Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор в област Перник към 31.12.2021 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Перник към 31.12.2021 г. възлизат на 223.7 млн. евро по текущи цени, което е с 0.2% по-малко в сравнение с 2020 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.8% и съответно 1.3% от ПЧИ в рамките на Югозападен район.

През 2021 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 168.6 млн. евро, или с 23.9% повече в сравнение с предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ е секторът на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 52.8 млн. евро, което е с 36.4% по-малко в сравнение с 2020 година.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Перник през 2022 г.

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2022 г. показват, че 84.9% от домакинствата в област Перник имат достъп до интернет в домовете си, при средно за страната 87.3%. Запазва се тенденцията на ежегодно нарастване на относителния дял на домакинствата в областта с достъп до интернет, като през периода 2013 – 2022 г. относителният им дял се е увеличил с 36.5 процентни пункта.

 По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2022 г. област Перник се нарежда на 20-то място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област София-столица ( 94.7%), а най-малък в област Сливен – 67.8%.

Етнокултурни характеристики на населението в област Перник към 7 септември 2021 година

Етнокултурните характеристики на населението са обект на наблюдение от началото на 135-годишната история на преброяванията в страната. При първите преброявания, проведени в края на ХІХ век (1887 и 1892 г.), са наблюдавани признаците „вероизповедание“ и „матерен език“. През 1900 г. е включен признакът „народност“. При преброяването, проведено в края на 1946 г., вероизповеданието отпада, а другите два признака фигурират до 1975 г., като вместо матерен език се използва наименованието „майчин език“. Единствено през 1985 г. тези признаци са изключени от програмата на преброяването. При преброяванията, проведени през 1992 и 2001 г., се наблюдават признаците „етническа група“, „майчин език“ и „вероизповедание“, а при преброяванията през 2011 и 2021 г. е добавена и „религиозност“. 

При последните три преброявания въпросите, свързани с етнокултурните характеристики, са доброволни. Използваните дефиниции и методология, както и формирането на въпросите и отговорите в преброителната карта са изцяло съобразени с основните принципи и препоръки на ООН, свързани с изучаването на населението по етнически и религиозни признаци:

  • Доброволност на отговорите;
  • Самоопределение;
  • Възможност за свободно записан отговор.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Перник през третото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на септември 2022 г. се увеличават спрямо края на юни2022 г. с 0.9% и достигат 28.4 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 23.8 и 14.9%.

Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.4% (до 7.4 хил.), докато в частния сектор остават без промяна (21.0 хиляди).

В края на септември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 1.6% повече в сравнение с края на септември 2021 година.

През третото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо второто тримесечие на 2022 г. с 0.4%, като достига 1 342 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 499 лв., а за частния – 1 287 лева.

В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства с 11.6%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 10.9%, а в частния – с 11.7%.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Перник през 2021 година

През 2021 г. на територията на област Перник са регистрирани 535 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2020 г. се наблюдава увеличение с 5.7%. През годината по пътищата на областта са регистрирани 62 тежки пътнотранспортни произшествия, в следствие на които са загинали 54 лица и са ранени 72 души. В сравнение с 2020 г. броят на ПТП с пострадали се увеличава с 12.7%, този на ранените – с 16.1%, а загиналите лица са 17 пъти повече.

Дейност на местата за настаняване в област Перник през август 2022 година

През август 2022 г. в област Перник са функционирали 13 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 264 стаи и 556 легла в тях. В сравнение с август 2021 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 62.5%, а на леглата в тях – със 79.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през август 2022 г. е 3 876. Чуждите граждани са реализирали 658 нощувки, а българските – 3 218.

Население в област Перник към 7 септември 2021 година

Окончателни данни

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Брой и прираст на населението

Населението на област Перник към 7 септември 2021 г. е 114 162. Жените са 59 407 (52.0%), а мъжете 54 755 (48.0%), или на 1000 жени се падат 922 мъже.

Дейност на местата за настаняване в област Перник през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Перник са функционирали 13 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 260 стаи и 520 легла в тях. В сравнение с юли 2021 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 62.5%, а на леглата в тях – с 50.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юли 2022 г. е 4 482, или със 181.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 810 нощувки, а българските – 3 672.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Перник през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област Перник са издали разрешителни за строеж на 98 жилищни сгради със 126 жилища в тях и 21 994  кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 356 кв. м РЗП, както и на 34 други сгради с 2 503 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече със 75.0%, броят на жилищата в тях с – 34.0%, а общата им застроена площ бележи ръст от 42.0%. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се наблюдава намаление както на броя им с 69.9%, така и на разгънатата им застроена площ – с 87.7%.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Перник нараства с 38.0%, докато броят на жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват съответно с 14.9 и 8.6%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са повече със 17.2%, а разгънатата им застроена площ – с 50.1%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Перник през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на юни 2022 г. се увеличават спрямо края на март2022 г. с 1.0% и достигат 28.1 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 23.8 и 14.9%.

Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.9% (до 7.1 хил.), а в частния сектор – с 1.0% (до 21.0 хиляди).

В края на юни 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 1.3% по-малко в сравнение с края на юни 2021 година.

 През второто тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2022 г. с 13.3%, като достига 1 337 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 486 лв., а за частния – 1 286  лева (Фиг. 1).

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област се увеличава с 12.2%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 8.0%, а в частния сектор – с 13.5%.