Статистика на околната среда в област Добрич през 2022 година

  1. Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

Наличността на дълготрайните материални активи с екологично предназначение по отчетна стойност в края на 2022 г. за област Добрич се оценява на 260.6 млн. лева. Спрямо 2021 г. има увеличение от 97.0% (128.3 млн. лева).