Население в област Перник към 7 септември 2021 година

Окончателни данни

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Брой и прираст на населението

Населението на област Перник към 7 септември 2021 г. е 114 162. Жените са 59 407 (52.0%), а мъжете 54 755 (48.0%), или на 1000 жени се падат 922 мъже.

Дейност на местата за настаняване в област Перник през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Перник са функционирали 13 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 260 стаи и 520 легла в тях. В сравнение с юли 2021 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 62.5%, а на леглата в тях – с 50.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юли 2022 г. е 4 482, или със 181.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 810 нощувки, а българските – 3 672.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Перник през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област Перник са издали разрешителни за строеж на 98 жилищни сгради със 126 жилища в тях и 21 994  кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 356 кв. м РЗП, както и на 34 други сгради с 2 503 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече със 75.0%, броят на жилищата в тях с – 34.0%, а общата им застроена площ бележи ръст от 42.0%. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се наблюдава намаление както на броя им с 69.9%, така и на разгънатата им застроена площ – с 87.7%.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Перник нараства с 38.0%, докато броят на жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват съответно с 14.9 и 8.6%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са повече със 17.2%, а разгънатата им застроена площ – с 50.1%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Перник през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на юни 2022 г. се увеличават спрямо края на март2022 г. с 1.0% и достигат 28.1 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 23.8 и 14.9%.

Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.9% (до 7.1 хил.), а в частния сектор – с 1.0% (до 21.0 хиляди).

В края на юни 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 1.3% по-малко в сравнение с края на юни 2021 година.

 През второто тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2022 г. с 13.3%, като достига 1 337 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 486 лв., а за частния – 1 286  лева (Фиг. 1).

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област се увеличава с 12.2%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 8.0%, а в частния сектор – с 13.5%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Перник през 2021 година

През 2021 г. са приключили делата за 527 извършени пресъпления. От тях 187 са завършили с ефективно осъждане, 261 – с условно осъждане, 11 – с оправдаване, 4 – с прекратяване, и 64 – с освобождаване от наказание.

С ефективни и условни присъди са приключили делата за 448 извършени престъпленияв област Перник.

Броят на обвиняемите лица в областтапрез 2021 г. е 499, от които:

• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 178 лица, или 35.7% от общия брой на обвиняемите;

• условно осъдени са 242 лица (48.5%);

• освободени от наказателна отговорност са 65 лица (13.0%);

• оправдани са 11 обвиняеми лица (2.2%);

• прекратено са делата на 3 лица (0.6%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2021 г. е 420.

Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 6, или 1.4% от всички осъдени.

Средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Перник през периода 2019 – 2021 година

Средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Перник, изчислена за периода 2019 – 2021 г., е 71.4 години, или с 1.5 години по-малкоспрямо предходния период 2018 – 2020 година. Средната продължителност на живота в областта е с 2.2 години по-ниска от средната за страната – 73.6 години.


[1] Показателят за средната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Перник през 2021 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2021 г. са 4 с 447 легла, заведенията за извънболнична помощ са 28 с 5 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 5 с 37 легла (табл. 1)

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2021 г. на територията на област Перник функционират 1 многопрофилна болница с 294 легла и 3 специализирани болници със 153 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:

  • За активно лечение – 2 с 93 легла;
  • За продължително лечение и рехабилитация – 1 с 60 легла.

Осигуреността на населението на област Перник с болнични легла в края на 2021 г. е най-ниска в страната – 378.7 на 100 000 души от населението, при средно за страната – 796.8.

Детски ясли в област Перник през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Перник функционират 15 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 481 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения остава непроменен, докато местата в тях намаляват с 0.4%.

В градовете детските ясли са 14 с 461 места, а в селата – 1 с 20 места. В община Перник се намират 11 детски ясли с общ капацитет от 403 места. В община Ковачевци няма функциониращи детски ясли. Осигуреността[1] с места в детските ясли в област Перник към 31.12.2021 г. е 18.4% при 18.2% – средно за страната. В сравнение с 2020 г. стойността на показателя се повишава с 0.5 процентни пункта, което се дължи на по-малкия брой деца във възрастовата група до 3 години. Най-високо равнище на показателя е регистрирано в община Земен (45.0%), а най-ниска е осигуреността с места в община Радомир – 6.1%.


[1] Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

Население и демографски процеси в област Перник през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, население на страната в края на 2021 г. е 6 838 937 души, а на област Перник – 118 023 души. В сравнение с предходната година населението на страната намалява със 77 611 души (1.1%), а на областта – с 2 403 души, или с 2.0%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка[1] от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души, а на територията на област Перник – 113 112 .

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.


[1] Предварителна оценка за броя на населението на България към 7 септември 2021 година (nsi.bg)

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Перник през 2021 година

• През 2021 г. Икономически активните лица в област Перник на възраст 15 – 64 навършени години са 57.3 хил., или 76.9% от населението на същата възраст.

• Общият брой на заетите лица e 55.4 хил., или 52.9% от населението на 15 и повече навършени години. От тях 28.4 хил. са мъже и 27.0 хил. са жени. Коефициентите на заетост са съответно 56.4% за мъжете и 49.6% за жените.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 53.0 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 71.2%, съответно 71.8% за мъжете и 70.5% за жените

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 17.2 хиляди.

• Заетите лицана възраст 15 – 64 навършени години с висше образование в област Перникса 10.8 хил., като коефициентът на заетост е 86.8%.