НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Различни икономически и социални събития и тенденции водят до промяна в демографското поведение на населението както в страната, така и в област Велико Търново.

Текущата демографска ситуация в областта през 2020 година:

МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Вътрешна и външна миграция на населението

През 2020 г. в преселванията между населените места в област Силистра са участвали 1 398 лица.

Най-голямо териториално движение вътре в област Силистра има по направлението „град – село” (44.4%). По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направление „село – село“ 26.0%) и в обратното направление „село – град“ (24.5%). Относителният дял на преселилите се от град в град (5.0%) е значително по-малък.

Прочетете още „МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА“

НАСЕЛЕНИЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2020 г. населението на област Силистра е 106 852 души, което представлява 1.5% от населението на страната и нарежда областта на 25-то място по брой на населението непосредствено след област Разград (109 810) и преди областите Габрово (105 788 души) и Смолян (101 887 души). В сравнение с 2019 г. населението на областта намалява с 1 166 души, или с 1.1%.

Прочетете още „НАСЕЛЕНИЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА“

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

  1. Брой предприятия

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2019 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Габрово са 6 024, или с 1.2% повече спрямо предходната година.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА

1. Основни резултати за възрастовата група 15 и повече навършени години

През 2020 г. в област Велико Търново икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години са 119.4 хил. и в сравнение с 2019 г. намаляват с 5.1 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 59.4%, като при мъжете е 63.9%, а при жените – 55.3%.

Общият брой на заетите лица на15 и повече навършени години през 2020 г. в областта е 116.3 хиляди. От всички заети лица 71.1 хил. са със средно образование, 36.2 хил. – с висше образование, и 9.1 хил. са с основно и по-ниско образование.

Прочетете още „ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА“

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД

През 2020 г. икономически активните лица в област Разград на възраст 15 – 64 навършени години са 48.1 хиляди. В сравнение с 2019 г. общият коефициент на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 0.5 процентни пункта и достига 68.0%, като при жените намалението е с 0.3 процентни пункта, а при мъжете – с 0.7 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица е 44.6 хил., или 46.9% от населението на 15 и повече навършени години в област Разград.

Прочетете още „ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД“

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

  1. Преки чуждестранни инвестиции

В област Габрово преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2019 г. възлизат на 340.9 млн. евро, което е с 0.8% повече в сравнение с 2018 година.

През 2019 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 314.9 млн. евро, или с 2.3% повече спрямо предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ e сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 17.6 млн. евро, което е с 15.0% повече спрямо 2018 година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на декември 2020 г. се увеличават с 0.1 хил., или с 0.2%, спрямо края на септември 2020 г., като достигат 38.8 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите на лица се наблюдава в икономическите дейности: “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия  и на газообразни горива“; „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „ Административни и спомагателни дейности“ и „Строителство“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 48.7% и 11.3%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2020 г.  намаляват с 2.5% спрямо края на септември 2020 г., и са 63.4 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” – с 27.8% и „Селско, горско и рибно стопанство” – със  17.2%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.7 и 15.3%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

През декември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Велико Търново са функционирали 84 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 763, а на леглата – 3 703 . В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намалява с 28.2%, а леглата в тях – с 25.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2020 г. е 8 534, или с 68.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление на нощувките се регистрира както в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – със 73.3%, така и в тези с 3 звезди и с 1 и 2 звезди съответно – с 65.8 и 67.2%. Намаление на реализираните нощувки спрямо декември 2019 г. се наблюдава както при българските граждани – с 69.2%, така и при чужденците – с 64.7%.