НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на септември 2022 г. намаляват с  0.1%, спрямо края на юни 2022 г., като достигат 39.2 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение има в икономическите дейности: „Други дейности“ и „Култура, спорт и развлечения“.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното през 2022 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 87.3% от домакинствата в област Велико Търново разполагат с достъп до интернет в домовете си, което е с 5.6% процентни пункта повече спрямо предходната година. Това нарежда област Велико Търново на 13-то място сред 28-те области в страната по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, докато през 2021 г. областта бе на 14-то място. В унисон с динамичното развитие на информационните технологии в България само 12.7% от домакинствата в областта все още нямат достъп до интернет в домовете си.

(още…)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Резултатите от проведеното през 2022 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 86.1% от домакинствата в област Разград имат достъп до интернет, при средно 87.3% за страната. Спрямо проведеното през предходната година наблюдение, в областта се наблюдава ръст на този показател от 9.5 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет област Разград заема 18-то място сред всички области в страната. Най-висок е този показател в област София (столица) – 94.7%, а най-нисък в област Сливен – 67.8%.

(още…)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на септември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 62.8 хиляди. Спрямо края на юни 2022 г. наетите лица намаляват с 1.1%, а в сравнение със същия период на предходната година (септември 2021 г.) броят им е почти без промяна. В обществения сектор на област Русе в края на септември работят 13.9 хил. души, а в частния сектор – 48.9 хил., или 77.8% от всички наети лица в областта.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

През септември 2022 година в област Велико Търново са функционирали 132 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 166, а на леглата – 4 567. В сравнение със септември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 38.9%, а леглата в тях – с  18.1%.

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Образователна структура на населението

От 1985 г. до 2021 г. в област Габрово образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява, следвайки ясно изразена тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец септември 2022 г. са 25.8 хиляди. Спрямо края на юни 2022 г. наетите лица намаляват с 2.2%, а в сравнение със същия период на предходната година намалението е с 0.5%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 30.09.2022 г. в обществения сектор са 8.6 хиляди, а в частния – 17.2 хиляди. Спрямо края на месец юни 2022 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.2%, в частния сектор намаляват с 3.9%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.3%, а в частния сектор намаляват с 2.3%.

(още…)

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТОКЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Общ преглед на населението в област Велико Търново

Населението на област Велико Търново към 7 септември 2021 г. е 207 371 души. Това нарежда областта на 12-то място в рамките на страната и представлява 3.2% от населението на България, което е 6 519 789 души.

Социално-икономически характеристики на населението към 7 септември 2021 година в област Силистра

Образователната структура на населението е важен показател за цялостното ниво на личностно развитие в страната.

Това произлиза от факта, че образователното равнище на населението има пряко отношение, както към чисто демографски негови характеристики, така и към цялостния социално-икономически статус на населението и възможностите за неговото развитие.

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ РАЗГРАД  КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

Образователна структура

Наблюдението на най-високата завършена степен на образование започва от преброяването, проведено през 1934 година. За целия период до 2021 г. образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява, следвайки ясно изразена тенденция на увеличаване на броя и дела на населението с висше и средно образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование.