Детски ясли в Софийска област през 2022 година

Към 31.12.2022 г. в Софийска област функционират 37 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 123 места в тях.

В края на 2022 г. в детските ясли в Софийска област се отглеждат и възпитават 979 деца, от които момчетата са 477, а момичетата – 502 (табл. 2).