Използване на ИКТ от домакинствата и лицата в област Враца през 2023 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че през 2023 г. 83.9% от домакинствата в област Враца притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.3 процентни пункта спрямо предходната година. Запазва се тенденцията на ежегодно нарастване на относителния дял на домакинствата с достъп до интернет, като през периода 2013 – 2023 г. относителният им дял се е увеличил с 35.7 процентни пункта.