Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2023 г. в област Враца

През 2023 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Враца са 59.3 хил., или 65.7% от населението на същата възраст. В сравнение с 2022 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 2.2 процентни пункта.
Общият брой на заетите лица е 54.3 хил., от които 28.9 хил. са мъже, а 25.5 хил. са жени. В сравнение с 2022 г. общия брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 6.4%. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години е 42.8%, съответно 47.6% за мъжете и 38.4% за жените.