ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ1 В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЮЛИ 2023 ГОДИНА

През юли 2023 година в област Велико Търново са функционирали 137 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 284, а на леглата – 4 836. В сравнение с юли 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намалява с 2.8%, а леглата в тях – с 1.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване е 40 289, или с 0.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Наблюдава се увеличение на реализираните нощувки от чужди граждани с 16.4%, докато тези от български – намаляват с 4.4% спрямо юли 2022 година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново“, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2023 г. нарастват с 0.8% спрямо края на март 2023 г., като достигат 66.0 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 8.1%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 5.1% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.5%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Други дейности“ – с 6.1%, „Операции с недвижими имоти“ – с 3.1% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 2.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 24.9 и 14.3%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ1 В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЮНИ 2023 ГОДИНА

През юни 2023 година в област Велико Търново са функционирали 133 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 230, а на леглата – 4 720. В сравнение с юни 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода се увеличава със 7.3%, а леглата в тях – с 2.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване е 33 777, или с 5.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Наблюдава се увеличение на реализираните нощувки от чужди граждани с 30.9%, докато тези от български – намаляват с 1.8% спрямо юни 2022 година.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Издадени книги и брошури

През 2022 г. в област Велико Търново са издадени 726 книги с тираж 109 хиляди и 23 брошури с тираж 10 хиляди. В сравнение с 2021 г. броят на издадените заглавия на книги се увеличава с 82.9%, а средният тираж за 2022 г. (отношение на общия тираж към броя на издадените книги) намалява до 150, докато през предходната година е бил 152. Броят на издадените заглавия на брошури през 2022 г. се намалява с 51.1% до 23 броя, като средният им тираж е 437 (в увеличение) при 158 за 2021 година.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в област Велико Търново към 31.12.2022 г. са 13 с 1 569 легла, като 10 от тях са болници с 1 293 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 66 с 45 легла. Другите лечебни и здравни заведения са 5 с 25 легла (табл.1).

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дей­ността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност, производството на филми и читалищната дейност. Основните показатели и обхватът на изслед­ва­нията са в съответствие с методологическите препоръки на ЮНЕСКО.

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дей­ността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност, производството на филми и читалищната дейност. Основните показатели и обхватът на изслед­ва­нията са в съответствие с методологическите препоръки на ЮНЕСКО.

Пълен текст в PDF файл

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2023 г. нарастват с 0.2 % спрямо края на декември 2022 г., и са 65.1 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономи­чес­ките дейности „Административни и спома­га­телни дейности” и „Операции с недвижими имоти” – съответно 11.2% и 8.5%, а най-голямо нама­ле­ние – в икономи­чес­ките дейности „Производство и разпределение на електри­чес­ка и

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, за област Велико Търново са следните:

През учебната 2022/2023 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани 6 501 деца, като е регистрирано намаление с 1.6% в сравнение с предходната учебна година.

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

През първото тримесечие на 2023 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 30 жилищни сгради със 139 жилища в тях и 18 618 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 25 други сгради с 10 451 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 16.7%, жилищата в тях се увеличават с 2.2%, а разгънатата им застроена площ е по-малко с 4.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват със 7.4%, докато   общата им застроена площ е с 6.6% повече.

(още…)