НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2020 г. се увеличават с 0.7% спрямо края на юни 2020 г., и са 65.0 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 10.4% и „Административни и спомагателни дейности ” – с  8.9%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.4 и 15.1%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2020 г. намаляват с 0.8% спрямо края на март 2020 г., и са 64.5 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 13.3% и „Операции с недвижими имоти” – с  11.3%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.7 и 14.8%.

ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Към 31.12.2019 г. в област Велико Търново функционират 21 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на  детски градини (ДГ) с общо 1 063 места в тях (табл. 1). Всички те се намират в градовете на областта. В сравнение с предходната година  местата в детските ясли в областта през 2019 г. се увеличават с 19, като в самостоятелните детски ясли местата са 816, а в яслените групи към детските градини – 247.

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

През първото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с 98 жилища в тях и с 9 818 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 30 други сгради със 7 167 кв. м РЗП.

Броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради е същият спрямо предходното тримесечие, жилищата в тях се увеличават с 38.0%, но разгънатата им застроена площ намалява с 5.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 16.7%, а общата им застроена площ – с 35.0%.

Прочетете още „ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА“

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, за област Велико Търново са следните:

• През учебната 2019/2020 година в детските градини са записани 6 615 деца, като е регистрирано  увеличение от 1.0% в сравнение с предходната учебна година.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Различни икономически и социални събития и тенденции водят до промяна в демографското поведение на населението както в страната, така и в област Велико Търново.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

1. Основни резултати за възрастовата група 15 и повече навършени години

През 2019 г. в област Велико Търново икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години са 124.5 хил. и в сравнение с 2018 г. се увеличават с 14.9 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 61.1%, като при мъжете е 67.8%, а при жените – 55.0%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 г. намаляват с 0.8% спрямо края на септември 2019 г., и са 66.9 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в дейност „Административни и спомагателни дейности” – с 12.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическа дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с  13.3%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.9 и 14.9%.

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради със 71 жилища в тях и с 10 379 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 36 други сгради с 11 019 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 54.5%, броят на жилищата в тях – с 18.4%, а разгънатата им застроена площ – с 34.4%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради също е регистрирано намаление с 5.3%, а при общата им застроена площ – с 34.7%.

Прочетете още „ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА“

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

През декември 2019 г. в област Велико Търново са функционирали 117 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 395, а на леглата – 4 975 . В сравнение с декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства със 7.3%, а леглата в тях – с 9.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2019 г. е 27 106, или с 13.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките се регистрира както в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – със 17.0%, така и в тези с 3 звезди и с 1 и 2 звезди съответно – с 13.3 и 12.9%. Увеличение на реализираните нощувки спрямо декември 2018 г. се наблюдава както при българските граждани – с 10.7%, така и при чужденците – с 37.8%.