РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

През 2018 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Велико Търново са 428.1 млн. лв. и в сравнение с предходната 2017 година нарастват с 12.4%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА

През ноември 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 51 места за настаняване с общ капацитет 2 074 легла, от които 23 хотели с 1 120 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2019 г., е 14 460, като от тях 11 021 са от български граждани, а 3 439 – от чужденци. Спрямо ноември 2018 г. нощувките запазват нивото си, като при гостите от страната също няма промяна, а при чуждестранните туристи се наблюдава увеличение с 2.5%. През ноември 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 68.7% от всички нощувки на български граждани и 39.2% от тези на чужденци.

ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12.2018 г. за област Велико Търново възлизат на 140.7 млн. евро по текущи цени, което е с 4.9% повече в сравнение с 2017 година.

В сравнение с 2017 г. увеличение на ПЧИ с над осем пъти е регистрирано в сектор „Операции с недвижими имоти“ и в сектор „Строителство“ – с 31.0%.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Резултатите от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2019 г. показват, че 84.4% от домакинствата в област Русе имат достъп до интернет в домовете си при средно 75.1% за страната. Спрямо предходната година по този показател за област Русе е отбелязан ръст от 12.5 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на първо място в страната, изпреварвайки София(столица), в която този относителен дял е 83.0%. За достъп до интернет домакинствата използват мобилна връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори и фиксирана кабелна връзка.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА

През октомври 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 51 места за настаняване с общ капацитет 2 072 легла, от които 23 хотели с 1 120 легла. Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2019 г., е 16 260, като от тях 12 060 са от български граждани, а 4 200 – от чужденци. Спрямо октомври 2018 г. нощувките бележат намаление с 3.1%, като при чуждестранните туристи намалението е с 10.6%, а при гостите от страната не се наблюдава промяна. През октомври 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 66.7% от всички нощувки на български граждани и 38.1% от тези на чужденци.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2019 г. намаляват с 0.3% спрямо края на юни 2019 г., и са 67.4 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в дейност „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 8.0%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейностите „Строителство” – с  5.8% и „Операции с недвижими имоти” – с 5.6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.8 и 15.0%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на септември 2019 г. намаляват с 0.2 хил., или с 0.5%, спрямо края на юни 2019 г., като достигат 39.4 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Строителство“. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическа  дейност „Хотелиерство и ресторантьорство„, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Други дейности“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 49.6% и 12.3%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 66.6 хиляди. Спрямо края на юни 2019 г. наетите лица намаляват с 0.2%, а в сравнение със същия период на предходната година (септември 2018 г.) – намаляват с 0.9%. В обществения сектор на област Русе в края на септември работят 13.7 хил. души, а в частния сектор – 52.9 хил., или 79.4% от всички наети лица в областта. Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.5%.

В сектора на услугите към края на септември 2019 г. работят 35.0 хил. (52.5%) от наетите лица, в индустрията – 28.3 хил. (42.5%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.3 хиляди (5.0%). Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.0 хил.) представляват 81.2% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 26.7% от всички наети в сектора.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА

През септември 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 53 места за настаняване с общ капацитет 2 115 легла, от които 23 хотели с 1 120 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2019 г., е 16 426, като от тях 10 518 са от български граждани, а 5 908 – от чужденци. Спрямо септември 2018 г. нощувките бележат намаление с 15.6%, като при чуждестранните туристи намалението е с 25.5%, а при гостите от страната – с 8.8%. През септември 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 69.3% от всички нощувки на български граждани и 41.6% от тези на чужденци.

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 44 жилищни сгради с 87 жилища в тях и с 15 810 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 38 други сгради с 16 884 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 69.2%, докато броят на жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват, съответно с 21.6 и 25.1%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 22.6%, а при общата им застроена площ – с 49.0%.

Прочетете още „ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА“