ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила. 

НАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГОДИШНИ ДАННИ ЗА 2023 ГОДИНА

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Силистра през Четвъртото тримесечие на 2023 година

През 2023 г., икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Силистра са 37.8 хил. души, от които 21.2 хил. са мъже, а 16.6 хил. са жени. Коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) е 67.0 % и се увеличава с 2.8 процентни пункта в сравнение с 2022 година[1].

Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Силистра през 2023 г. са 33.2 хил. души., от които 18.3 хил. са мъже, а 14.9 хил. са жени. Коефициентът на заетост за същата възрастова група е 58.8 % (при 70.7 % за страната), съответно 63.5% за мъжете и 53.8% за жените. В сравнение с 2022 година, коефициентът на заетост се увеличава с 2.1 процентни пункта.


[1] Сравненията са направени с ревизирани данни за 2022 година (виж Методологичните бележки).

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД

През 2023 г. икономически активните лица в област Разград на възраст 15 64 навършени години са 42.6 хиляди. Коефициентът на икономическа активност за населението в същата възрастова група е 68.3%

Общият брой на заетите лица е 39.5 хил., или 45.3% от населението на 15 и повече навършени години в областта.

(още…)

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА

През януари 2024 година в област Силистра са функционирали 23 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 392, с общо 747 легла в тях. В сравнение с януари 2023 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 2 обекта, а броят на леглата в тях – с 54 или 7.8%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област Силистра, през януари 2024 г. е 2 470, или с 0.1% повече, в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 2 064, а чуждите граждани – 406 броя нощувки.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на декември 2023 г. са 38.0 хил. души, като намаляват с 0,1% спрямо края на септември 2023 г. В сравнение с края на третото тримесечие на 2023 г. намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и на творчески продукти; далекосъобщения“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Транспорт, складиране и пощи“. Увеличават се наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“, „Култура, спорт и развлечения“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Образование“.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново“, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2023 г. намаляват с 0.6% спрямо края на септември 2023 г., като достигат 65.0 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 13.1%, „Строителство“ – с 4.6% и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 3.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Операции с недвижими имоти“ – с 11.9% и „Други дейности“ – с 5.9% .

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Силистра през Четвъртото тримесечие на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г., общият брой на заетите лица в област Силистра е 33.8 хил., от които 18.3 хил. са мъже, а 15.4 хил. са жени. По брой на заетите лица, област Силистра е на 27 място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица е област София (столица), а с най-малък брой заети е област Видин.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 41.0 % (при 53.1 % за страната), съответно 46.8% за мъжете и 35.8% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 година[1], коефициентът на заетост намалява с 0.7 процентни пункта.


[1] Сравненията са направени с ревизирани данни за 2022 година (виж Методологичните бележки).

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТОТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на декември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 64.3 хиляди. Спрямо края на септември 2023 г. наетите лица се увеличават с 0.6%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2022 г.) броят им е увеличен с 3.1%. В обществения сектор на област Русе в края на декември работят 15.5 хил. души, а в частния сектор – 48.9 хил., или 75.9% от всички наети лица в областта.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец декември 2023 г. са 25.1 хиляди. Спрямо края на месец септември 2023 г. наетите лица се увеличават с 0.3%, а в сравнение със същия период на предходната година увеличението е с 0.2%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.12.2023 г. в обществения сектор са 8.6 хиляди, а в частния – 16.6 хиляди. Спрямо края на месец септември 2023 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.7%, а в частния сектор намаляват с 0.4%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 4.0%, а частния сектор намаляват с 1.7%.

(още…)