени от наказателна отговорност са 47 (4.0%) лица;

на 13 лица делата са прекратени (1.1%).

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област София (столица) към 31.12. 2018 година

 1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2018 г. в област София (столица) функционират 67 заведения за болнична помощ с 10 274 легла, от които 66 болници с 10 229 легла .

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2017 г. легловият им фонд нараства с 277 легла, или с 2.8%.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2018 г. многопрофилните болници са 27 с 6 933 легла, или в 40.3% от тези заведения е съсредоточен 67.5% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ. Към 31.12.2018 г. специализираните болници са 39 с 3 296 легла.

            Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2018 г. е 773.6 на 100 000 души от населението, като бележи увеличение с 19.3 спрямо 2017 година.

Основни данни за културата в област София (столица) през 2018 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

            В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи и библиотеките.

 1. Музеи

Към 31.12.2018 г. на територията на София (столица) функционират 19 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Посещенията в музеите през 2018 г. са 992 хил. и в сравнение с 2017 г. се намаляват с 4.6%, като 33.4% от тях са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите – с 13 хил., или с 3.9%, в сравнение с предходната година.         

Общият персонал на музеите  в област София (столица) през 2018 г. е 810 души и се увеличава с 13.4% в сравнение с 2017 година.

Образование в област София (столица) през учебната 2018/2019 година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че в област София (столица):

 • През учебната 2018/2019 година в детски градини са записани 44.9 хил. деца, или с 0.9% по-малко в сравнение с предходната година.
 • Завършилите средно образование през 2018 година в общообразователни и професионални училища са съответно 5.9 и 3.4 хил. ученици.
 • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 година са 101.2 хиляди.
 • Към 31.12.2018 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ се обучават 3 761 лица, от които 273 чужди граждани.

Издателска дейност в област София (столица) през 2018 година

През 2018 г. в област София (столица) са издадени:

 • 5 733 книги с годишен тираж 8 155 хиляди
 • 857 брошури с годишен тираж 2 111 хиляди
 • 109 вестници с годишен тираж 200 млн.

            В сравнение с предходната година през 2018 г. броят на издадените книги и брошури намалява с 551 (7.7%), а средния тираж се  увеличава от 811 през 2017 г. на 1 558 през 2018г., или с 92.1 %.