Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Перник през 2023 година

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

• През 2023 г. Икономически активните лица в област Перник на възраст 15 – 64 навършени години са 52.9 хил., или 77.7% от населението на същата възраст. В сравнение с 2022 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 0.1 процентни пункта.

• Общият брой на заетите лица e 49.0 хил., от които 22.8 хил., или 46.5% са мъже и 26.2 хил., или 53.5% са жени. Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече навършени години е 50.6% (49.9% за мъжете и 51.3 за жените).

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 46.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 67.8%, съответно 62.5% за мъжете и 73.1% за жените. В сравнение с 2022 г. коефициентът се понижава с 1.3 процентни пункта.