ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Цени на сделките със земеделската земя в област Силистра през 2022 година

През 2022 г. средната цена на сделките с ниви в област Силистра достига 2 007 лв. за един декар, което е с 31.7% над нивото на 2021 година (табл. 1). Област Силистра е на второ място в страната по цена на сделки с ниви през 2022 година. Преди нея е област Добрич – с 2 832лв. Регистрираната средна цена на нивите в област Силистра през 2022 г. е над средната цена за тази категория земи за страната (1 428 лв.) с 40.5%.

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2022 г. в област Силистра на отчет[1] в детските педагогически стаи са водени 76 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:


[1]  Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА

През януари 2023 година в област Силистра са функционирали 21 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 366, с общо 693 легла в тях. В сравнение с януари 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода остава непроменен, а броят на леглата в тях намалява – с 4.7%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област Силистра, през януари 2023 г. е 2 467, или с 28.7% повече, в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 2 119, а чуждите граждани – 348 броя нощувки.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Силистра е 38.2 хил., от които 20.9 хил. мъже и 17.3 хил. жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на заетите лица се увеличава с 1.3 %.

Социално-икономически характеристики на населението към 7 септември 2021 година в област Силистра

Образователната структура на населението е важен показател за цялостното ниво на личностно развитие в страната.

Това произлиза от факта, че образователното равнище на населението има пряко отношение, както към чисто демографски негови характеристики, така и към цялостния социално-икономически статус на населението и възможностите за неговото развитие.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ АВГУСТ 2022 ГОДИНА

През август 2022 година в област Силистра са функционирали 23 обекта с над 10 легла –
хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е
388 с общо 742 легла.

Население на област Силистра към 7 септември 2021 година

Според окончателните резултати от проведеното Преброяване 2021 населението на област Силистра към 7 септември 2021 година е 97 770 души, което е 1.5 % от населението на страната. Жените са 50 430, а мъжете 47 340 или на 1000 жени се падат 939 мъже.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2021 г. населението на област Силистра е 104 869 души, което представлява 1.5% от населението на страната. В сравнение с 2020 г. населението на областта намалява с 1 983 души, или с 1.9%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

(още…)

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Цени на сделките със земеделска земя в област Силистра през 2020 г.

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в област Силистра достига 1 452 лв. за един декар, което нарежда областта на второ място в страната непосредствено след област Добрич (2 001 лв./дка) и преди област Разград (1 168 лв./дка). В сравнение с 2019 г. средната цена на един декар ниви в областта се увеличава с 3.7%.

(още…)

РЕГИОНАЛНИ ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността