Жилищен фонд в област Враца през 2022 година

Към 31.12.2022 г. жилищният фонд в област Враца се състои от 79 362 сгради с 116 494 жилища в тях. В селата се намират 66.9% от всички жилищни сгради, а в градовете – 33.1%. Жилищните сгради в областта представляват 3.8% от общия жилищен фонд в страната.
Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 – 1960 г. – 37.0% от общия жилищен фонд, следват построените сгради в периода 1961 – 1970 г. – 20.3% .