Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство в област Перник през първото тримесечие на 2024 година

През първото тримесечие на 2024 г. общинските администрации на територията на област Перник са издали разрешителни за строеж на 76 жилищни сгради със 154 жилища в тях и 24 883 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 30 други сгради с 4 872 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 5.6%, броят на жилищата в тях се увеличава – с 15.8%, а общата им застроена площ – с 35.6%. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се наблюдава намаление както на броя им – с 47.4%, така и на разгънатата им застроена площ – с 14.9%.

В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Перник са повече с 65.2%, а жилищата в тях и разгънатата им застроена площ се увеличават съответно – с 57.1 и 37.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намалява с 26.8%, докато разгънатата им застроена площ се увеличава с 60.8%.

През първото тримесечие на 2024 г. в област Перник е започнал строежът на 24 жилищни сгради със 75 жилища в тях и с 11 600 кв. м обща застроена площ, и на 5 други сгради с 443 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Перник през март 2024 година

През март 2024 г. в област Перник са функционирали 11 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 249 стаи и 497 легла в тях. В сравнение с март 2023 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се запазва същия, а на леглата в тях се увеличава с 4.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през март 2024 г. е 3 284. Българските граждани са реализирали 2 504 нощувки, а чуждите – 780.

Индикатори за бедност и социално включване в област Перник през 2023 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страната в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото наблюдение “Статистика на доходите и условията на живот (SILC)”.

Оценка на бедността

През 2023 г. линията на бедност общо за страната e 637.92 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 325.9 хил. лица, или 20.6% от населението на страната.

Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. За 2023 г. в област Перник размерът на линията на бедност е 715.08 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 21.4% от населението на областта (таблица 1).

Детски ясли в област Перник през 2023 година

Към 31.12.2023 г. в област Перник функционират 15 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 492 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения остава непроменен, докато местата в тях намаляват с 4.3%.

В градовете детските ясли са 14 с 467 места, а в селата – 1 с 25 места. В община Перник се намират 11 детски ясли с общ капацитет от 408 места. В община Ковачевци няма функциониращи детски ясли.

Осигуреността[1] с места в детските ясли в област Перник към 31.12.2023 г. е 20.4%, при 19.5% – средно за страната.


[1] Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

Дейност на местата за настаняване в област Перник през февруари 2024 година

През февруари 2024 г. в област Перник са функционирали 11 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 249 стаи и 497 легла в тях. В сравнение с февруари 2023 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода и на леглата в тях се увеличава съответно с 37.5 и 19.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през февруари 2024 г. е 2 792. Българските граждани са реализирали 2 353 нощувки, а чуждите – 439.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2024 г. е 1 499. Българските граждани, нощували в местата за настаняване в област Перник през февруари 2024 г. са 1 305 и са реализирали средно по 1.8 нощувки. Чуждите граждани са 194 и са реализирали средно по 2.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Перник през февруари 2024 г. е 19.4%, като спрямо февруари 2023 г. намалява с 6.2 процентни пункта. Приходите от нощувки през февруари 2024 г. достигат 162.7 хил. лeвa.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Перник през четвъртото тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Перник през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 43,
със 78 новопостроени жилища в тях. Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. сградите запазват броя си, а жилищата в тях намаляват с 45, или с 36.6% (фиг. 1).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Перник през четвъртото тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 97.7% и с друга – 2.3%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 267 сгради с 1 823 жилища, Пловдив – 230 сгради с 636 жилища, и Варна – 174 сгради с 1 390 жилища в тях.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Перник през 2023 година

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

• През 2023 г. Икономически активните лица в област Перник на възраст 15 – 64 навършени години са 52.9 хил., или 77.7% от населението на същата възраст. В сравнение с 2022 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 0.1 процентни пункта.

• Общият брой на заетите лица e 49.0 хил., от които 22.8 хил., или 46.5% са мъже и 26.2 хил., или 53.5% са жени. Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече навършени години е 50.6% (49.9% за мъжете и 51.3 за жените).

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 46.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 67.8%, съответно 62.5% за мъжете и 73.1% за жените. В сравнение с 2022 г. коефициентът се понижава с 1.3 процентни пункта.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИВ ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА ПРЕЗ 2024 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЕРНИК

През периода април – юни 2024 г. Националният статистически институт (НСИ) стартира провеждането на анкетно изследване „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2024 година“. Изследването се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз по обща методология, която отразява разпространението и използването на ИКТ в Република България и осигурява международна съпоставимост на резултатите.

Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно управление, електронна търговия и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата.

Aнкетьори от отдел „Статистически изследвания – Перник“ ще посетят избрани на случаен принцип домакинства за провеждане на персонални интервюта, легитимирайки се със служебна карта издадена от Териториално статистическо бюро – Югозапад.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Перник може да се получи на телефон 076/68 86 61 в Териториално статистическо бюро – Югозапад, отдел „Статистически изследвания – Перник“.

В област Перник ще бъдат анкетирани 90 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. В област Перник изследването ще се проведе в градовете: Перник, Радомир и Трън, както и в селата: Ковачевци, Драгичево и Студена.

По данни на същото проучване, проведено в област Перник за 2023 г. 90.2% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, а 89.4% от лицата на възраст 16 – 74 навършени години използват регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично). Жените в областта са по-активни от мъжете, като 92.8% от тях използват редовно интернет, при 85.9% за мъжете.

Предварително благодарим на домакинствата за сътрудничеството при представянето на страната ни в европейската общност!

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното изследване „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2024година“ може да се намери на уебсайта на НСИ в рубриката „Статистически данни“ – „Бизнес статистика“, „Информационно общество“: https://www.nsi.bg/node/2805/.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ДОМАКИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ В НОВИ ДОМАКИНСТВА В ОБЛАСТ ПЕРНИК

В началото на април 2024 г. Националният статистически институт (НСИ), чрез териториалните статистически бюра (ТСБ) в страната, започва провеждането на ежегодното Наблюдение на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства. То се провежда в Република България от 1953 година и е включено в Националната статистическа програма за 2024 година. В него ще вземат участие 72 домакинства от област Перник, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 24 домакинства. В периода април – юни 2024 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.

Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Същите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ, ТСБ – Югозапад, отдел „Статистически изследвания – Перник“ и при първото си посещение в домакинствата ще представят писмо от председателя на НСИ. Предоставените от домакинствата лични данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани само и единствено за производството на статистическа информация.

Опазването на тайната на данните, тяхната защита и използването им изключително за статистически цели е гарантирано от разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни, Регламент (ЕО) 223/2009 относно европейската статистика, Закона за статистиката и Закона за защита на личните данни.

Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички страни от Европейския съюз, както и в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Перник може да се получи на телефон 076/68 86 53 и 076/68 86 69 в Териториално статистическо бюро – Югозапад, отдел „Статистически изследвания – Перник“.

Предварително благодарим на домакинствата за сътрудничеството!

Повече информация за методологията на наблюдението, както и резултати от предходни изследвания, могат да се намерят на сайта на НСИ, рубриката „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“: https://www.nsi.bg/bg/node/3168/ и в Информационната система „Инфостат“.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОХОДИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЕРНИК

През периода 25 март – 10 юни 2024 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Перник“, провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот“. С Регламент № 1700 от 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки. Проучването за доходите и условията на живот (SILC) е част от изследванията, включени в регламента, и се отнася до събирането на съпоставима и актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите, както и за нивото и структурата на бедността и социалното изключване на национално и европейско ниво.

Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства. За Република България размерът на извадката в панела за 2024 г. е около 9 700 домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече навършени години.

В периода 25 март – 10 юни 2024 г. 168 домакинства на територията на област Перник ще бъдат посетени от специално обучени за целта анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Всеки от анкетьорите на Отдел „Статистически изследвания – Перник“ при посещение в домакинствата ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториалното статистическо бюро – Югозапад към Националния статистически институт.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Перник може да се получи на телефон 076/68 86 66 и 076/68 86 63 в Териториално статистическо бюро – Югозапад, отдел „Статистически изследвания – Перник“.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

Предварително благодарим на домакинствата за тяхното съдействие и търпение!

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното проучване „Статистика на доходите и условията на живот“ може да се намери в сайта на НСИ (https://www.nsi.bg/node/8252/) в рубриката „Статистически данни“, подрубрика „Социално включване и условия на живот“.

https://www.nsi.bg/node/8252