Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на декември 2023 г.  намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2023 г., като достигат 24.2 хиляди.

Увеличение на наетите лица е регистрирано в шест икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Култура, спорт и развлечения” и „Образование”. Намаление се наблюдава в единадесет икономически дейности, като най-голямо е в „Административни и спомагателни дейности” и „Операции с недвижими имоти”