ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

1. Основни резултати за възрастовата група 15 и повече навършени години

През 2019 г. в област Велико Търново икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години са 124.5 хил. и в сравнение с 2018 г. се увеличават с 14.9 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 61.1%, като при мъжете е 67.8%, а при жените – 55.0%.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД

През 2019 г. икономически активните лица в област Разград на възраст 15 – 64 навършени години са 49.4 хиляди. В сравнение с 2018 г. общият коефициент на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 5.3 процентни пункта и достига 68.5%, като при жените увеличението е с 4.2 процентни пункта, а при мъжете – с 6.4 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица е 46.0 хил., или 47.7% от населението на 15 и повече навършени години в област Разград.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 44.6 хил. Спрямо 2018 г. броят им в областта нараства с 8.0%. Общият коефициент на заетост на населението на 15 – 64 навършени години в област Разград през 2019 г. е 61.8%. Коефициентът на заетост при мъжете (15 – 64 навършени години) е 67.8% и бележи увеличение спрямо 2018 г. с 6.8 процентни пункта. При жените в същата възрастова група коефициентът на заетост е 55.6% и спрямо 2018 г. се увеличава с 4.5 процентни пункта.

Прочетете още „ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД“

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2020 ГОДИНА

През януари 2020 г. на територията на област Русе са функционирали 56 места за настаняване с общ капацитет 2 159 легла, от които 25 хотели с 1 144 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2020 г., е 10 427, като от тях 7 844 са от български граждани, а 2 583 – от чужденци. Спрямо януари 2019 г. нощувките бележат увеличение с 22.5%, като при гостите от страната увеличението е с 25.7%, а при чуждестранните туристи – с 13.6%. През януари 2020 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 74.1% от всички нощувки на български граждани и 37.0% от тези на чужденци.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 г. са 39.7 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. наетите лица се увеличават с 0.7%, а в сравнение със същия период на предходната година увеличението е с 3.2%.

Наетите лица по трудово или служебно правоотношение към 31.12.2019 г. в обществения сектор са 7.8 хиляди, а в частния – 31.8 хиляди. Спрямо края на септември 2019 наетите в обществения се увеличават с 1.5%. а в частния сектор – с 0.5%. В сравнение със същия период на предходната година наетите в обществения сектор се увеличават с 3.6%, а в частния с 3.1%.

Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)“

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 г. намаляват с 0.8% спрямо края на септември 2019 г., и са 66.9 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в дейност „Административни и спомагателни дейности” – с 12.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическа дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с  13.3%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.9 и 14.9%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на декември 2019 г. намаляват с 2.6% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 20.0 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор има намаление на наетите лица с 1.0%, а в частния сектор – с 3.5%.

В края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 2.7%, или с 0.6 хил. по-малко в сравнение с края на декември 2018 г., като в обществения сектор има увеличение с 0.9%, а в частния сектор има намаление с 4.6%.

Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА“

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец декември 2019 г. са 26.0 хиляди. Спрямо края на септември 2019 г. наетите лица намаляват с 1.3%, а в сравнение със същия период на предходната година се увеличават с 1.3%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.12.2019 г. в обществения сектор са 8.2 хиляди, а в частния – 17.8 хиляди. Спрямо края на септември 2019 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.6%, а в частния сектор – с 1.6%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.0%, а в частния сектор се увеличават с 2.4%.

Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)“

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради със 71 жилища в тях и с 10 379 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 36 други сгради с 11 019 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 54.5%, броят на жилищата в тях – с 18.4%, а разгънатата им застроена площ – с 34.4%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради също е регистрирано намаление с 5.3%, а при общата им застроена площ – с 34.7%.

Прочетете още „ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА“

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

През декември 2019 г. в област Велико Търново са функционирали 117 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 395, а на леглата – 4 975 . В сравнение с декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства със 7.3%, а леглата в тях – с 9.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2019 г. е 27 106, или с 13.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките се регистрира както в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – със 17.0%, така и в тези с 3 звезди и с 1 и 2 звезди съответно – с 13.3 и 12.9%. Увеличение на реализираните нощувки спрямо декември 2018 г. се наблюдава както при българските граждани – с 10.7%, така и при чужденците – с 37.8%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 66.4 хиляди. Спрямо края на септември 2019 г. наетите лица намаляват с 0.4%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2018 г.) – намаляват с 0.8%. В обществения сектор на област Русе в края на декември работят 13.6 хил. души, а в частния сектор – 52.8 хил., или 79.5% от всички наети лица в областта. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.3%.

В сектора на услугите към края на декември 2019 г. работят 35.3 хил. (53.3%) от наетите лица, в индустрията – 28.0 хил. (42.1%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.0 хиляди (4.6%). Работещите в предприятията от преработващата промишленост (22.8 хил.) представляват 81.7% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 27.0% от всички наети в сектора.