Социално-икономически характеристики на населението към 7 септември 2021 година в област Силистра

Образователната структура на населението е важен показател за цялостното ниво на личностно развитие в страната.

Това произлиза от факта, че образователното равнище на населението има пряко отношение, както към чисто демографски негови характеристики, така и към цялостния социално-икономически статус на населението и възможностите за неговото развитие.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ АВГУСТ 2022 ГОДИНА

През август 2022 година в област Силистра са функционирали 23 обекта с над 10 легла –
хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е
388 с общо 742 легла.

Население на област Силистра към 7 септември 2021 година

Според окончателните резултати от проведеното Преброяване 2021 населението на област Силистра към 7 септември 2021 година е 97 770 души, което е 1.5 % от населението на страната. Жените са 50 430, а мъжете 47 340 или на 1000 жени се падат 939 мъже.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2021 г. населението на област Силистра е 104 869 души, което представлява 1.5% от населението на страната. В сравнение с 2020 г. населението на областта намалява с 1 983 души, или с 1.9%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

(още…)

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Цени на сделките със земеделска земя в област Силистра през 2020 г.

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в област Силистра достига 1 452 лв. за един декар, което нарежда областта на второ място в страната непосредствено след област Добрич (2 001 лв./дка) и преди област Разград (1 168 лв./дка). В сравнение с 2019 г. средната цена на един декар ниви в областта се увеличава с 3.7%.

(още…)

РЕГИОНАЛНИ ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Вътрешна и външна миграция на населението

През 2020 г. в преселванията между населените места в област Силистра са участвали 1 398 лица.

Най-голямо териториално движение вътре в област Силистра има по направлението „град – село” (44.4%). По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направление „село – село“ 26.0%) и в обратното направление „село – град“ (24.5%). Относителният дял на преселилите се от град в град (5.0%) е значително по-малък.

(още…)

НАСЕЛЕНИЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2020 г. населението на област Силистра е 106 852 души, което представлява 1.5% от населението на страната и нарежда областта на 25-то място по брой на населението непосредствено след област Разград (109 810) и преди областите Габрово (105 788 души) и Смолян (101 887 души). В сравнение с 2019 г. населението на областта намалява с 1 166 души, или с 1.1%.

(още…)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 80.7% от домакинствата в област Силистра имат достъп до интернет в домовете си.

През текущата година 69.1% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в област Силистра използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично.

(още…)

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31 декември 2019 г. в област Силистра функционират 3 заведения за болнична помощ с 483 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 31 с 9 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 3.

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2019 г. всички заведения за болнична помощ (3) в област Силистра са многопрофилни болници.

(още…)