Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Перник към 31.12.2019 година

 1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2019 г. са 4 с 447 легла, заведенията за извънболнична помощ са 26 с 5 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 5 с 37 легла (табл. 1)

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2019 г. на територията на област Перник функционират 1 многопрофилна болница с 294 легла и 3 специализирани болници със 153 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:

 • За активно лечение – 2 с 93 легла;
 • За продължително лечение и рехабилитация – 1 с 60 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2019 г. е 375.0 на 100 000 души от населението, при средно за страната – 776.8.

Жилищен фонд в област Перник към 31.12.2019 година

Към  31.12.2019 г. жилищният фонд в област Перник се състои от 62 507 сгради с 96 278 жилища в тях. В сравнение с 2018 г. жилищните сгради са със 113 повече, а жилищата в тях се увеличават със 172. В градовете се намират 53.0% от всички жилища в областта, а в селата – 47.0%.

            Стоманобетонните и панелните сгради са 3 648 с 23 857 жилища в тях, тухлените – 49 794 с 63 357 жилища, а 9 064 жилища се намират в 9 065 сгради с друга конструкция. В градовете 41.8% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 57.0%  – в тухлени и 1.2% в други сгради. В селата 75.7% от жилищата се намират в тухлени сгради, 18.7% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 5.6% в стоманобетонни и панелни сгради (фиг.1).

Основни данни за културата в област Перник през 2019 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

 1. Културни институции

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките

1.1. Музеи

Към 31.12.2019 г. в област Перник функционират 4 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите в област Перник са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 58.3 хил. фондови единици. В сравнение с 2018 г. техният брой се увеличава с 2.1%. Към 31.12.2019 г. броят на цифровизираните фондови единици е 2 517. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Перник е 14 313 квадратни метра.

Посещенията в музеите през 2019 г. са 37.9 хил. и в сравнение с 2018 г. намаляват с 1.6% (фиг.1). В дните със свободен вход са осъществени 67.0% от посещенията в музеите. В сравнение с 2018 г. посещенията на чужденци в музеите се увеличават с 50.8%, а изнесените беседи – с 18.3%.

Общият персонал на музеите през 2019 г. е 44 души, или с 2.2% повече в сравнение с предходната година.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Перник през периода 2017 – 2019 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Перник, изчислена за периода 2017 – 2019 г., е 73.4 години, или с 0.1 години по-малкоспрямо предходния период 2016 – 2018 година. Средната продължителност на живота в областта е с 1.5 години по-ниска от средната за страната – 74.9 години.


[1] Показателят за очаквана продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Подробна информация за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в страната за отделните възрасти е публикувана на сайта на НСИ в рубриката „Население и демографски процеси“, тема „Таблици за смъртност“.

Детски ясли в област Перник през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Перник функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 460 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения в областта остава без промяна, а местата в тях се увеличават с 1.1%.

В градовете детските ясли са 12 с 440 места, а в селата – 1 с 20 места. В община Перник се намират 10 детски ясли с общ капацитет от 404 места. В общините Брезник и Ковачевци няма функциониращи детски ясли.

Осигуреността[1] с места в детските ясли в област Перник към 31.12.2019 г. е 16.4% при 17.9% – средно за страната. Най-високо равнище на показателя е регистрирано в община Земен (46.2%), а най-ниска е осигуреността с места в община Радомир – 5.7%.


[1] Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

Индикатори за бедност и социално включване в област Перник през 2019 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страната в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото наблюдение “Статистика на доходите и условията на живот (EU- SILC)”.

Оценка на бедността

През 2019 г. линията на бедност общо за страната е 413.04 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията на бедност под прага на бедност са били 1 586.2 хил. лица, или 22.6% от населението на страната. Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. За 2019 г. в област Перник размерът на линията на бедност е 475.25 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 25.3 хил. лица, или 20.9% от населението на областта.

Образование в област Перник през учебната 2019/2020 година

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Перник показват, че:

 • През учебната 2019/2020 година в детски градини са записани 3 633 деца, или с 3.4% повече в сравнение с предходната година.
 • Завършилите средно образование през 2019 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 345 и 421 ученици.
 • През учебната 2019/2020 година общият брой на записаните студенти е 62.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Перник през 2019 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2019 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи в област Перник са водени 154 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2018 г. броят им намалява с 8, или с 4.9%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

 • Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 79.2%;
 • Малолетни (8 – 13 години) – 20.8%;
 • Момчета – 125 (81.2%);
 • Момичета – 29 (18.8%);
 • Учащи – 137 (89.0%);
 • В криминогенна среда живеят 88 малолетни и непълнолетни (57.1%).

[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Население и демографски процеси в област Перник през 2019 година

Текуща демографска ситуация в областта през 2019 година:

 • Населението на областта продължава да намалява и застарява.
 • Намалява абсолютният брой на живородените и коефициентът на обща раждаемост.
 • Увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност.
 • Увеличава се детската смъртност.
 • Увеличава се броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.

Брой и структури на населението

           Към 31 декември 2019 г. населението на област Перник е 119 190 души, което е 1.7% от цялото население на страната. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 1 690 души, или с 1.4%.

           Мъжете са 57 932 (48.6%), а жените – 61 258 (51.4%), или на 1 000 мъже се падат

 1 057 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 50 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

           Продължава процесът на застаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Перник през 2019 година

• През 2019 г. Икономически активните лица в област Перник на възраст 15 – 64 навършени години са 58.2 хил., или 77.5% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 5.4 процентни пункта.

• Общият брой на заетите лица e 55.7 хил., или 52.9% от населението на 15 и повече навършени години. От тях 29.4 хил. (52.8%) са мъже и 26.3 хил. (47.2%) са жени.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 53.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.9%, съответно 72.4% за мъжете и 69.3% за жените. В сравнение с 2018 г. коефициентът на заетост (15 – 64 години) се увеличава с 4.2 процентни пункта, като най-голямо увеличение се наблюдава във възрастовата група 35 – 44 години с 5.2 процентни пункта и във възрастовата група 45 – 54 години с 4.9 процентни пункта.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 16.9 хил., от които 7.6 хил. са мъже и 9.3 хил. – жени. В сравнение с 2018 г. икономически неактивните лица в същата възрастова група намаляват с 4.5 хиляди. При мъжете икономически неактивните лица са по-малко с  2.5 хил., а при жените – с 2.0 хиляди.

• Заетите лица с висше образование в област Перникса 13.4 хил., като коефициентът на заетост е 73.1%. В сравнение с 2018 г. този коефициент се увеличава с 2.9 процентни пункта.