Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2023 г. намаляват с 0.4% спрямо края на септември 2023 г. и са 61.1 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица в процентно изражение се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Образование“, „Култура, спорт и развлечения“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Строителство“,  „Административни и спомагателни дейности“ и „Професионални дейности и научни изследвания“.