Дейност на нефинансовите предприятия в област Перник през 2018 година

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 5 412 нефинансови предприятия от област Перник, или с 2.1% повече в сравнение с 2017 година.

Най-голяма е групата на микропредприятията (до 9 заети) – 5 049 предприятия. Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) е 298, а на средните (от 50 до 249 заети) е 53. Големите предприятия (с 250 и повече заети) са 12.

Нетните приходи от продажби в област Перник достигат 2 773 млн. лв., като е отчетено увеличение с 11.4% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 56.3%, а предприятията от сектори „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Строителство“ съответно – 25.1 и 6.2%.

Произведената продукция в област Перник през 2018 г. възлиза на 2 118 млн. лв. по текущи цени, като е отчетен ръст от 14.9% спрямо 2017 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост“, където са създадени 63.2% от произведената продукция.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Перник към 31.12.2018 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Перник към 31.12.2018 г. възлизат на 199.1 млн. евро, което е с 2.5% по-малко в сравнение с 2017 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.8% и съответно 1.4% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на преките чуждестранни инвестиции област Перник заема четиринадесето място в страната.

През 2018 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 127.6 млн. евро, или с 8.2% повече в сравнение с предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ е секторът на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 72.9 млн. евро, което е с 11.3% по-малко в сравнение с 2017 година.

И през 2018 г. с най-голям размер на ПЧИ е община Перник – 172.7 млн. евро, или 86.7% от общия обем. Спрямо 2017 г. относителният дял на инвестициите в община Перник спрямо общия размер за областта нараства с 9.8 процентни пункта.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Перник през 2018 година

През 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Перник са 134.1 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 3.3%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 67.2 млн. лв., което е с 18.1% повече от 2017 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 22.9 млн. лв., или с 9.1% повече в сравнение с предходната година. През 2018 г. тези сектори заедно формират 67.2% от общия размер разходи за ДМА в област Перник, а общият им относителен дял нараства спрямо 2017 г. със 7.2 процентни пункта. В сектор „Строителство“ инвестициите в ДМА са 16.0 млн. лева, или с 13.8% повече в сравнение с 2017 година.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Перник през 2019 г.

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2019 г. показват, че 68.8% от домакинствата в област Перник имат достъп до интернет в домовете си, при средно за страната 75.1%, като е отбелязан ръст от 1.1 процентни пункта спрямо предходната година. За десетгодишен период използването на ИКТ в област Перник става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил над четири пъти.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2019 г. област Перник се нарежда на 19-то място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Русе – 84.4% и София-столица – 83.0%, а най-малък в област Ямбол – 53.4%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Перник през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на септември 2019 г. намаляват спрямо края на юни2019 г. с 1.3% и достигат 27.9 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 25.5 и 17.5%.

Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.4% (до 6.6 хил.), докато в частния сектор намаляват с 2.1% (до 21.3 хиляди).

В края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 1.1 хил., или с 4.0% по-малко в сравнение с края на септември 2018 година.

 През третото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за областта намалява спрямо второто тримесечие на 2019 г. с 3.0%, като достига 977 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 036 лв., а за частния – 959 лева.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства с 12.2%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 10.2%, а в частния сектор – с 12.7%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Перник през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Перник са издали разрешителни за строеж на 52 жилищни сгради със 122 жилища в тях и 17 233 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 32 други сгради с 12 506 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 13.0%, броят на жилищата в тях с – 43.5%, а общата им застроена площ бележи ръст от 9.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличава с 60.0%, а разгънатата им застроена площ е повече с над три пъти.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Перник нараства с 20.9%, броят на жилищата в тях – със 154.2%, а разгънатата им застроена площ – със 132.0%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са повече с 39.1%, а разгънатата им застроена площ – с над четири пъти.

През третото тримесечие на 2019 г. в област Перник е започнал строежът на 45 жилищни сгради със 115 жилища в тях и с 16 321 кв. м обща застроена площ, и 11 други сгради с 3 005 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Перник през август 2019 година

През август 2019 г. в област Перник са функционирали 13 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 262, а на леглата – 547. В сравнение с август 2018 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване нараства с 1, а на леглата в тях – с 11.4%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г. е 2 882, или с 14.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2019 г. намаляват с 31.3% в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 1 470 броя. От всички пренощували лица 80.5% са българи.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Перник през август 2019 г. е 17.0%, като спрямо август 2018 г. намалява с 5.3 процентни пункта.

Приходите от нощувки през август 2019 г. достигат 91.2 хил. лв., или с 1.9% по-малко в сравнение с август 2018 година.

Дейност на местата за настаняване в област Перник през юли 2019 година

През юли 2019 г. в област Перник са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 250, а на леглата – 495. В сравнение с юли 2018 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване намалява с 1, а на леглата в тях нараства с 2.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2019 г. е 3 054, или с 9.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2019 г. намаляват с 1.6% в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 1 686 броя. От всички пренощували лица 79.2% са българи.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Перник през юли 2018 г. е 19.9%, като спрямо юли 2018 г. нараства с 1.3 процентни пункта.

Приходите от нощувки през юли 2019 г. достигат 86.8 хил. лв., или с 2.3% повече в сравнение с юли 2018 година.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Перник през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Перник са регистрирани 667 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление с 8.3%. През годината са настъпили 54 тежки произшествия, при които броят на ранените е 56, а на загиналите – 9 души. В сравнение с 2017 г. броят на загиналите лица намалява с 25.0%, на тежките ПТП  – с 18.2%, а на ранените лица – със 17.6%.

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали в област Перник е 0.8%, на ранените – 0.7%, а на загиналите – 1.5%.

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 51, или 94.4% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите, управлявали лични МПС – 44, или 86.3%.

Най-голям брой произшествия е регистриран през месеците януари, юли и август – по 7, или 38.9% от общия брой ПТП, а най-малък през месеците февруари, април и ноември – по 1. През месец януари ранените лица са най-много – 9, или 16.1% от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месеците март и октомври – по 2, или 44.4% от общия брой загинали през годината.

Наети лица и средна брутна заплата в област Перник през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на юни 2019 г. се увеличават спрямо края на март2019 г. с 0.3% и достигат 28.2 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 25.5 и 17.5%.

Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.6% (до 6.5 хил.), а в частния сектор – с 0.2% (до 21.7 хиляди).

В края на юни 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 1.4 хил., или с 4.8% по-малко в сравнение с края на юни 2018 година.

 През второто тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2019 г. с 8.2%, като достига 1 007 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 063 лв., а за частния – 989 лева.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства с 13.5%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 12.8%, а в частния сектор – с 13.5%.