ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Резултатите от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2020 г. показват, че 80.0% от домакинствата в област Русе имат достъп до интернет в домовете си при средно 78.9% за страната. Спрямо предходната година по този показател за област Русе е отбелязано намаление с 4.4 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на осмо място в страната, като тук първенството държи София столица с 90.8%, а след нея се нареждат областите Перник, Сливен, Шумен, Търговище, Пазарджик и Силистра. За достъп до интернет домакинствата използват мобилна връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори и фиксирана кабелна връзка.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ГАБРОВО КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към края на 31.12.2019 г. в област Габрово функционират 6 заведения за болнична помощ с 858 легла (табл. 1). Заведенията за извънболнична помощ са 40 с 14 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 3 с 30 легла.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 80.7% от домакинствата в област Силистра имат достъп до интернет в домовете си.

През текущата година 69.1% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в област Силистра използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично.

Прочетете още „ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА“

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 73.4% от домакинствата в област Разград имат достъп до интернет, при средно 78.9% за страната. Спрямо проведеното през предходната година наблюдение, в областта се наблюдава ръст на този показател от 3.9 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет област Разград заема 20-то място сред всички области в страната. Най-висок е този показател в област София (столица) – 90.8%, а най-нисък в област Видин – 44.8%.

През 2020 г. 62.0% от населението в област Разград на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично, при средно 69.2% за страната. В сравнение с 2019 г. този показател за област Разград намалява с 6.1 процентни пункта. По области най-висок е относителният дял на лицата, използващи регулярно удобствата на глобалната мрежа в област София (столица) – 83.9%, а най-нисък в област Видин – 41.8%.

Прочетете още „ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА“

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 67.3% от домакинствата в област Велико Търново разполагат с достъп до интернет в домовете си, което е с 4.3 процентни пункта повече спрямо предходната година. Това нарежда област Велико Търново на 25-то място сред 28-те области в страната по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, както и през 2019 година. Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България 32.7% от домакинствата в областта  все още нямат достъп до интернет в домовете си.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на септември 2020 г. се увеличават с 0.6 хил., или с 1.6%, спрямо края на юни 2020 г., като достигат 38.7 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите на лица се наблюдава в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Строителство“ и „Транспорт, складиране и пощи“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 48.6% и 11.1%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2020 г. се увеличават с 0.7% спрямо края на юни 2020 г., и са 65.0 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 10.4% и „Административни и спомагателни дейности ” – с  8.9%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.4 и 15.1%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на септември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 63.8 хиляди. Спрямо края на юни 2020 г. наетите лица нарастват с 0.2%, а в сравнение със същия период на предходната година (септември 2019 г.) намаляват с 4.2%. В обществения сектор на област Русе в края на септември работят 13.7 хил. души, а в частния сектор – 50.2 хил., или 78.6% от всички наети лица в областта. Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.1%.

В сектора на услугите към края на септември 2020 г. работят 34.9 хил. (54.6%) от наетите лица, в индустрията – 25.8 хил. (40.4%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.1 хиляди (4.9%). Работещите в предприятията от преработващата промишленост (21.2 хил.) представляват 82.0% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 28.5% от всички наети в сектора.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2020 г. намаляват с 0.8% спрямо края на март 2020 г., и са 64.5 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 13.3% и „Операции с недвижими имоти” – с  11.3%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.7 и 14.8%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на юни 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 63.7 хиляди. Спрямо края на март 2020 г. наетите лица намаляват с 1.9%, а в сравнение със същия период на предходната година (юни 2019 г.) намаляват с 4.6%. В обществения сектор на област Русе в края на юни работят 13.5 хил. души, а в частния сектор – 50.2 хил., или 78.8% от всички наети лица в областта. Спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 2.3%.

В сектора на услугите към края на юни 2020 г. работят 34.8 хил. (54.6%) от наетите лица, в индустрията – 25.7 хил. (40.4%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.2 хиляди (5.0%). Работещите в предприятията от преработващата промишленост (21.1 хил.) представляват 81.9% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 28.7% от всички наети в сектора.