ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА.

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, за област Велико Търново са следните:

През учебната 2023/2024 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани 6 401 деца, като е регистрирано намаление с 1.5% в сравнение с предходната учебна година.

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми.

1. Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

(още…)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2024 г. нарастват с 0.9 % спрямо края на декември 2023 г., и са 65.0 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономи­чес­ките дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и Хуманно здравеопазване и социална работа“ – съответно 6.4% и 4.0%, а най-голямо нама­ле­ние – в икономи­чес­ките дейности „Административни и спомагателни дейности“ с 15.2% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ със 7.6%.

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА

През първото тримесечие на 2024 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради със 139 жилища в тях и 12 471 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 34 други сгради с 8 032 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради не се променя, но се увеличават жилищата в тях – над три пъти и разгънатата им застроена площ – над два пъти. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се регистрира намаление на броя им – с 32.0%, докато общата им застроена площ е с 22.2% повече.

(още…)

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети ототчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

Към 31.12.2023 г. в област Велико Търново функционират 21 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 071 места в тях (табл.1). Всички те се намират в градовете на областта. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2023 не се променя. В самостоятелните детски ясли местата са 838, а в яслените групи към детските градини – 233.

Пълен текст в PDF файл

НАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГОДИШНИ ДАННИ ЗА 2023 ГОДИНА

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново“, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2023 г. намаляват с 0.6% спрямо края на септември 2023 г., като достигат 65.0 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 13.1%, „Строителство“ – с 4.6% и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 3.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Операции с недвижими имоти“ – с 11.9% и „Други дейности“ – с 5.9% .

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново“, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2023 г. намаляват с 1.0% спрямо края на юни 2023 г., като достигат 65.0 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 6.5%, „Добивна промишленост“ – с 5.2% и „Строителство“ – с 3.8%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Професионални дейности и научни изследвания“- с 3.1%, „Операции с недвижими имоти“ – с 2.6% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 2.5%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ1 В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВОПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА

През декември 2023 година в област Велико Търново са функционирали 120 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 043, а на леглата – 4 241. В сравнение с декември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намалява с 4.0%, а леглата в тях – с 2.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване е 20 732, или с 9.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Наблюдава се намаление на реализираните нощувки от чужди граждани с 30.2% и от български – с 5.4% спрямо декември 2022 година.