НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на юни 2022 г. намаляват с 0.2 хил., или с 0.6%, спрямо края на март 2022 г., като достигат 39.3 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи“, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение има в икономическите дейности:  „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Операции с недвижими имоти“.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

През 2021 г. в област Велико Търново са издадени 397 книги с тираж 60 хиляди  и  47 брошури с тираж 7 хиляди. В сравнение с 2020 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 28.6 %, а средният тираж за 2021 г. (отношение на общия тираж към броя на издадените книги)  намалява до 151, докато през предходната година е бил 227. Броят на издадените заглавия на брошури през 2021 г. се увеличава с 6.8 % до 47 броя, като средният им тираж е 149  /в намаление/  при 295 за 2020 година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец юни 2022 г. са 26.4 хиляди. Спрямо края на март 2022 г. наетите лица се увеличават с 3.6%, а в сравнение със същия период на предходната година почти не се променят.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 30.06.2022 г. в обществения сектор са 8.5 хиляди, а в частния – 17.9 хиляди. Спрямо края на месец март 2022 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 4.2%, в частния сектор увеличението е с 3.4%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.2%, а в частния сектор намаляват с 1.5%.

(още…)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на юни 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 63.5 хиляди. Спрямо края на март 2022 г. наетите лица се увеличават с 0.4%, а в сравнение със същия период на предходната година (юни 2021 г.) се увеличават с 0.2%. В обществения сектор на област Русе в края на юни работят 13.9 хил. души, а в частния сектор – 49.6 хил., или 78.0% от всички наети лица в областта.

(още…)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2022 г. намаляват с 0.4 хил., или с 1.0%, спрямо края на декември 2021 г., като достигат 39.5 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“; „Професионални дейности и научни изследвания“; „Хотели и ресторантьорство“ и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. Увеличават се наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности:  „Други дейности“, „Операции с недвижими имоти“, „Административни и спомагателни дейности“; „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

ДЕТСКИ ЯСЛИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Към 31.12.2021 г. в област Габрово функционират 11 самостоятелни детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) с общо 596 места в тях (табл. 1), като всичките са в градовете. В сравнение с 2020 г. местата в детските ясли в областта се увеличават с 3 или с 0.5%.

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Цени на сделките със земеделската земя в област Русе през 2021 година

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в област Русе достига 1 302 лв. за един декар, което е с 12.9% над нивото на 2020 година (табл. 1).

Регистрираната средна цена на нивите в област Русе през 2021 г. е над средната цена  за тази категория земи за страната (1 192 лв.) с 9.2%.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ РУСЕ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2021 г. в област Русе функционират 9 заведения за болнична помощ с 1 966 легла, от които 7 болници с 1 700 легла (табл. 1).

Заведенията за извънболнична помощ са 70 с 20 легла, а другите лечебни и здравни заведения  са 4 с 4 легла.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

По данни от текущата демографска статистика населението на областта в края на 2021 г. е 209 084 души. В сравнение с предходната година населението намалява с 3 645 души, или с 1.7%.

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец март 2022 г. са 25.4 хиляди. Спрямо края на декември 2021 г. наетите лица се увеличават с 0.3%, а в сравнение със същия период на предходната година намаляват с 0.6%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.03.2022 г. в обществения сектор са 8.1 хиляди, а в частния – 17.3 хиляди. Спрямо края на месец декември 2021 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.4%, а в частния сектор се увеличават с 1.1%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.1%, а в частния сектор намаляват с 1.4%.

(още…)