ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

През 2020 г. в област Велико Търново са издадени 556 книги с тираж 126 хиляди  и  44 брошури с тираж 13 хиляди. В сравнение с 2019 г. броят на издадените заглавия на книги нараства с 21.1%, а средният тираж за 2020 г. (отношение на общия тираж към броя на издадените книги) е 227, докато през предходната година е бил само 168. Броят на издадените заглавия на брошури през 2020 г. се увеличава с 266.7% до 44, като средният им тираж е 295 броя при 333 за 2019 година.

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Цени на сделките със земеделската земя в област Русе през 2020 година

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в област Русе достига 1 153 лв. за един декар, което е с  0.4% над нивото на 2019 година (табл. 1). Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2020 г. е 100 лв.за един декар и отбелязва значително намаление с над 7 пъти спрямо предходната година.

Регистрираната средна цена на нивите в област Русе през 2020 г. е над средната цена  на тази категория земи за страната (1 042 лв.) с 10.7%.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ РУСЕ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2020 г. в област Русе функционират 9 заведения за болнична помощ с 1 850 легла, от които 7 болници с 1 587 легла (табл. 1).

Заведенията за извънболнична помощ са 71 с 22 легла, а другите лечебни и здравни заведения  са 4 с 2 легла.

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Цени на сделките със земеделска земя в област Силистра през 2020 г.

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в област Силистра достига 1 452 лв. за един декар, което нарежда областта на второ място в страната непосредствено след област Добрич (2 001 лв./дка) и преди област Разград (1 168 лв./дка). В сравнение с 2019 г. средната цена на един декар ниви в областта се увеличава с 3.7%.

Прочетете още „ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА“

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец март 2021 г. са 25.6 хиляди. Спрямо края на декември 2020 г. наетите лица се увеличават с 1.7%, а в сравнение със същия период на предходната година увеличението е с 2.4%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.03.2021 г. в обществения сектор са 8.1 хиляди, а в частния – 17.5 хиляди. Спрямо края на декември 2020 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 2.4%, а в частния сектор се увеличават с 3.7%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.3%, а в частния сектор се увеличават с 4.1%.

Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)“

Набират се допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021

Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година.

При предстоящото преброяване на населението за област Разград ще бъдат необходими около 500 преброители и контрольори, като 430 от тях вече са набрани и са потвърдили участието си. По-голям е недостигът на преброители в община Разград. Не са набрани необходимият брой преброители за Разград, Дянково и Раковски.

Прочетете още „Набират се допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021“

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, за област Велико Търново са следните:

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на март 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 63.2 хиляди. Спрямо края на декември 2020 г. наетите лица се увеличават с 0.5%, а в сравнение със същия период на предходната година (март 2020 г.) намаляват с 2.7%. В обществения сектор на област Русе в края на март работят 13.8 хил. души, а в частния сектор – 49.4 хил., или 78.1% от всички наети лица в областта. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. броят на наетите лица в частния сектор се увеличава с 0.3%.

РЕГИОНАЛНИ ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

През първото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 33 жилищни сгради със 105 жилища в тях и с 16 051 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 40 други сгради с 21 696 кв. м РЗП.

Броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава спрямо предходното тримесечие с 10.0%, жилищата в тях – с 61.5% и разгънатата им застроена площ – с 58.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 8.1%, а общата им застроена площ – със 160.0%.

Прочетете още „ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА“