Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Варна към 31.12.2022 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31.12.2022 г. възлизат на 1 714.9 млн. евро по текущи цени.

През 2022 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 830.4 млн. евро. Следват сектор „Операции с недвижими имоти“ – 311.2 млн. евро, сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 308.4 млн. евро и сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ – 113.9 млн. евро.