НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на декември 2019 г. намаляват с 2.6% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 20.0 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор има намаление на наетите лица с 1.0%, а в частния сектор – с 3.5%.

В края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 2.7%, или с 0.6 хил. по-малко в сравнение с края на декември 2018 г., като в обществения сектор има увеличение с 0.9%, а в частния сектор има намаление с 4.6%.

Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА“

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на март 2019 г. нарастват с 2.1% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 21.0 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор има увеличение на наетите лица с 3.5%, а в частния сектор – с 1.5%.

В края на март 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 2.5%, или с 0.5 хил. повече в сравнение с края на март 2018 г., като в обществения сектор има увеличение с 4.2%, а в частния сектор – с 1.7%.

Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА“

РЕГИОНАЛНИ ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Вътрешна и външна миграция на населението

През 2018 г. в преселванията между населените места в област Силистра са участвали 1 042 лица.

Най-голямо териториално движение вътре в област Силистра има по направлението „село – град” (37.4%). По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направление „село – село“ (34.1%) и в обратното направление „град – село“ (22.9%). Относителният дял на преселилите се от град в град (5.6%) е значително по-малък.

Прочетете още „МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА“

РАЖДАЕМОСТ И СМЪРТНОСТ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Раждаемост

През 2018 г. в област Силистра са регистрирани 824 родени деца,като от тях 819 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 109 деца, или с 11.7%.

Прочетете още „РАЖДАЕМОСТ И СМЪРТНОСТ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА“

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на декември 2018 г. намаляват с 2.6% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 20.6 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор има увеличение на наетите лица с 0.4%, а в частния сектор има намаление с 4.1%.

В края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 2.3%, или с 0.5 хил. повече в сравнение с края на декември 2017 г., като в обществения сектор има увеличение с 1.0%, а в частния има увеличение с 3.0%.

Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА“

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на септември 2018 г. намаляват с 1.2% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 21.1 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. в обществения сектор има увеличение на наетите лица с 0.1%, а в частния сектор има намаление с 1.8%.

В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 8.9%, или с 2.1 хил. по-малко в сравнение с края на септември 2017 г., като в обществения сектор има намаление с 0.1%, а в частния има намаление с 12.7%. Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА“

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 69.4% от домакинствата в област Силистра имат достъп до интернет в домовете си.

През текущата година 64.9% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години в област Силистра използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 9.2 процентни пункта. Прочетете още „ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА“

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на март 2018 г. се увеличават с 2.0% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 20.5 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор има увеличение на наетите лица с 0.3%, а в частния сектор има увеличение с 2.8%.

В края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 0.6%, или с 0.1 хил. повече в сравнение с края на март 2017 г., като в обществения сектор има намаление с 0.3%, а в частния има увеличение с 1.1%. Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА“

РЕГИОНАЛНИ ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.