Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Перник през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Перник са издали разрешителни за строеж на 52 жилищни сгради със 122 жилища в тях и 17 233 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 32 други сгради с 12 506 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 13.0%, броят на жилищата в тях с – 43.5%, а общата им застроена площ бележи ръст от 9.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличава с 60.0%, а разгънатата им застроена площ е повече с над три пъти.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Перник нараства с 20.9%, броят на жилищата в тях – със 154.2%, а разгънатата им застроена площ – със 132.0%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са повече с 39.1%, а разгънатата им застроена площ – с над четири пъти.

През третото тримесечие на 2019 г. в област Перник е започнал строежът на 45 жилищни сгради със 115 жилища в тях и с 16 321 кв. м обща застроена площ, и 11 други сгради с 3 005 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Перник през август 2019 година

През август 2019 г. в област Перник са функционирали 13 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 262, а на леглата – 547. В сравнение с август 2018 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване нараства с 1, а на леглата в тях – с 11.4%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г. е 2 882, или с 14.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2019 г. намаляват с 31.3% в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 1 470 броя. От всички пренощували лица 80.5% са българи.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Перник през август 2019 г. е 17.0%, като спрямо август 2018 г. намалява с 5.3 процентни пункта.

Приходите от нощувки през август 2019 г. достигат 91.2 хил. лв., или с 1.9% по-малко в сравнение с август 2018 година.

Дейност на местата за настаняване в област Перник през юли 2019 година

През юли 2019 г. в област Перник са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 250, а на леглата – 495. В сравнение с юли 2018 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване намалява с 1, а на леглата в тях нараства с 2.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2019 г. е 3 054, или с 9.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2019 г. намаляват с 1.6% в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 1 686 броя. От всички пренощували лица 79.2% са българи.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Перник през юли 2018 г. е 19.9%, като спрямо юли 2018 г. нараства с 1.3 процентни пункта.

Приходите от нощувки през юли 2019 г. достигат 86.8 хил. лв., или с 2.3% повече в сравнение с юли 2018 година.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Перник през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Перник са регистрирани 667 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление с 8.3%. През годината са настъпили 54 тежки произшествия, при които броят на ранените е 56, а на загиналите – 9 души. В сравнение с 2017 г. броят на загиналите лица намалява с 25.0%, на тежките ПТП  – с 18.2%, а на ранените лица – със 17.6%.

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали в област Перник е 0.8%, на ранените – 0.7%, а на загиналите – 1.5%.

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 51, или 94.4% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите, управлявали лични МПС – 44, или 86.3%.

Най-голям брой произшествия е регистриран през месеците януари, юли и август – по 7, или 38.9% от общия брой ПТП, а най-малък през месеците февруари, април и ноември – по 1. През месец януари ранените лица са най-много – 9, или 16.1% от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месеците март и октомври – по 2, или 44.4% от общия брой загинали през годината.

Наети лица и средна брутна заплата в област Перник през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на юни 2019 г. се увеличават спрямо края на март2019 г. с 0.3% и достигат 28.2 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 25.5 и 17.5%.

Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.6% (до 6.5 хил.), а в частния сектор – с 0.2% (до 21.7 хиляди).

В края на юни 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 1.4 хил., или с 4.8% по-малко в сравнение с края на юни 2018 година.

 През второто тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2019 г. с 8.2%, като достига 1 007 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 063 лв., а за частния – 989 лева.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства с 13.5%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 12.8%, а в частния сектор – с 13.5%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство в област Перник през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Перник са издали разрешителни за строеж на 46 жилищни сгради с 85  жилища в тях и 15 713 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 20 други сгради с 2 687 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 53.3%, а общата им застроена площ бележи ръст от 49.8%, но броят на жилищата в тях остава без промяна. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намалява с 16.7%, а разгънатата им застроена площ – с 83.1%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Перник нараства с 64.3%, броят на жилищата в тях – с 84.8%, а разгънатата им застроена площ – със 154.8%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намаляват с 41.2%, а разгънатата им застроена площ – с 56.8%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Перник през 2018 година

През 2018 г. са приключили делата за 538 извършени пресъпления. Делата за 162 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди за 281 – с условно осъждане, за 13 – с оправдаване, за 1 – с прекратяване, а за 81 – с освобождаване от наказание.

През 2018 година с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 443 извършени престъпленияв област Перник, което е с 11.3% повече в сравнение с 2017 година.

Броят на обвиняемите лица в областтапрез 2018 г. е 519, от които:

• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 167 лица, или 32.2% от общия брой на обвиняемите;

• условно осъдени са 261 лица (50.3%);

• освободени от наказателна отговорност са 80 лица (15.4%);

• оправдателна присъда са получили 10 обвиняеми лица (1.9%);

• прекратено е делото на 1 лицe (0.2%).

Издателска дейност в област Перник през 2018 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

През 2018 г. в област Перник са издадени 6 книги и 3 брошури с тираж по 700 екземпляра.

В сравнение с предходната година през 2018 г. намалява, както броят на издадените в областта книги и брошури, така и средният им тираж. Броят на издадените книги и брошури намалява два пъти, а средният им тираж с 33.3% и достига 156 броя.

 През 2018 г. в област София (столица) са издадени преобладаващ брой от книгите и брошурите в страната 6 590 заглавия, или 67.0%. Областите Пловдив и Велико Търново са следващите с най-голям брой издадени книги и брошури – съответно по 8.3 и 4.8%. За област Перник този дял е 0.1%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Перник през 2018 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2018 г. са 4 с 448 легла, заведенията за извънболнична помощ са 27 с 5 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 5 с 35 легла (табл. 1).

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2018 г. на територията на област Перник функционират 1 многопрофилна болница с 295 легла и 3 специализирани болници със 153 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:

  • За активно лечение – 2 с 93 легла;
  • За продължително лечение и рехабилитация – 1 с 60 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2018 г. е 370.6 на 100 000 души от населението, при средно за страната – 759.6.

Към 31.12.2018 г. заведенията за извънболнична помощ в област Перник са 27 с 5 легла. Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове – 9 заведения с 5 легла.

Жилищен фонд в област Перник към 31.12.2018 година

Към  31.12.2018 г. жилищният фонд в област Перник се състои от 62 394 сгради с 96 106 жилища в тях. В сравнение с 2017 г. жилищните сгради са с 84 повече, а жилищата в тях се увеличават със 109. В градовете се намират 53.0% от всички жилища в областта, а в селата – 47.0%.

            Стоманобетонните и панелните сгради са 3 547 с 23 711 жилища в тях, тухлените – 49 789 с 63 338 жилища, а 9 057 жилища се намират в 9 058 сгради с друга конструкция. В градовете 41.8% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 57.0%  – в тухлени и 1.2% в други сгради. В селата 75.9% от жилищата се намират в тухлени сгради, 18.7% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 5.4% в стоманобетонни и панелни сгради (фиг.1).