ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 44 жилищни сгради с 87 жилища в тях и с 15 810 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 38 други сгради с 16 884 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 69.2%, докато броят на жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват, съответно с 21.6 и 25.1%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 22.6%, а при общата им застроена площ – с 49.0%.

Прочетете още „ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА“

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2019 г. намаляват с 0.9% спрямо края на март 2019 г., и са 67.6 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 4.6% и „Преработваща промишленост” – с  2.6%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Строителство” – със  7.0%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.9 и 14.8%.

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

През второто тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 26 жилищни сгради със 111 жилища в тях и с 21 097 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 31 други сгради с 11 334 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 8.3%, разгънатата им застроена площ – с 33.1%, а броят на жилищата в тях е по-малко със 7.5%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 10.7%, докато общата им застроена площ намалява – с 42.0%.

Прочетете още „ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА“

ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Към 31.12.2018 г. в област Велико Търново функционират 21 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 044 места в тях (табл. 1). Всички те се намират в градовете на областта. В сравнение с предходната година местата в детските ясли в областта през 2018 г. се увеличават със 72, като в самостоятелните детски ясли местата са 798, а в яслените групи към детските градини – 246.

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, за област Велико Търново са следните:

• През учебната 2018/2019 година в детските градини са записани 6 547 деца, като е регистрирано намаление от 1.4% в сравнение с предходната учебна година.

•  Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни училища са 815 и в професионални гимназии – 834 ученици.

• Завършилите висше образование през 2018 година в трите образователно-квалификационни степени („бакалавър”, „магистър” и „доктор”) са 6 645 души.

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

През първото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 24 жилищни сгради със 120 жилища в тях и с 15 847 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 28 други сгради с 19 553 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 4.3%, броят на жилищата в тях – с 51.9%, а разгънатата им застроена площ – с 49.9%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано намаление на броя със 17.6%, докато общата им застроена площ нараства – със 116.5%.

Прочетете още „ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА“

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Различни икономически и социални събития и тенденции водят до промяна в демографското поведение на населението както в страната, така и в област Велико Търново.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

1. Основни резултати за възрастовата група 15 и повече навършени години

През 2018 г. в област Велико Търново икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години са 109.6 хил. и в сравнение с 2017 г. намаляват с 1.0 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 53.0%, като при мъжете е 60.0%, а при жените – 46.6%.

Общият брой на заетите лица на15 и повече навършени години през 2018 г. в областта е 103.6 хиляди. От всички заети лица 64.9 хил. са със средно образование, 31.3 хил. – с висше образование, и 7.4 хил. са с основно и по-ниско образование.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

През декември 2018 г. в област Велико Търново са функционирали 109 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 203, а на леглата – 4 552 . В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 4.8%, докато леглата в тях намаляват с 1.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2018 г. е 23 791, или с 1.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 5.2%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. Реализираните нощувки от чужденци спрямо декември 2017 г. намаляват с 20.5% и са 2 839, а тези, реализирани от български граждани се увеличават с 1.7% и са 20 952…

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 23 жилищни сгради със 79 жилища в тях и 10 571 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 34 други сгради с 9 033 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 32.4%, броят на жилищата в тях – с 41.9% и разгънатата им застроена площ – с 40.1%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано увеличение с 21.4%, докато общата им застроена площ е по-малко с 44.4%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта намаляват с 28.1%, жилищата в тях – с 8.1%, а общата им застроена площ – с 12.1%. При броя на издадените разрешителни за строеж на другите видове сгради  също се наблюдава спад от 2.9%,  а при тяхната РЗП – с 59.0%.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 7 жилищни сгради със 156 жилища в тях и със 17 838 кв. м обща застроена площ, и на 8 други сгради с 2 405 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 69.6%,  докато жилищата в тях  се увеличават с 44.4%, а общата им застроена площ – с 18.6%. Броят на започнатите други видове сгради и тяхната обща застроена площ регистрират спад съответно с 57.9% и 84.2%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 50.0%, докато жилищата в тях бележат ръст над девет пъти, а тяхната РЗП – близо седем пъти. Броят на започнатите други видове сгради намалява с 

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради се подразделят на:

• Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

– административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

– други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.). Разгъната (обща) застроена площна сградите е сумата от застроените площи