ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното през 2022 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 87.3% от домакинствата в област Велико Търново разполагат с достъп до интернет в домовете си, което е с 5.6% процентни пункта повече спрямо предходната година. Това нарежда област Велико Търново на 13-то място сред 28-те области в страната по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, докато през 2021 г. областта бе на 14-то място. В унисон с динамичното развитие на информационните технологии в България само 12.7% от домакинствата в областта все още нямат достъп до интернет в домовете си.

(още…)

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

През септември 2022 година в област Велико Търново са функционирали 132 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 166, а на леглата – 4 567. В сравнение със септември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 38.9%, а леглата в тях – с  18.1%.

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТОКЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Общ преглед на населението в област Велико Търново

Населението на област Велико Търново към 7 септември 2021 г. е 207 371 души. Това нарежда областта на 12-то място в рамките на страната и представлява 3.2% от населението на България, което е 6 519 789 души.

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Окончателни данни

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

През 2021 г. в област Велико Търново са издадени 397 книги с тираж 60 хиляди  и  47 брошури с тираж 7 хиляди. В сравнение с 2020 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 28.6 %, а средният тираж за 2021 г. (отношение на общия тираж към броя на издадените книги)  намалява до 151, докато през предходната година е бил 227. Броят на издадените заглавия на брошури през 2021 г. се увеличава с 6.8 % до 47 броя, като средният им тираж е 149  /в намаление/  при 295 за 2020 година.

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, за област Велико Търново са следните: • През учебната 2021/2022 година в детските градини са записани 6 607 деца, като е регистрирано намаление с 1.4% в сравнение с предходната учебна година.

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, за област Велико Търново са следните:

• През учебната 2021/2022 година в детските градини са записани 6 607 деца, като е регистрирано намаление с 1.4% в сравнение с предходната учебна година.

•  Завършилите средно образование през 2021 г. в общообразователни училища са 769 и в професионални училища –  585 ученици.

• Завършилите висше образование през 2021 година в трите образователно-квалификационни степени („бакалавър”, „магистър” и „доктор”) са 4 684 души.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

От началото на 2021 г. наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила. Тези регламенти налагат промени в методологията на наблюдението, свързани преди всичко с дефинициите за заетост и безработица, поради което резултатите от наблюдението на работната сила за 2021 г. не са напълно съпоставими с тези за предишни периоди.

(още…)

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

През 2020 г. в област Велико Търново са издадени 556 книги с тираж 126 хиляди  и  44 брошури с тираж 13 хиляди. В сравнение с 2019 г. броят на издадените заглавия на книги нараства с 21.1%, а средният тираж за 2020 г. (отношение на общия тираж към броя на издадените книги) е 227, докато през предходната година е бил само 168. Броят на издадените заглавия на брошури през 2020 г. се увеличава с 266.7% до 44, като средният им тираж е 295 броя при 333 за 2019 година.

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, за област Велико Търново са следните: