Статистика на околната среда в област Благоевград през 2022 година

  1. Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

В края на 2022 г. за област Благоевград общата стойност на наличните дълготрайни материални активи за околната среда е 324.2 млн. лв., при 318.4 млн. лв. през 2021 година.

  • Битови отпадъци

В област Благоевград образуваните битови отпадъци  през 2022 г., са 115.1 хил. т. или с 6.7% повече спрямо 2021 година. Предадените за директно депониране битови отпадъци се увеличават от 63.4 хил. т. през 2021 г. на 77.3 хил. т. през 2022 година. Регистрира се намаление на битовите отпадъци, предадени за предварително третиране от 37.5 хил. т. (2021 г.) на 32.7 хил. т. (2022 г.).

Продължава изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци. Същевременно се закриват изградени в миналото депа за битови отпадъци, които не отговарят на екологичните изисквания. Общият брой на депата и инсталациите за третиране на битови отпадъци в експлоатация за страната за 2022 г. е 71, като част от тях са съоръжения от регионалните системи за управление на битовите отпадъци. В област Благоевград през 2022 г. са регистрирани 5 инсталации за третиране на битови отпадъци с обща заета площ от 109 дка.

Относителният дял на населението, обхванато от системи за организирано сметоизвозване през 2022 г. е 99.9% от общото население на областта.