Дейност на нефинансовите предприятия в Софийска област през 2022 година

  1. Брой предприятия

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2022 г. нефинансовите предприятия, осъществявали стопанска дейност в Софийска област, са 11 850, или с 18.0% повече в сравнение с 2021 година.

С най-голям относителен дял е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 29.7% от общия брой на отчетените предприятия, следван от секторите „Селско, горско и рибно стопанство” – 19.3% и „Преработваща промишленост” – 7.5%.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял – 93.9% от общия брой в областта. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.0% от всички предприятия, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.0%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.1%.

Крайният финансов резултат на предприятията в Софийска област за 2022 г. е печалба в размер на 1 719 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 8 866, със загуба – 1 917, а с нулев финансов резултат – 1 067.