ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

През 2021 г. в област Велико Търново са издадени 397 книги с тираж 60 хиляди  и  47 брошури с тираж 7 хиляди. В сравнение с 2020 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 28.6 %, а средният тираж за 2021 г. (отношение на общия тираж към броя на издадените книги)  намалява до 151, докато през предходната година е бил 227. Броят на издадените заглавия на брошури през 2021 г. се увеличава с 6.8 % до 47 броя, като средният им тираж е 149  /в намаление/  при 295 за 2020 година.

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, за област Велико Търново са следните: • През учебната 2021/2022 година в детските градини са записани 6 607 деца, като е регистрирано намаление с 1.4% в сравнение с предходната учебна година.

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, за област Велико Търново са следните:

• През учебната 2021/2022 година в детските градини са записани 6 607 деца, като е регистрирано намаление с 1.4% в сравнение с предходната учебна година.

•  Завършилите средно образование през 2021 г. в общообразователни училища са 769 и в професионални училища –  585 ученици.

• Завършилите висше образование през 2021 година в трите образователно-квалификационни степени („бакалавър”, „магистър” и „доктор”) са 4 684 души.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

От началото на 2021 г. наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила. Тези регламенти налагат промени в методологията на наблюдението, свързани преди всичко с дефинициите за заетост и безработица, поради което резултатите от наблюдението на работната сила за 2021 г. не са напълно съпоставими с тези за предишни периоди.

(още…)

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

През 2020 г. в област Велико Търново са издадени 556 книги с тираж 126 хиляди  и  44 брошури с тираж 13 хиляди. В сравнение с 2019 г. броят на издадените заглавия на книги нараства с 21.1%, а средният тираж за 2020 г. (отношение на общия тираж към броя на издадените книги) е 227, докато през предходната година е бил само 168. Броят на издадените заглавия на брошури през 2020 г. се увеличава с 266.7% до 44, като средният им тираж е 295 броя при 333 за 2019 година.

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, за област Велико Търново са следните:

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

През първото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 33 жилищни сгради със 105 жилища в тях и с 16 051 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 40 други сгради с 21 696 кв. м РЗП.

Броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава спрямо предходното тримесечие с 10.0%, жилищата в тях – с 61.5% и разгънатата им застроена площ – с 58.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 8.1%, а общата им застроена площ – със 160.0%.

(още…)

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Различни икономически и социални събития и тенденции водят до промяна в демографското поведение на населението както в страната, така и в област Велико Търново.

Текущата демографска ситуация в областта през 2020 година:

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА

1. Основни резултати за възрастовата група 15 и повече навършени години

През 2020 г. в област Велико Търново икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години са 119.4 хил. и в сравнение с 2019 г. намаляват с 5.1 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 59.4%, като при мъжете е 63.9%, а при жените – 55.3%.

Общият брой на заетите лица на15 и повече навършени години през 2020 г. в областта е 116.3 хиляди. От всички заети лица 71.1 хил. са със средно образование, 36.2 хил. – с висше образование, и 9.1 хил. са с основно и по-ниско образование.

(още…)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2020 г.  намаляват с 2.5% спрямо края на септември 2020 г., и са 63.4 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” – с 27.8% и „Селско, горско и рибно стопанство” – със  17.2%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.7 и 15.3%.