ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ ЮЛИ 2020 ГОДИНА

През юли 2020 г. в област Перник са функционирали 8 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 190, а на леглата – 357. В сравнение с юли 2019 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване намалява с 33.3%, а на леглата в тях – с 27.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2020 г. е 1 949, или с 36.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Перник през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на юни 2020 г. се увеличават спрямо края на март2020 г. с 1.1% и достигат 28.1 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 23.1 и 16.9%.

Спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.6% (до 6.6 хил.), докато в частния сектор се увеличават с 1.7% (до 21.5 хиляди).

В края на юни 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 0.5% по-малко в сравнение с края на юни 2019 година.

 През второто тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2020 г. с 0.3%, като достига 963 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 168 лв., а за частния – 896 лева.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Перник през 2019 година

През 2019 г. са приключили делата за 571 извършени пресъпления. Делата за 176 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди за 310 – с условно осъждане, за 7 – с оправдаване, за 1 – с прекратяване, а за 77 – с освобождаване от наказание.

През 2019 година с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 486 извършени престъпленияв област Перник, което е с 9.7% повече в сравнение с 2018 година.

Броят на обвиняемите лица в областтапрез 2019 г. е 554, от които:

• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 172 лица, или 31.0% от общия брой на обвиняемите;

• условно осъдени са 292 лица (52.7%);

• освободени от наказателна отговорност са 83 лица (15.0%);

• оправдани са 6 обвиняеми лица (1.1%);

• прекратено е делото на 1 лицe (0.2%).

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Перник към 31.12.2019 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2019 г. са 4 с 447 легла, заведенията за извънболнична помощ са 26 с 5 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 5 с 37 легла (табл. 1)

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2019 г. на територията на област Перник функционират 1 многопрофилна болница с 294 легла и 3 специализирани болници със 153 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:

  • За активно лечение – 2 с 93 легла;
  • За продължително лечение и рехабилитация – 1 с 60 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2019 г. е 375.0 на 100 000 души от населението, при средно за страната – 776.8.

Жилищен фонд в област Перник към 31.12.2019 година

Към  31.12.2019 г. жилищният фонд в област Перник се състои от 62 507 сгради с 96 278 жилища в тях. В сравнение с 2018 г. жилищните сгради са със 113 повече, а жилищата в тях се увеличават със 172. В градовете се намират 53.0% от всички жилища в областта, а в селата – 47.0%.

            Стоманобетонните и панелните сгради са 3 648 с 23 857 жилища в тях, тухлените – 49 794 с 63 357 жилища, а 9 064 жилища се намират в 9 065 сгради с друга конструкция. В градовете 41.8% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 57.0%  – в тухлени и 1.2% в други сгради. В селата 75.7% от жилищата се намират в тухлени сгради, 18.7% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 5.6% в стоманобетонни и панелни сгради (фиг.1).

Основни данни за културата в област Перник през 2019 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

  1. Културни институции

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките

1.1. Музеи

Към 31.12.2019 г. в област Перник функционират 4 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите в област Перник са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 58.3 хил. фондови единици. В сравнение с 2018 г. техният брой се увеличава с 2.1%. Към 31.12.2019 г. броят на цифровизираните фондови единици е 2 517. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Перник е 14 313 квадратни метра.

Посещенията в музеите през 2019 г. са 37.9 хил. и в сравнение с 2018 г. намаляват с 1.6% (фиг.1). В дните със свободен вход са осъществени 67.0% от посещенията в музеите. В сравнение с 2018 г. посещенията на чужденци в музеите се увеличават с 50.8%, а изнесените беседи – с 18.3%.

Общият персонал на музеите през 2019 г. е 44 души, или с 2.2% повече в сравнение с предходната година.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Перник през периода 2017 – 2019 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Перник, изчислена за периода 2017 – 2019 г., е 73.4 години, или с 0.1 години по-малкоспрямо предходния период 2016 – 2018 година. Средната продължителност на живота в областта е с 1.5 години по-ниска от средната за страната – 74.9 години.


[1] Показателят за очаквана продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Подробна информация за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в страната за отделните възрасти е публикувана на сайта на НСИ в рубриката „Население и демографски процеси“, тема „Таблици за смъртност“.

Детски ясли в област Перник през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Перник функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 460 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения в областта остава без промяна, а местата в тях се увеличават с 1.1%.

В градовете детските ясли са 12 с 440 места, а в селата – 1 с 20 места. В община Перник се намират 10 детски ясли с общ капацитет от 404 места. В общините Брезник и Ковачевци няма функциониращи детски ясли.

Осигуреността[1] с места в детските ясли в област Перник към 31.12.2019 г. е 16.4% при 17.9% – средно за страната. Най-високо равнище на показателя е регистрирано в община Земен (46.2%), а най-ниска е осигуреността с места в община Радомир – 5.7%.


[1] Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

Индикатори за бедност и социално включване в област Перник през 2019 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страната в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото наблюдение “Статистика на доходите и условията на живот (EU- SILC)”.

Оценка на бедността

През 2019 г. линията на бедност общо за страната е 413.04 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията на бедност под прага на бедност са били 1 586.2 хил. лица, или 22.6% от населението на страната. Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. За 2019 г. в област Перник размерът на линията на бедност е 475.25 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 25.3 хил. лица, или 20.9% от населението на областта.

Образование в област Перник през учебната 2019/2020 година

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Перник показват, че:

  • През учебната 2019/2020 година в детски градини са записани 3 633 деца, или с 3.4% повече в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2019 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 345 и 421 ученици.
  • През учебната 2019/2020 година общият брой на записаните студенти е 62.