НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2020 г. намаляват с 1.1 хил., или с 2.7%, спрямо края на декември 2019 г., като достигат 38.6 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 27.2%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – 15.3%  и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“  – с 12.7%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическа  дейност „Операции с недвижими имоти“ – с 31.2% и „Строителство“ – с 20.9%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 64.9 хиляди. Спрямо края на декември 2019 г. наетите лица намаляват с 2.1%, а в сравнение със същия период на предходната година (март 2019 г.) – намаляват с 2.9%. В обществения сектор на област Русе в края на март работят 13.6 хил. души, а в частния сектор – 51.4 хил., или 79.1% от всички наети лица в областта. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 2.6%.

В сектора на услугите към края на март 2020 г. работят 34.9 хил. (53.7%) от наетите лица, в индустрията – 26.9 хил. (41.5%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.1 хиляди (4.8%). Работещите в предприятията от преработващата промишленост (22.2 хил.) представляват 82.5% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 28.2% от всички наети в сектора.

МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Вътрешна и външна миграция на населението

През 2019 г. в преселванията между населените места в област Силистра са участвали 1 213 лица.

Прочетете още „МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА“

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Брой и структура на населението

Към 31.12.2019 г. населението на област Габрово е 106 598 души, което представлява 1.5% от населението на България и 13.8% от населението на Северен централен район. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 1806 души или 1.7%.

Прочетете още „НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО“

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

През първото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с 98 жилища в тях и с 9 818 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 30 други сгради със 7 167 кв. м РЗП.

Броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради е същият спрямо предходното тримесечие, жилищата в тях се увеличават с 38.0%, но разгънатата им застроена площ намалява с 5.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 16.7%, а общата им застроена площ – с 35.0%.

Прочетете още „ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА“

РЕГИОНАЛНИ ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец март 2020 г. са 25.0 хиляди. Спрямо края на декември 2019 г. наетите лица намаляват с 3.8%, а в сравнение със същия период на предходната година намалението е с 5.6%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.03.2020 г. в обществения сектор са 8.2 хиляди, а в частния – 16.8 хиляди. Спрямо края на декември 2019 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.1%, а в частния сектор намаляват с 5.5%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.6%, а в частния сектор – с 7.5%.

Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)“

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, за област Велико Търново са следните:

• През учебната 2019/2020 година в детските градини са записани 6 615 деца, като е регистрирано  увеличение от 1.0% в сравнение с предходната учебна година.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2019 г. населението на област Русе възлиза на 215 477 души, което представлява 3.1% от общия брой на населението в България и нарежда областта на 12-о място в страната по този показател.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Брой и структура на населението

Към 31.12.2019 г. населението на област Габрово е 106 598 души, което представлява 1.5% от населението на България и 13.8% от населението на Северен централен район. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 1806 души или 1.7%.

Прочетете още „НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО“