ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

1. Основни резултати за възрастовата група 15 и повече навършени години

През 2019 г. в област Велико Търново икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години са 124.5 хил. и в сравнение с 2018 г. се увеличават с 14.9 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 61.1%, като при мъжете е 67.8%, а при жените – 55.0%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 г. намаляват с 0.8% спрямо края на септември 2019 г., и са 66.9 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в дейност „Административни и спомагателни дейности” – с 12.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическа дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с  13.3%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.9 и 14.9%.

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради със 71 жилища в тях и с 10 379 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 36 други сгради с 11 019 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 54.5%, броят на жилищата в тях – с 18.4%, а разгънатата им застроена площ – с 34.4%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради също е регистрирано намаление с 5.3%, а при общата им застроена площ – с 34.7%.

Прочетете още „ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА“

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

През декември 2019 г. в област Велико Търново са функционирали 117 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 395, а на леглата – 4 975 . В сравнение с декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства със 7.3%, а леглата в тях – с 9.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2019 г. е 27 106, или с 13.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките се регистрира както в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – със 17.0%, така и в тези с 3 звезди и с 1 и 2 звезди съответно – с 13.3 и 12.9%. Увеличение на реализираните нощувки спрямо декември 2018 г. се наблюдава както при българските граждани – с 10.7%, така и при чужденците – с 37.8%.

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

  1. Брой предприятия

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2018 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Велико Търново, са 10 585, или с 0.8% повече спрямо предходната година.

Най-голям относителен дял имат нефинансовите предприятия от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 37.3% от предприятията в областта, следван от сектор „Преработваща промишленост” – 8.6% и сектор „Селско, горско и рибно стопанство” – 8.2%.

РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

През 2018 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Велико Търново са 428.1 млн. лв. и в сравнение с предходната 2017 година нарастват с 12.4%.

ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12.2018 г. за област Велико Търново възлизат на 140.7 млн. евро по текущи цени, което е с 4.9% повече в сравнение с 2017 година.

В сравнение с 2017 г. увеличение на ПЧИ с над осем пъти е регистрирано в сектор „Операции с недвижими имоти“ и в сектор „Строителство“ – с 31.0%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2019 г. намаляват с 0.3% спрямо края на юни 2019 г., и са 67.4 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в дейност „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 8.0%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейностите „Строителство” – с  5.8% и „Операции с недвижими имоти” – с 5.6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.8 и 15.0%.

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 44 жилищни сгради с 87 жилища в тях и с 15 810 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 38 други сгради с 16 884 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 69.2%, докато броят на жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват, съответно с 21.6 и 25.1%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 22.6%, а при общата им застроена площ – с 49.0%.

Прочетете още „ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА“

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2019 г. намаляват с 0.9% спрямо края на март 2019 г., и са 67.6 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 4.6% и „Преработваща промишленост” – с  2.6%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Строителство” – със  7.0%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.9 и 14.8%.