Детски ясли в област София (столица) през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област София (столица) функционират 198 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 8 068места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта нараства  с 41, или с 0.5%.

В градовете детските ясли са 193 със 7 933 места, а в селата – 5 със 135 места.

През 2021 г. на територията на област София (столица) в детски ясли са постъпили 6 592 деца, или с 97 деца повече в сравнение с предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитание в детските ясли остават 7 750 деца (фиг. 1), от които момчетата са 3 929, а момичета – 3 821.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област София (столица) през 2021 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2021 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи на територията на област София (столица) са водени 1 264 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

 • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 89.9%;
 • малолетни (8-13 години) – 10.1%;
 • момчета –  877 (69.4%);
 • момичета – 378 (30.6%);
 • учащи – 1 027 (81.3%);
 • в криминогенна среда живеят 441 малолетни и непълнолетни (34.9%).

[1] Съгласно чл.26, ал.1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Население и демографски процеси в област София (столица) през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, население на страната в края на 2021 г. е 6 838 937 души, а на област София (столица) – 1 307 439 души. В сравнение с предходната година населението на страната намалява със 77 611 души (1.1%), а на областта – с 973 души, или с 0.1%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка[1] от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души, а на територията на област София (столица) – 1 480 830.


[1] Предварителна оценка за броя на населението на България към 7 септември 2021 година (nsi.bg)

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през първото тримесечие на 2022 година

През първото тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 229 жилищни сгради с 3 316 жилища в тях и 390 944 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 43 други сгради с 86 854 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 35.9%, жилищата в тях с 36.4%, а общата им застроена площ – с 33.4%. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради е регистрирано намаление с 18.9%, a при общата им застроена площ с 9.7%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област София (столица) през 2021 година

 • През 2021 г. в област София (столица) икономически активните лица са 692.2 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години е 62.5% при 55.3% общо за страната. Коефициентът на икономическа активност е съответно 67.7% за мъжете и 57.7% за жените.
 • През 2021 г. икономически активните лица на възраст 15-64 навършени години са 675.4 хил., или 76.9% от населението на същата възраст, съответно  79.2% за мъжете и 74.7% за жените.
 • Общият брой на заетите лица достига 673.7 хил., или 60.8% от населението на 15 и повече навършени години (над средното ниво за страната, което е 52.3%). Коефициентът на заетост е съответно 65.7% за мъжете и 56.4% за жените.
 • Заетите лица на възраст 15-64 навършени години са 657.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 74.8%, съответно 76.8% за мъжете и 72.9% за жените.
 • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години е 72.4%.

Брутен вътрешен продукт за област София (столица) през 2020 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт[1] (БВП) за област София (столица) през 2020 година е 51 281 млн. лв. Това нарежда област София (столица) на 1 място в страната. В сравнение с 2019 г. обемът му в номинално изражение се намалява  с 0.5%. Произведеният в областта БВП е 42.8% от общия за страната. На човек от населението се падат 38 891 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 17 299 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 38 891 лв.


[1] Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

а) БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

б) БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентите институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

в) БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област София (столица) през 2020 година

През 2020 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област София (столица) са 12 055.5 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 27.9%.

Най-голям обем на инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите  (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 5 266.3 млн. лв., което е с 114.7% повече в сравнение с 2019 година. В структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности през 2020 г. се наблюдава спад на направените инвестиции в секторите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“; „Финансови и застрахователни дейности“ съответно с 3.6 и 1.6 процентни пункта, както и в сектор „Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа“ с 5.5 процентни пункта.

В сектор „Строителство“ инвестициите за ДМА са 1 028.2 млн. лв. и са с 38.0% повече в сравнение с 2019 година.

Чуждестранни преки инвестиции в област София (столица) през 2020 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област София (столица) към 31.12.2020 г. възлизат на 13 983 млн. евро, което е с 10.2% повече в сравнение с 2019 година.

През 2020 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4 177 млн. евро, което е с 2.3% по-малко в сравнение с 2019 година. Следващ по обем е отрасъл „ Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“, като ПЧИ възлизат на 2955 млн. евро, или с 68.0% повече спрямо предходната година. В сектор „Операции с недвижими имоти“ преките чуждестранни инвестиции са 2 448 млн. евро, или с 5.4% по-малко от предходната година. В промишлените предприятия са направени инвестиции за 2 023 млн. евро, което е с 3.7% повече спрямо 2019 година.

Основни резултати от изследване на информационното общество в домакинствата в област София (столица) през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 г. показват, че 90.3% от домакинствата в област София (столица), при средно 83.5% за страната, имат достъп до интернет в домовете си.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2021 г. област София (столица) се нарежда на второ място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Варна – 91.1%.

Относителният дял на лицата използващи редовно интернет в област София (столица) за 2021 г. е 84.4%, като се разпределят по пол съответно – мъже – 84.8% и жени – 84.0%. Делът на използващите редовно интернет бележи намаление спрямо предходната година с 2.3 процентни пункта при мъжете и увеличение с 3.2 процентни пункта при жените.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област София (столица) през 2020 година

През 2020 г. в област София (столица) са регистрирани 8 080 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2019 г. се наблюдава намаление с 27.3%. През годината са настъпили 622 тежки произшествия, при които леко ранени са 457 души, тежко ранени са 290, а загинали – 35 души. В сравнение с 2019 г. броят на загиналите намалява с 53.3%. Броят на леко и тежко ранените лица също намалява съответно с 14.6 и 15.7%.

По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област София (столица) заема второ място в страната.