ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ1 В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЮЛИ 2023 ГОДИНА

През юли 2023 година в област Велико Търново са функционирали 137 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 284, а на леглата – 4 836. В сравнение с юли 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намалява с 2.8%, а леглата в тях – с 1.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване е 40 289, или с 0.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Наблюдава се увеличение на реализираните нощувки от чужди граждани с 16.4%, докато тези от български – намаляват с 4.4% спрямо юли 2022 година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново“, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2023 г. нарастват с 0.8% спрямо края на март 2023 г., като достигат 66.0 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 8.1%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 5.1% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.5%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Други дейности“ – с 6.1%, „Операции с недвижими имоти“ – с 3.1% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 2.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 24.9 и 14.3%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на юни 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 64.3 хиляди. Спрямо края на март 2023 г. наетите лица намаляват с 0.3%, а в сравнение със същия период на предходната година (юни 2022 г.) броят им е увеличен с 1.3%. В обществения сектор на област Русе в края на март работят 15.2 хил. души, а в частния сектор – 49.1 хил., или 76.4% от всички наети лица в областта.

В сектора на услугите към края на юни 2023 г. работят най-голям брой от наетите лица – 36.1 хил. или 56.2%, в индустрията – 25.2 хил., а в селското, горското и рибното стопанство – 3.0 хиляди. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (20.4 хил.) представляват 81.1% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 25.2% от всички наети в сектора.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ1 В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЮНИ 2023 ГОДИНА

През юни 2023 година в област Велико Търново са функционирали 133 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 230, а на леглата – 4 720. В сравнение с юни 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода се увеличава със 7.3%, а леглата в тях – с 2.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване е 33 777, или с 5.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Наблюдава се увеличение на реализираните нощувки от чужди граждани с 30.9%, докато тези от български – намаляват с 1.8% спрямо юни 2022 година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец юни 2023 г. са 25.6 хиляди. Спрямо края на март 2023 г. наетите лица се увеличават с 0.7%, а в сравнение със същия период на предходната година намаляват с 3.1%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 30.06.2023 г. в обществения сектор са 8.4 хиляди, а в частния – 17.1 хиляди. Спрямо края на месец март 2023 г. наетите лица в обществения и частния сектор се увеличават съответно с 0.3% и 0.9%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения и частния сектор намаляват съответно с 0.9% и 4.1%.

(още…)

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Брой и прираст на жилищните сгради

Жилищните сгради[1] в област Габрово към 7 септември 2021 г. са 42 898. В периода между двете преброявания броят на жилищните сгради намалява със 716, или с 1.6%.


[1] Жилищна сграда е сграда, която по първоначално изграждане или чрез преустройство е предназначена за постоянно обитаване и се състои от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60% от разгънатата ѝ площ.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2023 г. се увеличават с 0.1% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 39.0 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство”, а най-голямо увеличение е отчетено в „Строителство”.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Издадени книги и брошури

През 2022 г. в област Велико Търново са издадени 726 книги с тираж 109 хиляди и 23 брошури с тираж 10 хиляди. В сравнение с 2021 г. броят на издадените заглавия на книги се увеличава с 82.9%, а средният тираж за 2022 г. (отношение на общия тираж към броя на издадените книги) намалява до 150, докато през предходната година е бил 152. Броят на издадените заглавия на брошури през 2022 г. се намалява с 51.1% до 23 броя, като средният им тираж е 437 (в увеличение) при 158 за 2021 година.

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Цени на сделките със земеделската земя в област Русе през 2022 година

През 2022 г. средната цена на сделките с ниви в област Русе достига 1 632 лв. за един декар, което е с 25.7% над нивото на 2021 година (табл. 1).

Регистрираната средна цена на нивите в област Русе през 2022 г. е с 14.3% над средната цена  за тази категория земи за страната (1 428 лв.).

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Цени на сделките със земеделската земя в област Силистра през 2022 година

През 2022 г. средната цена на сделките с ниви в област Силистра достига 2 007 лв. за един декар, което е с 31.7% над нивото на 2021 година (табл. 1). Област Силистра е на второ място в страната по цена на сделки с ниви през 2022 година. Преди нея е област Добрич – с 2 832лв. Регистрираната средна цена на нивите в област Силистра през 2022 г. е над средната цена за тази категория земи за страната (1 428 лв.) с 40.5%.