ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

През 2020 г. в област Велико Търново са издадени 556 книги с тираж 126 хиляди  и  44 брошури с тираж 13 хиляди. В сравнение с 2019 г. броят на издадените заглавия на книги нараства с 21.1%, а средният тираж за 2020 г. (отношение на общия тираж към броя на издадените книги) е 227, докато през предходната година е бил само 168. Броят на издадените заглавия на брошури през 2020 г. се увеличава с 266.7% до 44, като средният им тираж е 295 броя при 333 за 2019 година.

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, за област Велико Търново са следните:

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

През първото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 33 жилищни сгради със 105 жилища в тях и с 16 051 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 40 други сгради с 21 696 кв. м РЗП.

Броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава спрямо предходното тримесечие с 10.0%, жилищата в тях – с 61.5% и разгънатата им застроена площ – с 58.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 8.1%, а общата им застроена площ – със 160.0%.

(още…)

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Различни икономически и социални събития и тенденции водят до промяна в демографското поведение на населението както в страната, така и в област Велико Търново.

Текущата демографска ситуация в областта през 2020 година:

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА

1. Основни резултати за възрастовата група 15 и повече навършени години

През 2020 г. в област Велико Търново икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години са 119.4 хил. и в сравнение с 2019 г. намаляват с 5.1 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 59.4%, като при мъжете е 63.9%, а при жените – 55.3%.

Общият брой на заетите лица на15 и повече навършени години през 2020 г. в областта е 116.3 хиляди. От всички заети лица 71.1 хил. са със средно образование, 36.2 хил. – с висше образование, и 9.1 хил. са с основно и по-ниско образование.

(още…)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2020 г.  намаляват с 2.5% спрямо края на септември 2020 г., и са 63.4 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” – с 27.8% и „Селско, горско и рибно стопанство” – със  17.2%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.7 и 15.3%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

През декември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Велико Търново са функционирали 84 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 763, а на леглата – 3 703 . В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намалява с 28.2%, а леглата в тях – с 25.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2020 г. е 8 534, или с 68.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление на нощувките се регистрира както в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – със 73.3%, така и в тези с 3 звезди и с 1 и 2 звезди съответно – с 65.8 и 67.2%. Намаление на реализираните нощувки спрямо декември 2019 г. се наблюдава както при българските граждани – с 69.2%, така и при чужденците – с 64.7%.

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 30 жилищни сгради с 65 жилища в тях и с 10 148 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 37 други сгради с 8 345 кв. м РЗП.

Броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява спрямо предходното тримесечие с 6.3%, жилищата в тях – с 42.0%, а разгънатата им застроена площ – с 37.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличават с 8.8%, а общата им застроена площ е с 42.3% по-малко.

(още…)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 67.3% от домакинствата в област Велико Търново разполагат с достъп до интернет в домовете си, което е с 4.3 процентни пункта повече спрямо предходната година. Това нарежда област Велико Търново на 25-то място сред 28-те области в страната по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, както и през 2019 година. Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България 32.7% от домакинствата в областта  все още нямат достъп до интернет в домовете си.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2020 г. се увеличават с 0.7% спрямо края на юни 2020 г., и са 65.0 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 10.4% и „Административни и спомагателни дейности ” – с  8.9%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.4 и 15.1%.