ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31 декември 2019 г. в област Силистра функционират 3 заведения за болнична помощ с 483 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 31 с 9 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 3.

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2019 г. всички заведения за болнична помощ (3) в област Силистра са многопрофилни болници.

Прочетете още „ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА“

МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Вътрешна и външна миграция на населението

През 2019 г. в преселванията между населените места в област Силистра са участвали 1 213 лица.

Прочетете още „МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА“

РЕГИОНАЛНИ ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Вътрешна и външна миграция на населението

През 2019 г. в преселванията между населените места в област Силистра са участвали 1 213 лица.

Най-голямо териториално движение вътре в област Силистра има по направлението „село – град” (35.5%). По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направление „село – село“ (33.6%) и в обратното направление „град – село“ (25.6%). Относителният дял на преселилите се от град в град (5.3%) е значително по-малък.

Прочетете още „МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА“

РАЖДАЕМОСТ И СМЪРТНОСТ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Раждаемост

През 2019 г. в област Силистра са регистрирани 899 родени деца,като от тях 896 (99.7%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се увеличава със 77 деца, или с 9.4%.

Коефициентът на обща раждаемост[1] в област Силистра през 2018 г. е 8.2‰, а през предходните 2018 и 2017 г. той е бил съответно 7.5 и 8.3‰. С най-висок коефициент на раждаемост са общините Кайнарджа (14.2‰) и Главиница (9.8‰), а с най-нисък – Силистра (6.6‰) и Ситово (7.1‰).


[1] Брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението през годината.

Прочетете още „РАЖДАЕМОСТ И СМЪРТНОСТ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА“

НАСЕЛЕНИЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2019 г. населението на област Силистра е 108 018 души, което представлява 1.6% от населението на страната и нарежда областта на 25-то място по брой на населението непосредствено след област Разград (110 789) и преди областите Габрово (106 598 души) и Смолян (103 532 души). В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 1 253 души, или с 1.1%.

Прочетете още „НАСЕЛЕНИЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА“

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на декември 2019 г. намаляват с 2.6% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 20.0 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор има намаление на наетите лица с 1.0%, а в частния сектор – с 3.5%.

В края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 2.7%, или с 0.6 хил. по-малко в сравнение с края на декември 2018 г., като в обществения сектор има увеличение с 0.9%, а в частния сектор има намаление с 4.6%.

Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА“

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на март 2019 г. нарастват с 2.1% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 21.0 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор има увеличение на наетите лица с 3.5%, а в частния сектор – с 1.5%.

В края на март 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 2.5%, или с 0.5 хил. повече в сравнение с края на март 2018 г., като в обществения сектор има увеличение с 4.2%, а в частния сектор – с 1.7%.

Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА“

РЕГИОНАЛНИ ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Вътрешна и външна миграция на населението

През 2018 г. в преселванията между населените места в област Силистра са участвали 1 042 лица.

Най-голямо териториално движение вътре в област Силистра има по направлението „село – град” (37.4%). По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направление „село – село“ (34.1%) и в обратното направление „град – село“ (22.9%). Относителният дял на преселилите се от град в град (5.6%) е значително по-малък.

Прочетете още „МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА“