Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Силистра през Четвъртото тримесечие на 2023 година

През 2023 г., икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Силистра са 37.8 хил. души, от които 21.2 хил. са мъже, а 16.6 хил. са жени. Коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) е 67.0 % и се увеличава с 2.8 процентни пункта в сравнение с 2022 година[1].

Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Силистра през 2023 г. са 33.2 хил. души., от които 18.3 хил. са мъже, а 14.9 хил. са жени. Коефициентът на заетост за същата възрастова група е 58.8 % (при 70.7 % за страната), съответно 63.5% за мъжете и 53.8% за жените. В сравнение с 2022 година, коефициентът на заетост се увеличава с 2.1 процентни пункта.


[1] Сравненията са направени с ревизирани данни за 2022 година (виж Методологичните бележки).

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА

През януари 2024 година в област Силистра са функционирали 23 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 392, с общо 747 легла в тях. В сравнение с януари 2023 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 2 обекта, а броят на леглата в тях – с 54 или 7.8%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област Силистра, през януари 2024 г. е 2 470, или с 0.1% повече, в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 2 064, а чуждите граждани – 406 броя нощувки.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Силистра през Четвъртото тримесечие на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г., общият брой на заетите лица в област Силистра е 33.8 хил., от които 18.3 хил. са мъже, а 15.4 хил. са жени. По брой на заетите лица, област Силистра е на 27 място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица е област София (столица), а с най-малък брой заети е област Видин.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 41.0 % (при 53.1 % за страната), съответно 46.8% за мъжете и 35.8% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 година[1], коефициентът на заетост намалява с 0.7 процентни пункта.


[1] Сравненията са направени с ревизирани данни за 2022 година (виж Методологичните бележки).

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛАВ ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

През третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Силистра е 34.4 хил., от които 19.1 хил. мъже и 15.3 хил. жени. По брой на заетите лица област Силистра е на 27 място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети е област Видин.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в областта през третото тримесечие на 2023 г. е 41.7 % (при 53.9 % за страната), като при мъжете този дял е 48.6 %, а при жените – 35.4 %. В сравнение с третото тримесечие на 2022 година[1], този коефициент е по-нисък с 0.6 процентни пункта, което изцяло се дължи на намаление при мъжете.


[1] Сравненията са направени с ревизирани данни за третото тримесечие на 2022 година (виж Методологичните бележки).

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ АВГУСТ 2023 ГОДИНА

През август 2023 година в област Силистра са функционирали 21 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 365, с общо 693 легла в тях. В сравнение с август 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намалява с 8.7%, а броят на леглата в тях – с 6.6%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област Силистра, през август 2023 г. е 4 251, или с 15.7% по-малко, в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 3 439, а чуждите граждани – 812 броя нощувки.

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Цени на сделките със земеделската земя в област Силистра през 2022 година

През 2022 г. средната цена на сделките с ниви в област Силистра достига 2 007 лв. за един декар, което е с 31.7% над нивото на 2021 година (табл. 1). Област Силистра е на второ място в страната по цена на сделки с ниви през 2022 година. Преди нея е област Добрич – с 2 832лв. Регистрираната средна цена на нивите в област Силистра през 2022 г. е над средната цена за тази категория земи за страната (1 428 лв.) с 40.5%.

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2022 г. в област Силистра на отчет[1] в детските педагогически стаи са водени 76 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:


[1]  Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА

През януари 2023 година в област Силистра са функционирали 21 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 366, с общо 693 легла в тях. В сравнение с януари 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода остава непроменен, а броят на леглата в тях намалява – с 4.7%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област Силистра, през януари 2023 г. е 2 467, или с 28.7% повече, в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 2 119, а чуждите граждани – 348 броя нощувки.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Силистра е 38.2 хил., от които 20.9 хил. мъже и 17.3 хил. жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на заетите лица се увеличава с 1.3 %.

Социално-икономически характеристики на населението към 7 септември 2021 година в област Силистра

Образователната структура на населението е важен показател за цялостното ниво на личностно развитие в страната.

Това произлиза от факта, че образователното равнище на населението има пряко отношение, както към чисто демографски негови характеристики, така и към цялостния социално-икономически статус на населението и възможностите за неговото развитие.